Контрольні питання

 1. Що таке стратегічний маркетинг? 
 2. Назвіть історичні етапи розвитку теорії стратегічного маркетингу. 
 3. Назвіть основні риси сучасного стратегічного маркетингу 
 4. Яку роль відіграє стратегічний маркетинг у процесі управління фірмою? 
 5. Яке місце посідає стратегічний маркетинг у процесі маркетингового менеджменту фірми? 
 6. Що таке місія фірми і яке значення вона має у процесі стратегічного маркетингу? 
 7. Які основі вимоги до формулювання маркетингових цілей? 
 8. Які існують основні категорії стратегічного маркетингу?
 9. Як розрахувати абсолютну й відносну ринкову частку підприємства? Про що свідчать зазначені показники? 
 10. У чому полягає сутність стратегії підприємства? 
 11. Які відомі елементи маркетингової стратегії?  
 12. За якими основними ознаками класифікуються маркетингові стратегії?
 13. Що означає термін «SWOT»?
 14. Які існують правила проведення SWOT- аналізу?
 15. У якій послідовності проводиться аналіз сильних і слабких сторін фірми?
 16. За якими напрямами і показниками відбувається аналіз сильних і слабких сторін фірми?
 17. Чи потрібно всі слабкі сторони перетворювати на сильні?
 18. Які існують стратегічні орієнтири щодо сильних і слабих сторін підприємства?
 19. За якими показниками будується матриця можливостей і загроз?
 20. Які загрози мають найбільший вплив на фірму ? 11.Як будується матриця SWOT?
 21. Які стратегії випливають з матриці SWOT?
 22. Якою є мета PEST-аналізу?
 23. Порядок проведення PEST-аналізу.
 24. Зміст та основні завдання GAP-аналізу.
 25. Що таке «аналіз розривів» і порядок його проведення.
 26. У чому полягають переваги SNW-аналізу?
 27. Які основні завдання має SWOT- аналіз?
 28. Як відбувається процес SWOT- аналізу?
 29. Поясніть зміст поняття STP-маркетинг.
 30. Які є основні передумови виникнення й розвитку STP- маркетингу?
 31. Дайте визначення сегментації ринку. З якими мракетинговими процесами вона нерозривно пов’язана?
 32. Дайте визначення сегмента ринку.
 33. Якими є цілі сегментації?
 34. Які існують умови та принципи ефективної сегментації?
 35. Охарактеризуйте існуючі критерії сегментації ринку. Які існують тенденції в їх використанні?
 36. Назвіть існуючі підходи до сегментації ринку та охарактеризуйте їх.
 37. Назвіть приклади використання стратегій недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу.
 38. У чому полягають переваги й недоліки цих стратегій?
 39. Чи можна вважати стратегію масового маркетингу неефективною за сучасних умов? Які умови ефективності її реалізації?
 40. У чому сутність ідентифікації груп країн з попитом на схожі товари? Які умови необхідні для застосування цього підходу? Його недоліки та переваги
 41. У чому полягає єдність та відмінність стратегії диференціації та позиціонування?
 42. Які Ви знаєте основні напрями конкурентної диференціації? Які підходи щодо їх визначення існують?
 43. Розкрийте сутність товарної диференціації?
 44. Які Ви знаєте показники товарної диференціації?
 45. Наведіть приклади застосування стратегії товарної диференціації в практичній діяльності відомих Вам компаній.
 46. У чому поялгіє сутність сервісної диференціації? Наведіть приклади застосування стратегії диференціації у практичній діяльності відомих Вам компаній.
 47. На яких факторах заснована стратегія диференціації персоналу? Наведіть приклади практичного використання цієї стратегії.
 48. Розкрийте сутність засобів іміджевої диференціації. Наведіть приклади з практичної діяльності.
 49. У чому сутність позиціонування товару? Яке місце позиціонування посідає в стратегічному маркетингу?
 50. Опишіть процес побудови позиційної схеми (карти сприйняття).
