Контрольні питання до модулю 2

 1. Тенденції розвитку економіки України. Стратегічний маркетинг як один з шляхів підвищення конкурентоспроможності української економіки.
 2. Взаємозв’язок принципів управління економікою та стратегічного маркетингу
 3. Ланцюг: потреби, цінності, товари, ринки. Класифікація потреб
 4. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу товару і перша загальна функція управління.
 5. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу.
 6. Поняття конкуренція, якість, конкурентоспроможність, конкуренті переваги, їх значення в системі стратегічного маркетингу.
 7. Вимірювання конкурентоспроможності товару
 8. Вимірювання конкурентоспроможності країни на міжнародному ринку
 9. Стандартизація як один з інструментів управління конкурентоспроможністю.
 10. Конкурентні переваги підприємства: суть, класифікація, управління.
 11. Сутність системного підходу та його роль у стратегічному маркетингу
 12. Основні властивості та класифікація систем
 13. Правила застосування системного підходу
 14. Маркетинговий,  функціональний та інші наукові підходи до управління в системі стратегічного маркетингу.
 15. Структура системи стратегічного маркетингу
 16. Підсистема наукового супроводу, цільова та забезпечуюча підсистеми в стратегічному маркетингу
 17. Суть і види цін в системі стратегічного маркетингу.
 18. Міжнародна практика формування цін
 19. Фактори ціноутворення та методи прогнозування цін.
 20. Вибір стратегії ціноутворення
 21. Місія підприємства, маркетингова ціль. Абсолютна і відносна ринкова частка
 22. Поняття про стратегічний господарський підрозділ, його ознаки
 23. Фактори маркетингового мікросередовища фірми
 24. Фактори маркетингового макросередовища фірми
 25. SWOT-аналіз,  етапи   його   проведення,    значення   для подальшої діяльності фірми
 26. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу
 27. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації
 28. Стратегія недиференційованого,  диференційованого та концентрованого маркетингу. Суть. Види. Приклади застосування.
 29. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків
 30. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку
 31. Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту
 32. Маркетингові стратегії інтенсивного росту. Їх види, засоби реалізації, приклади застосування.
 33. Маркетингові  стратегії   інтегративного росту.  Їх види,  приклади застосування.
 34. Маркетингові стратегії диверсифікації. Їх види, переваги і недоліки. Приклади застосування.
 35. Стратегічна модель Портера. Основні стратегії цієї моделі, їх переваги і недоліки.
 36. Матриця БКГ. Етапи побудови. Переваги і недоліки.
 37. Матриця БКГ Основні види стратегічних господарських підрозділів матриці. Можливі стратегії щодо кожного з них.
 38. Матриця ―Мак-Кінсі‖. Етапи побудови, фактори і показники.
 39. Матриця  ―Мак-Кінсі  –  Дженерал  Електрик‖.  Її  переваги  і  недоліки. Основі види маркетингових стратегій за матрицею
 40. Маркетингові  стратегії  диференціації.   Їх види, особливості застосування.
 41. Позиціонування. Побудова позиційної схеми.
 42. Різновиди стратегій позиціонування. Помилки при позиціонуванні.
 43. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій. Види стратегій за А. Літлом.
 44. Маркетингові стратегії ринкового лідера.
 45. Маркетингові стратегії челенджерів
 46. Маркетингові стратегії послідовників
 47. Маркетингові стратегії нішерів


Остання зміна: середа, 2 червня 2021, 13:22