Ветеринарної гігієни

Courses tagged with "Ветеринарної гігієни"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Викладачі: Якубчак Ольга Миколаївна - професор кафедри ветеринарної гігієни тварин та санітарії ім. проф. А. К. Скороходька; Гриб Юлія Володимирівна, канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів для роботи у акредитованих лабораторіях, що проводять дослідження для цілей державного контролю; інспекторів для здійснення державного контролю, які володіють сучасними методиками та методами досліджень об’єктів санітарних заходів і кормів та здатних проводити оцінку результатів лабораторних досліджень зразків об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю.

П21

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 12.
Автор: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.
Анотація: 

NN17

Category: ВГ 6

Cпеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 6 (6-7). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Ткачук Світлана Алімівна - професор кафедри ветеринарної гігіієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення нормативно-правових актів і документів щодо безпечності та якості харчових продуктів тваринного, та рослинного походження; джерел забруднення навколишнього середовища, харчових продуктів нітратами, радіонуклідами, пестицидами, важкими металами, контамінації антибіотиками, гормонами, мікроорганізмами, тощо. Під час навчання за дисципліною здобувачі вищої освіти повинні отримати теоретичні знання та практичні навички щодо порядку і періодичності контролю харчових продуктів за показниками безпечності; порядку вилучення з обігу, утилізації та знищення непридатних для використання харчових продуктів; державного контролю підконтрольних вантажів на державному кордоні України та транспорті; державного аудиту на підконтрольних потужностях з виробництва, переробки, обігу харчових продуктів, побічних продуктів згідно із системою менеджменту безпечності харчових продуктів і володіти методиками досліджень за показниками якості та безпечності; проводити ветеринарно-санітарні заходи щодо вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції; планувати санітарні заходи, розробляти процедури та контролювати дотримання гігієнічних вимог на потужностях.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 3.
Лекції - 30 год. Лабораторні заняття - 30 год. Самостійна робота - 30 год.
Автор: Юстинюк Валерія Євгеніївна - канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Дисципліна «Ветеринарна політика» займає провідне місце в системі підготовки фахівців у галузі ветеринарної медицини, в результаті вивчення якої студенти отримують знання щодо основних закономірностей розвитку та особливостей функціонування світового сільського господарства та ветеринарних служб у регіонах світу; опановують інструменти і важелі механізму інституційного регулювання сільськогосподарського виробництва та ветеринарної діяльності; аналізують кон’юнктуру світових аграрних ринків; знайомляться з методами ціноутворення на продукцію сільського господарства; виокремлюють основні проблеми ветеринарної політики в Україні.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 8-9. ECTS: 6.
Викладачі: Ткачук Світлана Алімівна - д-р вет. наук, професор; Юстинюк Валерія Євгенівна - канд. вет. наук, асистент.
Кафедра: ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Автор: Гриб Юлія Володимирівна, канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті формування у лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів знань з діагностичних та спеціальних досліджень дичини (диких тварин та пернатої дичини) та науково обґрунтовувати гігієнічну оцінку цих продуктів; опанування заходів для запобігання захворюванню людей антропозоонозами, що передаються через продукти забою.

П21
Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7 (6-7). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Ткачук Світлана Алімівна - професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 8. ECTS: 4.

Викладачі: Юстинюк Валерія Євгеніївна - канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька.

До методів судової експертизи харчових продуктів звертаються із  ряду різних причин, включаючи безпеку споживачів, відповідальність та репутацію галузі, вимоги регуляторних органів, зв'язки з громадськістю та сприйняття продукції. Прикладами застосування методів ветеринарно-санітарних досліджень у судовій практиці є встановлення відповідності маркування на харчових продуктах (“низькокалорійне”, “не містить антибіотиків”, тощо), виявлення підміни інгредієнтів (заміну справжнього апельсинового соку гіршою за якістю фруктовою м’якоттю), та визначення сторонніх домішок (виявлення свинини в оброблених м’ясних продуктах на ринку халяль). Дисципліна має на меті забезпечити підготовку лікарів ветеринарної медицини, компетентних у вирішенні спірних питань стосовно якості та безпечності харчових продуктів та кормів під час їх виробництва, переробки, зберігання, транспортування та реалізації за допомогою методів судової експертизи харчових продуктів. Магістри повинні володіти основними підходами до вирішення спірних питань судочинства в галузі безпечності та якості харчових продуктів, методами судової експертизи харчових продуктів і кваліфіковано надавати експертні висновки за результатами проведених досліджень.


Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 5; 1 (нп).
Автор: Димко Роман Олександрович - канд. вет. наук, старший викладач кафедри старший викладач кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька.
Анотація: Метою курсу є забезпечення підготовки фахівців ветеринарної медицини щодо питань державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за різними видами діяльності, пов’язаної з розведенням, вирощуванням, обігом, поводженням, здоров’ям і благополуччям тварин, а також щодо питань державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за дотриманням законодавства України щодо харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження.

