Агрохімії та якості продукції рослинництва

Courses tagged with "Агрохімії та якості продукції рослинництва"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС:Магістр. Семестр:0. ЄКТС:0.
Автор:
Генгало Олег Михайлович - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

NN16'1mod'bank50

Category: СПГ

Спеціальність: •201 Агрономія; Освітня програма: Агрономія; ОС: Бакалавр; Семестр: 8; ЄКТС: 4.

Автор: Смик Сергій Юрійович – доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Анотація: Розглядаються види та можливості безпілотного обприскування сільськогосподарських культур. Слухачі курсу отримають знання та навички практичного використання безпілотної техніки для обприскування сільськогосподарських культур, розглянуть її можливості та обмеження. Набудуть навичок приготування бакових сумішей різного типу, в тому числі і для безпілотного внесення, методів приготування, контролю їх якості та особливостей застосування на різних сільськогосподарських культурах.


Category: Агро

Спеціальність: 201 «Агрономія»

ОС: Бакалавр; ОП: «Агрономія»

Семестр 2. ЄКТС 4

Автор: Літвінова Олена Анатоліївна – доцент кафедри агрохімії та якості

продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна


Дисципліна: Управління біологічною цінністю продукції рослинництва


Анатоція

Основою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторних занять є формування у бакалавра зі спеціальності «Агрономія» теоретичних знать та практичних вмінь щодо основ білкового, вуглеводного, ліпідного обмінів, формування вітамінного та мінерального комплексу сільськогосподарських рослин і управління ними протягом вегетації у сучасних технологіях вирощування із врахуванням погодно-кліматичних умов, родючості ґрунтів і сортогенетичних особливостей рослин з метою підвищення біологічної цінності продукції рослинництва відповідно до вимог стандартів. Організація контролю якості продукції за державною системою сертифікації.

Category: Агро

Спеціальність: 201 - агрономія
ОС: Бакалавр 
4 рік навчання Семестр 8 ECTS:  6

Автор: Бикіна Н.М. доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Анотація Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторних занять є формування у бакалавра теоретичних знань і практичних умінь щодо основ дистанційного моніторингу, планування, розробки методик агрохімічних досліджень, систематизування, проведення аналізу отриманих результатів і надання рекомендацій з оптимізації використання добрив як дієвого фактору з підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Програма вивчення дисципліни включає: планування проведення агрохімічних досліджень; методику і техніку проведення біологічних: польових, вегетаційних і лізиметричних дослідів; методику і техніку проведення агрохімічних лабораторних досліджень ґрунту, рослин і добрив; види, методику проведення моніторингу мінерального живлення рослин; підбір методів і методик, їх переваги і недоліки, методи та проведення статистичної обробки експериментальних даних.

Category: Агро

Спеціальність: 201 - агрономія, обовязкова
ОС: Бакалавр; ЄКТС: Семестр: 4,5 ECTS:  6

Автор: Бикіна Н.М. доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра зі спеціальності «Агрономія» теоретичних знать щодо основ живлення рослин, їх хімічного складу та використання елементів живлення, властивостей грунту у взаємозв’язку із живленням рослин і застосуванням добрив, класифікацій, видів й різновидів добрив, їх отримання, використання та вплив на продуктивність рослин і довкілля. А також, формування практичних вмінь щодо визначення рівня забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами, ґрунту, розпізнавання різних видів і форм добрив та їх взаємодію з грунтом, визначення необхідності проведення хімічної меліорації грунтів

Category: Агро

Спеціальність: 201 - агрономія, вибірковий блок за спеціальністю "Агрохімія  і грунтознавство"
ОС: Бакалавр; Семестр: 8; ECTS:  7
Автор: Лопушняк Василь Іванович - професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра спеціалізації «агрохімія і ґрунтознавство» щодо реалізації сучасних систем удобрення сільськогосподарських культур на основі встановлення балансу та колообігу поживних речовин у сівозмінах, визначення біологічних особливостей живлення та удобрення конкретних культур із врахуванням рівнів родючості грунтів та запланованого врожаю за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур на основі диференційованого внесення добрив.

Category: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 8.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: The goal of the course is mastering for bachelor of the agronomy in theoretical knowledge and practical skills into basic of plant nutrition, their chemical composition and nutrients take up, soil properties in interaction with plant nutrition and fertilizers application, fertilizers classifications, fertilizers types and kinds, fertilizers production, fertilizers using and fertilizers influence on environment. And, this discipline helps formation practical skills in determination of the level of the crop nutrients supply, levels of the nutrients supply of the soils, identify of the fertilizers kinds and fertilizers forms, their interaction with soils, determination of the soil need in soil melioration.
Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва.
Ключові слова курсу: програмування врожаю, рівні врожаю, фактори формування врожаю, клімат, ґрунт, рослина, стреси.