 51. Які Ви знаєте різновиди стратегій позиціонування?
 52. Що таке надмірне позиціонування? У чому виявляється його негативний вплив на діяльність фірми?
 53. Що таке недостатнє позиціонування? Які причини призводять до нього? Наведіть приклади.
 54. Що таке змішане позиціонування? Які можливі наслідки змішаного позиціонування? Наведіть приклади
 55. Що таке сумнівне позиціонування? Які причини зумовлюють його? Наведіть приклади.
 56. Тенденції розвитку економіки України. Стратегічний маркетинг як один з шляхів підвищення конкурентоспроможності української економіки.
 57. Взаємозв’язок принципів управління економікою та стратегічного маркетингу
 58. Ланцюг: потреби, цінності, товари, ринки. Класифікація потреб
 59. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу товару і перша загальна функція управління.
 60. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу.
 61. Поняття конкуренція, якість, конкурентоспроможність, конкуренті переваги, їх значення в системі стратегічного маркетингу.
 62. Вимірювання конкурентоспроможності товару
 63. Вимірювання конкурентоспроможності країни на міжнародному ринку
 64. Стандартизація як один з інструментів управління конкурентоспроможністю.
 65. Конкурентні переваги підприємства: суть, класифікація, управління.
 66. Сутність системного підходу та його роль у стратегічному маркетингу
 67. Основні властивості та класифікація систем
 68. Правила застосування системного підходу
 69. Маркетинговий,  функціональний та інші наукові підходи до управління в системі стратегічного маркетингу.
 70. Структура системи стратегічного маркетингу
 71. Підсистема наукового супроводу, цільова та забезпечуюча підсистеми в стратегічному маркетингу
 72. Суть і види цін в системі стратегічного маркетингу.
 73. Міжнародна практика формування цін
 74. Фактори ціноутворення та методи прогнозування цін.
 75. Вибір стратегії ціноутворення
 76. Місія підприємства, маркетингова ціль. Абсолютна і відносна ринкова частка
 77. Поняття про стратегічний господарський підрозділ, його ознаки
 78. Фактори маркетингового мікросередовища фірми
 79. Фактори маркетингового макросередовища фірми
 80. SWOT-аналіз,  етапи   його   проведення,    значення   для подальшої діяльності фірми
 81. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу
 82. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації
 83. Стратегія недиференційованого,  диференційованого та концентрованого маркетингу. Суть. Види. Приклади застосування.
 84. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків
 85. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку
 86. Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту
 87. Маркетингові стратегії інтенсивного росту. Їх види, засоби реалізації, приклади застосування.
 88. Маркетингові  стратегії   інтегративного росту.  Їх види,  приклади застосування.
 89. Маркетингові стратегії диверсифікації. Їх види, переваги і недоліки. Приклади застосування.
 90. Стратегічна модель Портера. Основні стратегії цієї моделі, їх переваги і недоліки.
 91. Матриця БКГ. Етапи побудови. Переваги і недоліки.
 92. Матриця БКГ Основні види стратегічних господарських підрозділів матриці. Можливі стратегії щодо кожного з них.
 93. Матриця ―Мак-Кінсі. Етапи побудови, фактори і показники.
 94. Матриця  ―Мак-Кінсі  –  Дженерал  Електрик.  Її  переваги  і  недоліки. Основі види маркетингових стратегій за матрицею
 95. Маркетингові  стратегії  диференціації.   Їх види, особливості застосування.
 96. Позиціонування. Побудова позиційної схеми.
 97. Різновиди стратегій позиціонування. Помилки при позиціонуванні.
 98. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій. Види стратегій за А. Літлом.
 99. Маркетингові стратегії ринкового лідера.
 100. Маркетингові стратегії челенджерів
 101. Маркетингові стратегії послідовників
 102. Маркетингові стратегії нішерів
Остання зміна: середа, 23 червня 2021, 15:30