Грунтознавства та охорони ґрунтів

Courses tagged with "Грунтознавства та охорони ґрунтів"

ОС:  Доктор філософії; Напрям підготовки: 20 – аграрні науки та продовольство;  Спеціальність: 201 – агрономія; ОНП: Агрономія; Семестр: 2; ECTS: 5.

Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри грунтознавтва та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули. 

Анотація: Метою даного курсу є поглиблене оволодіння теоретичними основами біології та хімії ґрунтів, вивчення найважливіших мікробіологічних процесів, які відбуваються в природі, і зокрема, в ґрунті та при переробці сільськогосподарської сировини. Навчитися цілеспрямовано управляти функціональною активністю мікроорганізмів на користь людини; використовувати та коригувати мікробіні процеси в грунтах, практично впливати на окремі біологічні групи мікроорганізмів з метою управління мікробіологічними процесами для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур. Оволодіти методикою виділення та характеристикою грунтового розчину, дослідження сполук азоту в грунті, фосфору, калію, сірки і мікроелементи в різних ґрунтах та їх характеристика, участь в ґрунтових процесах.

ОС:  Доктор філософії; Напрям підготовки: 20 – аграрні науки та продовольство;  Спеціальність: 201 – агрономія; ОНП: Агрономія; Семестр: 2; ECTS: 5.

Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри грунтознавтва та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули. 

Анотація: основною метою курсу є формування світогляду про ґрунтовий покрив  як компонент біосфери Землі, основної складової ландшафтів, фізичне середовище і життєвий простір для існування людства, головний і незамінний засіб виробництва в сільському господарстві. Дисципліна розкриває різні підходи до класифікації ґрунтів у Європі, Америці, Канаді, всесвітній реферативній базі WRB. Отже, метою вивчення дисципліни є підготовка висококваліфікпваних грунтознавців, аспірантів у галузі охорони грунтів та земель.

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: This course presents geology, soil composition and genesis; physical, chemical, and biological properties; soil water; classification and mapping; soil geography, soil conservation; management practices; and soil fertility and productivity (soil testing, use of fertilizers and liming), soil quality assessment.

Category: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс знайомить студентів із грунтом як середовищем росту культур та місцем існування живих організмів. У ньому розкриваються питання мінералогічного складу, будови, властивостей різних грунтів, закономірностей їх розташування і раціонального використання. Знання із грунтознавства в подальшому використовуються при плануванні та розробці заходів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.

Category: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Величко Володимир Андрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання геологічних процесів, складу земної кори для визначення генетичного типу рельєфу, його віку  у обсязі, необхідному для використовування в обраній професії.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач:
Анотація: Наука про ґрунти, їх утворення, склад, властивості, закономірності поширення, формування та розвиток головної властивості — родючості, про найраціональніше використання ґрунту. У дисципліні викладено основні закономірності структури та динаміки природних та антропогенних фітоценозів, їх класифікація та трансформація і різні види угідь, а також ценотичне фіторізноманіття України в поєднанні з впливом абіотичних і антропогенних факторів.

П20

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Величко Володимир Андрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання геологічних процесів, складу земної кори для визначення генетичного типу рельєфу, його віку  у обсязі, необхідному для використовування в обраній професії.


Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2 (Ск). ECTS: 4; 3 (Ск).
Автор: Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс формує базові знання з дисципліни ”Грунтознавство з основами агрохімії” в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використання в обраній професії.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Annotation: This course is an introductory designed course for the Bachelor student, which provides the basic concepts of all aspects of geology.

Category: ГіЗ

Speciality:193 Geodesy and Land Management. EDBachelor. Semester: 2. ECTS: 4.
Author: Assoc. Prof., PhD Yuriy Kravchenko.
Annotation: The course is an introductory designed course for the Bachelor student, which provides the basic concepts of all aspects of soil science, including soil composition and genesis; physical, chemical, and biological properties; soil water; classification and mapping; soil conservation, soil fertility and productivity (soil testing, use of fertilizers and liming), soil quality assessment.

Ґрунтознавство з основами агрохімії

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020