Генетики,селекції і насінництва

Courses tagged with "Генетики,селекції і насінництва"

Specialty: 201 Agronomy; ES: Bachelor; Semester: 3; ECTS: 3

 Authors of cource:

Zaika Ye.V. – senior lecturer at the Department of Genetics, Breeding and Seed Rising named after Professor Zelensky M.O.

Dmytrenko Yu.M. – assistant of the Department of Genetics, Breeding and Seed Rising named after Professor Zelensky M.O.

 

Course of Genetics is a discipline of Department of Genetics, Breeding and Seed Rising named after Professor Zelensky M.O. (https://nubip.edu.ua/node/4316).

The course "Genetics" is designed to prepare students of ES "Bachelor" specialty 201 Agronomy. It studied in the second year. In this course, students study the theory and practice of genetic research with aim understanding the basics of heredity and variability of living organisms. Main a focus on the patterns and mechanisms of trait transmission from one generation to the next in order to understand and potentially control that process.


Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 11; 4 (Ск). ЄКТС: 11; 6 (Ск).
Автор: Жемойда В.Л. - доцент кафедри генетики, селекції  і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Дмитренко Юлія Михайлівна - асистент кафедри генетики, селекції  і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам глибокі знання з теорії та практики селекційно-насінницької роботи. Селекція дозволяє найбільш повно використовувати потенціал культури, головним завданням насінництва є реалізація досягнень селекції, збереження в процесі розмноження сортів і гібридів усіх морфологічних ознак і біологічних властивостей насіння.

blank16

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Макарчук Олександр Сергійович - доцент кафедри генетики, селекції  і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Основною метою вивчення дисципліни є формування в студентів знань та умінь з наукових основ селекції та насінництва гетерозисних гібридів польових культур.

blank19

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 8.
Автори:

Макарчук Олександр Сергійович - завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського;

Жемойда Віталій Леонідович - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського;

Дмитренко Юлія Михайлівна - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського;

Спряжка Роман Олегович - асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.

Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам глибокі знання з теорії та практики селекційно-насінницької роботи. Селекція дозволяє найбільш повно використовувати потенціал культури, головним завданням насінництва є реалізація досягнень селекції, збереження в процесі розмноження сортів і гібридів усіх морфологічних ознак і біологічних властивостей насіння.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Феделеш-Гладинець Марія Іванівна - доцент кафедри  генетики, селекції та насінництва ім. прф. М.О. Зеленського

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 11.
Анотація: У курсі вивчаються біологічні особливості, напрями та методи селекції с.-г. культур, центри походження і вихідний матеріал для селекції; види відбору і принципи формування сортів; селекційні оцінки вихідного матеріалу, сортів с.-г. культур; особливості селекційної технології; селекція на гетерозис.
Category: Агро

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Феделеш-Гладинець Марія Іванівна - доцент кафедри генетики, селекції та насінництва ім. прф. М.0. Зеленського

Мікробіологія з основами врусологї

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3.
Автори: Башкірова Наталія Вікторівна - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Дмитренко Юлія Михайлівна - асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Мета дисципліни – формування у студентів сучасних уявлень про закономірності спадковості та мінливості на різних рівнях організації живої матерії, шляхів їх практичного використання в селекції та насінництві.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 3; ЄКТС: 6

Автор: Вдовіченко Жанна Вікторівна ­­– доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 3; ЄКТС: 5

Автор: Зінченко Олеся Анатоліївна­­– старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 7

Автор: Роїк Микола Володимирович ­­– професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 1; ЄКТС: 5

Автор: Вдовіченко Жанна Вікторівна ­­– доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: В курсі висвітлено основні питання методики та організації науково-дослідної діяльності в сучасних генетичних дослідженнях. На курсі розглядається ряд важливих питань: вибір напряму та послідовність наукових досліджень; дослідницькі принципи науки; методи наукового пізнання; місце та роль системного підходу в науковому пізнанні; наукове мислення в організації та проведенні наукових досліджень; основи теоретичних та експериментальних досліджень; планування  генетичного експерименту й аналіз його результатів; наукові колективи та школи, особистість вченого; технологія наукової діяльності; звітність наукових досліджень; етика наукових досліджень.

