Рекомендована література

                                                    Рекомендована література

Основна навчальна література

Основна

1.     Шафалюк  О.К. Товарна інноваційна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2019. - 266 с.

2.     Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 122 с.

3.     Маркетингова товарна політика: Підручник/ О.П.Луцій, Р.І.Буряк, Ларіна Я.С. та ін. – К.: Наш час, 2016. – 328 с.

4.     Поплавська О.М. Ергономіка: Навчальний посібник- К.: КНЕУ, 2006. - 320 с.

5.     Реклама і дизайн XXI сторіччя: освіта, культура, економіка: Збірник наукових праць. Вип. 2/ Ред. Є.А. Антонович. - К.: ІППР, 2001. - 270 с.

6.     Щербань В.М. Товарна інноваційна політика: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 398 с.

7.     Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник/ Н. Чухрай, Р. Патора. - К.: Кондор, 2006. - 398 с.

8.     Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. - СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 432 с эл. опт. диск (CD-ROM).

 

                                                       Допоміжна

9.     Валдайцев С.В.    Оценка бизнеса и инновации. – М.: Филин, 1997.

10.                       Завьялов П.С.     Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000.

11.                       Даниляк В.М., Мунипов В.М., Федоров М.В.  Эргодизайн, качество, конкурентоспособность, - М.: Изд-во стандартов, 1999.

12.                       Ильенкова С.Д.    Инновационный менеджмент. – М.: Банки и биржи, 1997.

13.                       Коренной А.А., Карпов В.И.   Курс инновационного менеджмента.- К: 1997.

14.                       Портер М.Є. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. (Пер. з англ.) - К.:1998.

15.                       Якість в Європі: стабільна якість для нового сторіччя. //Матеріали 10-ого Міжнародного форуму “Дні якості в Києві’2011”. – К.: Українська асоціація якості, Міжгалузевий центр якості “Прирост”, 2012.

Законодавчі акти і нормативні документи

16.                       Про захист прав споживачів. Закон України, № 2949-ІІІ від 10.01.2002.

17.                       Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001 р. - К.: Урядовий кур’єр (Орієнтир), 21 березня № 50.

18.                       Про підтвердження відповідності. Закон України №2406 – III від 17 травня 2001. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 31.

19.                       Про стандартизацію. Закон України №2408-III, від 17 травня 2001. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №31.

20.                       Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків. Закон України від 16 липня 1999 р., №991-XIV (Зі змінами, внесеними згідно з законами 2000-2002 рр.) ВВР, 2002, № 33, ст. 238.

21.                       Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993, № 3689-XII. (Зі змінами, внесеними згідно з Законами 1999-2002). ВВР, 2002, № 35 ст. 256.

22.                       Про ратифікацію договору про закони щодо товарних знаків. Закон України від 13.10.95р. № 380/95 ВР України, том 14, 1998.

23.                       Про охорону прав на зазначення походження товарів. Закон України від 16 червня 1999, № 752-XIV. (Зі змінами внесеними згідно із Законами 2000-2002). ВВР, 2002, № 16, ст.114.

24.                       Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки. Указ Президента України від 11.12.2002 р. № 1148/2002.

25.                       Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції. Указ Президента України №113/2001, від 23 лютого 2001 р. Нормативные акты Украины АО Информтехнология, 2001.

26.                       Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 916-XIV. ВВР, 1999, № 37, ст. 336.

27.                       Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 549. (Зі змінами, внесеними згідно с Постановами КМУ за 1997-2001 рр.).

28.                       Про затвердження Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів. Постанова Кабінету Міністрів від 24.02.2001 р., № 171. (Зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 907-2002-п від 01.07.2002).

29.                       Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів. Приказ Мінекономіки України від 20 серпня 2002 р. № 225.

30.                       ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни і визначення. - К.: Держстандарт України, 1995.

31.                       ДСТУ 2429-94. Система “Людина-машина”. Ергономічні та техніко-естетичні вимоги. Терміни і визначення. - К.: Держстандарт України, 1994.

 

 

     Інформаційні ресурси, збірники наукових праць з маркетингу і агробізнесу

          1. Українські наукові журнали Scopus та Web of Science. URL:

https://openscience.in.ua/ua-journals

2. Агросвіт України. URL: http://www.agrosvit.info/

3. «Актуальні проблеми економіки». URL: https://eco-science.net/

4. «Економіка АПК». URL: http://eapk.org.ua/ru

5. Економіка і прогнозування. URL: http://eip.org.ua/?lang=ru

6. Економіка та держава. URL: http://www.economy.in.ua/

7. Економіка, фінанси, право. URL: http://konferencia.com.ua/uk/

8. Економіка України. URL: http://www.economukraine.com.ua/

9. Економіст. URL: http://ua-ekonomist.com/

10. Інвестиції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. URL:

11. Інвестиції: практика та досвід. URL: http://www.investplan.com.ua/

12. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. URL:

http://smartpress.com.ua/tovar-2019-zovnishnya-torgivlya-ekonomika-finansipravo

13. Маркетинг в Україні

14. Маркетинг і реклама

15.СтатистикаУкраїни. URL:https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/mag_u.hm

 

 


Остання зміна: вівторок, 12 жовтня 2021, 12:32