П22

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Шевченко Лариса Василівна - доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Дисципліна "Ветеринарна деонтологія та санітарна екологія" Частина 1 - "Ветеринарна деонтологія"

Анотація: Дисципліна вивчає основні принципи ветеринарної етики і деонтології, їх застосування у ветеринарній медицині. Кодекс лікаря ветеринарної медицини і його основні положення. Правила і норми поведінки лікаря ветеринарної медицини, його взаємовідносини з колегами, підлеглими, керівництвом, пацієнтами і власниками пацієнтів, а також основи конфліктології у практиці ветеринарної медицини.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6). Навчальна практика: 1 ECTS.
Автор: Шевченко Лариса Василівна - професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація. Дисципліна вивчає структуру і функції природного середовища, основні екологічні поняття, закони і екологічні чинники, які визначають якість та безпечність харчових продуктів. Санітарне значення діяльності тваринницьких об'єктів, відходи галузі і створювані ними екологічні проблеми, вплив на природне середовище, знешкодження відходів, як спосіб оздоровлення довкілля, способи зниження екологічних ризиків в системі "від лану до столу". Загальні особливості функціонування закритих і відкритих зооекосистем, санітарні проблеми тваринництва та способи їх вирішення, законодавство у сфері екології.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 6-7. ЕCTS: 5.
Автор: Соломон Вячеслав Віталійович - доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Якубчак Ольга Миколаївна, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів для роботи у акредитованих лабораторіях, що проводять дослідження для цілей державного контролю; інспекторів для здійснення державного контролю, які володіють сучасними методами досліджень об’єктів санітарних заходів і кормів та здатних проводити оцінку результатів лабораторних досліджень зразків об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю.

Category: ВГ 6

Cпеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2,7
Автор: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька
Анотація: Курс дисципліни "Гігієна продукції тваринництва" вивчає вимоги законодавства до м,яса та м,ясних продуктів, гігієнічні вимоги до технологічних процесів їх виготовлення, питання контролю безпечності та якості на всіх етапах виробництва.

Blank18

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 3 (7).
Автор: Михальська Віта Михайлівна, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька.
Анотація: Гігієна тварин – наука про охорону та збереження здоров’я тварин, вивчає гігієнічні та ветеринарно-санітарні вимоги до факторів зовнішнього середовища та тваринницьких приміщень, розглядає вплив мікроклімату, якості кормів, води та ґрунту на здоров’я та продуктивність тварин, ефективні способи запобігання негативного впливу шкідливих речовин на організм тварин, правила та гігієнічні вимоги до систем утримання, годівлі та експлуатації різних видів та статево-вікових груп сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень та обладнання для тварин.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 4 (7). Навчальна практика: 1 EСTS.
Автор: Михальська Віта Михайлівна, доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К.Скороходька.

Анотація: Основним завданням сучасної гігієни є своєчасне виявлення шкідливих для здоров’я тварин факторів довкілля і розробка заходів профілактики, спрямованих на їх усунення. Дисципліна складається з двох частин: загальної та спеціальної. В спеціальній частині Гігієни тварин (Ч.2) розглядаються прикладні питання гігієнічних вимог до систем та способів утримання, гігієни годівлі та догляду за різними видами та статево-віковими групами тварин, включаючи велику рогату худобу, коней, свиней, овець, птахів, кролів та хутрових звірів, бджіл, риб тощо. Під час вивчення дисципліни студент розглядає загальну характеристику факторів зовнішнього середовища та їх вплив на організм тварин, опановує методи контролю та шляхи покращення мікроклімату тваринницьких приміщень, гігієнічні вимоги, правила та нормативи умов утримання, годівлі, напування, вирощування та експлуатації тварин. Дисципліна формує у студентів основи профілактичного мислення.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 8 (8-10); НП. ЄКТС: 12.
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8 (8-9); НП. ЄКТС: 5.
Лектор: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни є формування у фахівців галузі знань 21 "Ветеринарна медицина" знань із проведення ветеринарно-санітарних заходів та чіткого вирішення питань санітарно-гігієнічних досліджень і ветеринарно-санітарного благополуччя харчових продуктів та технічної сировини тваринного походження під час їх виробництва (приватний сектор, колективні господарства та ін.), на всіх етапах технології переробки (м'ясо-, молокопереробні підприємства, птахокомбінати, рибокомбінати та ін.), а також під час транспортування, зберігання та в місцях реалізації, дотримуючись виконання діючих ветеринарно-санітарних правил.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9 (8-9). ЄКТС: 2,8 (6).
Автор: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька; Галабурда Марія Алімівна, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування у фахівців  знань із проведення ветеринарно-санітарних заходів та чіткого вирішення питань санітарно-гігієнічних досліджень і ветеринарно-санітарного благополуччя харчових продуктів та технічної сировини тваринного походження під час їх виробництва (приватний сектор, колективні господарства та ін.), на всіх етапах технології переробки (м'ясо-, молокопереробні підприємства, птахокомбінати, рибокомбінати та ін.), а також під час транспортування, зберігання та в місцях реалізації, дотримуючись виконання діючих ветеринарно-санітарних правил.Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2; 3. ЄКТС: 4.
Автор: Якубчак Ольга Миколаївна, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Викладач: Гриб Юлія Володимирівна, канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку лікарів ветеринарної медицини для здійснення аудиту операторів ринку харчових продуктів різних форм власності, випробувальних і калібрувальних лабораторій, що розміщуються на потужностях і мають відношення до виробництва та/або обігу харчових продуктів і кормів.

П20

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (6 р.н.). Семестр: 3. ECTS: 4.
Практична підготовка - Семестр: 4. ECTS: 1.
Автор: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. професора А.К. Скороходька.
Анотація: Екотрофологія вивчає науково-практичні аспекти та економічні засади систем харчування людини, джерела та сировину харчових продуктів рослинного та тваринного походження, технологію виробництва, умови зберігання і споживання екологічно чистих харчових продуктів, а також вплив харчування на здоров’я людини. Компонентами харчового ланцюга є вирощування продукції, виробництво сировини, транспортування, зберігання, переробка, пакування, реалізація, приготування, споживання, а також утилізація харчових відходів.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2021