Вищої та прикладної математики

Courses tagged with "Вищої та прикладної математики"

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр:0. ЄКТС: 0.
Автор: Іванова Юлія Ігорівна - завідувач кафедри вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука.

NN16~15 lek

Category: ЕП

Спеціальність: •051 Економіка  (економіка  підприємства); •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
І сем. - 30 год. лекцій, 45 год. практичні заняття,  залік.
ІІ сем. - 30 год. лекцій, 45 год. практичні заняття,  іспит.
Автор: Іванова Юлія Ігорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Метою вивчення вищої математики є формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту та здібностей до логічного та алгоритмічного мислення.
Основними завдання навчальної дисципліни є оволодіння основами математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних економічних задач; вміння самостійно знаходити, вивчати і застосовувати наукову літературу та інші інформаційні джерела і ресурси з вищої математики; напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну економічну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 7.
1 семестр - 30 год. лекцій, 60 год. практичних занять, 120 год. самостійної роботи, іспит.
Автор: Ружило М.Я., старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Даний курс "Вищої математики" спрямований на формування певної системи знань, так званого математичного апарату інженера, необхідних для розв'язання теоретичних і практичних фахових задач математичними методами

Category: БтБ

Specialty: 101 Ecology. Bachelor. Semester: 1. ECTS: 4(8)
> Author: Savchuk Svitlana Gennadievna - Senior Lecturer of the
> Department of Higher and Applied Mathematics.
> Annotation:
> Lectures – 30
> Practical - 45
> The course consists of 3 modules and includes topics that are
necessary for future agro-ecologists in their professional activities.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Лектор: Арнаута Наталія Володимирівна - к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої  та прикладної математики 
Анотація: Цей курс дає можливість сформувати систему знань з наступних розділів вищої математики: елементи лінійної алгебри, диференціальне і інтегральне числення. диференціальні рівняння, які є необхідними для подальшої професійної діяльності фахівців в галузі екології.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність:  202 Захист та карантин рослин   ОС: Бакалавр

Семестр: 1.  ECTS: 3    1 семестр  -   15 год. лекцій,  30 год. практичних занять,  45 год. самостійної роботи,   екзамен

Автор: Ружило М.Я., старший викладач кафедри вищої та прикладної математики

Анотація: Даний курс "Вищої математики (за фаховим спрямуванням)"  має на меті формування  у студентів певної системи знань, так званого математичного апарату, необхідних для розв'язування теоретичних і практичних фахових задач математичними методами.

Category: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (11).
Автор: Арнаута Наталія Володимирівна, доцент кафедри вищої математики ім. М.П. Кравчука.
Анотація: Курс дає можливість сформувати систему знань з наступних розділів вищої математики: елементи лінійної алгебри, елементи векторної алгебри, елементи аналітичної геометрії, оволодіння основами математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних інженерних задач, пов’язаних з геодезією; напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну інженерну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія і землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 4 (11).
Автор: Арнаута Наталія Володимирівна - доцент кафедри вищої математики ім. М.П.Кравчука.
Анотація: Курс дає можливість сформувати систему знань з натупних розділів вищої математики: основи математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної, функція багатьох змінних, кратні інтеграли, диференціальні рівняння необхідного для розв'язання теоретичних і практичних інженерних задач, пов'язаних з геодезією, напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну інженерну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність:193 Геодезія і землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 4 (11).
Автор: Арнаута Наталія Володимирівна доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Курс дає можливість сформувати систему знань з натупних розділів вищої математики: функція багатьох змінних, диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних, кратні інтеграли, диференціальні рівняння необхідного для розв'язання теоретичних і практичних інженерних задач, пов'язаних з геодезією, напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну інженерну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •051 Економіка (Економічна кібернетика); •051 Економіка (Цифрова Економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 10.

1 семестр - 30 год. лекційних занять;  60 год. практичних занять;  45 год. самостійної роботи, залік

2 семестр - 60 год. лекційних занять;  60 год. практичних занять;  45 год. самостійної роботи, іспит

Автор: Ружило Марія Ярославівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики


Category: ЕкК

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Степахно І.В.; Дюженкова О.Ю.
Викладачі кафедри вищої та прикладної математики: Арнаута Наталія Володимирівна, доцент; Ружило Марія Ярославівна, старший викладач.

Протокол №2 від 05-06.07. 2018.

Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Даний електронний курс є першою частиною дисципліни математичний аналіз, у якому розглядається диференціальне числення однієї та багатьох змінних, інтегральне числення функції однієї змінної.

Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автори: Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики, Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Даний електронний курс є другою частиною дисципліни математичний аналіз, у якому розглядаються диференціальні рівняння, кратні та криволінійні інтеграли, ряди.

Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни є оволодіння спеціальними методами проведення аналізу і розв’язання прикладних інженерних задач, які сприяють розвитку логічного та алгоритмічного мислення. Знання, набуті студентами при вивченні цієї дисципліни, знайдуть застосування як при подальшому навчанні і підготовці бакалаврів та магістрів, так і під час майбутньої інженерно-технічної професійної діяльності в галузі інформаційних технологій.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 122 Компю'терні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 5 (10).
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 122 Компю'терні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ЄКТС: 5 (10).
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія;  133 Галузеве машинобудування; 208 Агроінженрія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики, Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Викладачі: Стеценко С.В. Дібрівна Е.І., Овчар Р.Ф.
Анотація: Даний електронний курс є першою частиною дисципліни вища математика, у якому розглядаються розділи лінійної алгебра, аналітичної геометрії, функції і границі функції.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія; 133 Галузеве машинобудування; 208 Агроінженрія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики; Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Викладачі: Стеценко С.В.; Дібрівна Е.І.; Овчар Р.Ф.
Анотація: Даний електронний курс є другою частиною дисципліни вища математика, у якому розглядається диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення функції однієї змінної.
Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія; 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3); 2 (1-2). ECTS: 3 (10).
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Даний електронний курс є третьою частиною дисципліни вища математика, у якому розглядаються диференціальні рівняння, кратні та криволінійні інтеграли, ряди.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2018