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 5

Автори: Роїк Микола Володимирович – професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Зінченко Олеся Анатоліївна – старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: Вивчаються питання наукових основ спеціальної селекції та насінництва гетерозисних гібридів польових культур. Суть гетерозису та фактори, що його обумовлюють, типи гетерозису та способи його вимірювання, основні завдання селекції польових культур на гетерозис, загальну схему селекції гетерозисних гібридів, основні етапи селекційної роботи, практичне використання ефекту міжлінійного гетерозису в селекції кукурудзи, соняшника, цукрового буряка, сорго, виробництво гібридного насіння на основі генної чоловічої стерильності і ЦЧС, самостерильності. Розглядаються особливості насінництва гетерозисних гібридів польових культур, використання міжсортового гетерозису в селекції польових культур та основні етапи селекційної роботи, їх суть, методи селекції.


Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 1; ЄКТС: 4

Автори: Роїк Микола Володимирович – професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Зінченко Олеся Анатоліївна – старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: Розглядаються питання організації дослідницької роботи та формування методологічних засад і оволодіння практичними прийомами проведення наукового дослідження, використання методики організації і проведення польових, вегетаційних лізимитричних і лабораторних досліджень. Вивчаються особливості методів закладання дослідів в селекції, генетиці і насінництві та методи статистичного аналізу отриманих результатів досліджень.


Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 5

Автор: Ковалишина Ганна Миколаївна – професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: Розглядаються питання з основ формування фенотипу рослин унаслідок впливу факторів зовнішнього середовища та успадкування ознак. Як змінюються закономірності успадкування, які відбуваються відхилення у організмів при дії різних абіотичних факторів довкілля. Які зміни відбуваються при дії мутагенних факторів. Висвітлюються питання сучасного уявлення про дискретність та цілісність спадковості – гени та форми мінливості під впливом природних та штучних факторів довкілля, вплив екологічних факторів на спадковість, популяційно-еволюційні процеси, використання тих чи інших екологічних факторів  у селекції.

 


Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Ковалишина Ганна Миколаївна - професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Дмитренко Юлія Михайлівна - асистент кафедри генетики, селекції та насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить студентам скористатися в селекції імунітету досягненнями, які стосуються взаємозалежних рослин і патологій, генетичних рівнів, а також рівнів взаємовідносин рослин-господарств з патогеном середовища. Дозвольте майбутньому спеціалістам вирішити проблеми зі створенням комплексу іменних сортів проти шкідливих організмів.

Category: СіГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Ткачик Світлана Олександрівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення особливостей національної системи реєстрації прав на сорти рослин, етапів науково-технічної експертизи сортів рослин (формальна експертиза та кваліфікаційна експертиза). Теоретичний та практичний курс дисципліни дасть змогу освоїти нормативно-правові документи, що регламентують реєстрацію та обіг сортів рослин, інструкції та правила, які регулюють експертизу назви, новизни; методики проведення кваліфікаційної експертизи на придатність до поширення та на відмінність, однорідність та стабільність.

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур).

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Башкірова Наталія Вікторівна - доцент кафедри селекції і генетики.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам глибокі знання зі спеціальної генетики сільськогосподарських культур, яка є теоретичною основою спеціальної селекції, насінництва, для застосування знань з генетичних механізмів контролю ознак при складані селекційних схем для прискорення одержання нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур.

Category: СіГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і ґрунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Зінченко Олеся Анатолівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.

Blank18

Category: СіГ

Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія».  ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 7.

Лектор:  Стародуб Микола Федорович, д.б.н, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського

Викладач: Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач, Заїка Євген Вікторович, старший викладач

Анотація: Мета дисципліни - формування у студентів знань фундаментальної теоретичної бази із загальної та молекулярної генетики, освоєння практичних методів генетики,  висвітлення сучасного уявлення про структурну організацію нуклеїнових кислот, генетичного апарату клітини, будови та функціонування генів у прокаріотів і еукаріотів, ознайомлення із новітніми напрямками розвитку і практичного використання молекулярної генетики.


Category: БтБ