Програмування і прогнозування врожайності с.-г. культур

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва.
Анотація: У курсі розглянуто загальні принципи управління якістю продукції рослинництва; управління якістю продукції зернових, бобових, олійних і технічних культур.
Курс атестований: протокол №3 від 27.06.2017.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 8.
Автор:Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: The goal of the course is mastering for bachelor of the agronomy in theoretical knowledge and practical skills into basic of plant nutrition, their chemical composition and nutrients take up, soil properties in interaction with plant nutrition and fertilizers application, fertilizers classifications, fertilizers types and kinds, fertilizers production, fertilizers using and fertilizers influence on environment. And, this discipline helps formation practical skills in determination of the level of the crop nutrients supply, levels of the nutrients supply of the soils, identify of the fertilizers kinds and fertilizers forms, their interaction with soils, determination of the soil need in soil melioration.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTC: 5.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна- доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна.

Category: Агро

Спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство»
ОС: Бакалавр.
Семестр: 6
ЄКТС: 5
Автор: Семенко Лариса Олександрівна - доцент кафедри  агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Анотація: Вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра спеціальності «садівництво та виноградарство» теоретичних знань і практичних умінь щодо основ агрохімічного забезпечення та обслуговування агропідприємств, моніторингу та застосування засобів хімізації у технологічних процесах овочівництва, плодівництва та виноградарства, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку агрохімікатів, специфіки виробництва, забезпечення товаровиробника у галузі овочівництва, плодівництва та виноградарства засобами та послугами хімізації.Category: СВ

Спеціальність: 203 «Садівництво і виноградарство»
ОС: Бакалавр.
Семестр: 5
ЄКТС: 6
Автор: Семенко Лариса Олександрівна - доцент кафедри  агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Анотація: Вивчення дисципліни "Агрохімія" полягає у формуванні у студентів знання та умінь із використанням нових методів відтворення родючості ґрунтів, використанні добрив, комп’ютерної техніки та сучасних методів аналізу у системі грунт-добриво-рослина-якість продукції.
Агрохімія - інтегрована дисципліна, яка узагальнює наукову інформацію з таких дисциплін, як фізична, колоїдна та органічна хімія, фізико-хімічні методи аналізу, ґрунтознавство, рослинництво, біохімія, землеробство, фізіологія рослин, інформатика, екологія та метеорологія та ін.

Category: СВ

ОС "Магістр" 
Спеціальність 201 агрономія 
ОП Агрохімія і ґрунтознавство
3 семестр 2 рік навчання 
кількість кредитів ЄКТС 3 

Автор: Бикіна Н.М. доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Анотація: 

Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторних занять є формування у магістра теоретичних знать і практичних вмінь щодо основ регулювання умовами живлення в культиваційних спорудах та за фертигації, факторів формування продуктивності культур закритого ґрунту і їх взаємодію на основі біологічних особливостей культур та технологічних можливостей агропідприємств, створення моделей режимів живлення в закритому ґрунті, управління ними відповідно до біологічних вимог культур протягом періоду вегетації

Category: АіҐ

Спеціальність: 201 - агрономія, обов"язкова дисципліна ОПП "Агрохімія і грунтознавтсво"
ОС: Магістр; ЄКТС: Семестр: 2. ECTS:  8

Автор:
Лопушняк Василь Іванович - професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Семенко Лариса Олександрівна  - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.


Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторноих занять є формування у магістра зі спеціальності «Агрономія» освітньої програми «Агрохімія і грунтознавство» теоретичних знать та практичних вмінь організовувати процес підбору сільськогосподарських машин і розраховувати потребу в ресурсах, а також їх завантаженість для забезпечення ефективної роботи агропідприємств. Майбутні фахівці здобудуть вміння оцінювати кліматичні, територіальні, технологічні ризики при веденні рослинництва, а також ефективно здійснювати менеджмент та маркетинг агрохімічних ресурсів з метою забезпечення формування продукції сільськогосподарських культур високої якості протягом їх вегетації і у період її доробки.

Category: АіҐ

Спеціальність: 201 - агрономія, обов"язкова дисципліна ОПП "Агрохімія і грунтознавтсво"
ОС: Магістр; ЄКТС: Семестр: 1-2. ECTS:  11; 

Автор:
Бикін Анатолій Вікторович - професор, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Лопушняк Василь Іванович - професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Семенко Лариса Олександрівна  - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторних занять є формування у магістра зі спеціальності «Агрономія» освітньої програми «Агрохімія і грунтознавство» теоретичних знать та практичних вмінь щодо методів і засобів агрохімічного забезпечення та обслуговування галузі рослинництва, планування та організації забезпечення агрохімсервісу, тощо. До того ж, майбутній фахівець набуде вмінь контролювати, реалізовувати та застосувати засоби хімізації сільськогосподарського виробництва, а також організовувати ефективні взаємодії між товаровиробниками і організаціями із агрохімсервісу різних форм власності, визначати ефективність агрохімічного сервісу агропідприємств.

Category: АіҐ

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Магістр

ОП: «Агрохімія і ґрунтознавство»

Семестр 1. ЄКТС  3

Автор: Літвінова Олена Анатоліївнадоцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна


Category: АіҐ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Олег Володимирович - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Система застосування добрив
Система застосування добрив із основами диференційованого їх внесення

Blank16

Category: АіҐ