Екобіотехнології та біорізноманіття

Courses tagged with "Екобіотехнології та біорізноманіття"

Cпеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1 (5).
Автор: Патика Микола Володимирович - завідувач кафедри екобітехнологій та біорізноманіття.

Анотація: Курс "Екологія біологічних систем" спрямований на вивчення ролі мікроорганізмів у родючості ґрунту, живленні та переробці рослин, розробки та  методи використання мікроорганізмів в сільськогосподарському виробництві, екології, охоплює основні поняття з ґрунтової мікробіології, мікробіології кормів, а також захисту рослин від бактеріальних, грибних та вірусних хвороб. Розглядається роль та  місце заселення мікроорганізмів, їх екологічні (трофічні) зв'язки, екологічно значущі рівні організації мікробного ценозу як біологічної системи.

Category: Еко

Спеціальність: 202 захисті і карантин рослинОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Коломієць Ю.В.

Аотація: Викладені механізми біотехнологічних процесів, які використовуються при створенні сортів сільськогосподарських рослин з заданими властивостями, сучасні технології створення та приклади практичного використання трансгенних рослин, стійких проти біотичних та абіотичних факторів навколишнього середовища, напрями досліджень з метою збільшення генетичного різноманіття серед значимих для людини представників царства Рослини

Category: ЗКР

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОП: екологічна біотехнологія та біоенергетика

ОС: МагістрСеместр: 2ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з уявленнями про структуру і закономірності функціонування природних (водних, ґрунтових) і техногенних екосистем, про закономірності абіогенного і біогенного перенесення і трансформації пріоритетних хімічних і біологічних забруднювачів, основні групи мікроорганізмів-біодеструкторів забруднень і способах їх селекції і конструювання. В частині прикладного використання екобіотехнологій студенти одержують знання про основні групи біопрепаратів і способи їх одержання, біологічні методи для переробки відходів, знешкодження забруднень в воді, повітрі і ґрунті, методи біоремедіації природних середовищ, методи використання біопрепаратів в сільському господарстві для заміни хімічних пестицидів і добрив. Як екобіотехнологи, вони повинні мати уяву про шляхи модернізації існуючих і розробки технологічних систем можливих майбутніх виробництв, про різні варіанти реалізації біотехнологій в природних умовах, методи їх техніко-економічної і еколого-економічної оцінки.


Category: БтБ

Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 3.
Лектор:  Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри молекулярної біології мікробіології та біобезпеки,.

Анотація: Курс  «Біологічна статистика»  має на меті  формування у студентів розуміння основних методів статистичного аналізу експериментального матеріалу і оцінки його достовірності, розвиток вміння застосовувати математичну статистику для виявлення існуючих закономірностей в різних областях біології, планування біологічного експерименту та формулювання  узагальнень і висновків  із застосуванням методів біологічної статистики.


Category: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с.
Анотація: Мета курсу "Методологія та організація наукових досліджень" полягає як у висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дипломних та інших робіт.
Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 2.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Blank15~

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Анотація: Біотехнологія рослин використовує досягнення молекулярної біології, методи генетичної інженерії, культури тканин, клітин і протопластів, спрямовані на створення високопродуктивних сортів рослин та отримання повноцінних харчових продуктів безпосередньо із рослинної сировини. Клонована ДНК успішно може використовуватись для ідентифікації вірусів і кваліфікованого вибраковування ураженого матеріалу. За допомогою культури рослинної тканини у порівняно короткий час і на обмеженому просторі можна мати багато популяцій, у тому числі мутанти, придатні для селекційної мети. У тканинній культурі можуть бути ідентифіковані лінії з підвищеною інтенсивністю фотосинтезу і вищою продуктивністю. Метод мікроклонального розмноження дає можливість отримувати генетично однорідний посадковий матеріал, вирощувати здорові рослини, вільні від вірусних інфекцій. Оволодіння теоретичною базою та практичними навичками роботи з культурою рослин in vitro, отримання трансгенних рослин та рослин, стійких до стресових чинників, методами генетичної інженерії є необхідною умовою для формування висококваліфікованих спеціалістів біотехнологів.

NN14

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Іванова Тетяна Василівна - старший викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (ДНК-паспортизація і картування геному). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Іванова Тетяна Василівна - старший викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: Біобезпека і біоетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Іванова Тетяна Василівна - старший викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Blank14~lek

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: Біобезпека і біоетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Анотація: Теоретична основа, загальні принципи мікроклональногорозмноження рослин виходять із закономірностей їх онтогенезу, часової і просторової реалізації морфогенетичної програми, автономії рослинного організму на різних етапах його росту та розвитку, наявності в рослині систем само-авторегуляції, функціонуючих впевних умовах.Мікроклональне розмноження рослин –це нестатеве вегетативне розмноження, при якому отримують генетично ідентичні форми, що сприяють збереженню генетично однорідного посадкового матеріалу. В основі мікроклонального розмноження лежить процесрегенерації, відновлення цілої рослини із клітин, які знаходяться на різних етапах онтогенезу, життєвого циклу.Метод мікроклонального розмноження дає можливість отримувати генетично однорідний посадковий матеріал, вирощувати здорові рослини, вільні від вірусних інфекцій. Оволодіння теоретичною базою та практичними навичками роботи з культурою рослин invitro, отримання трансгенних рослин та рослин, стійких до гербіцидів, хвороб і шкідників, методами генетичної інженерії є необхідною умовою для формування висококваліфікованих спеціалістів біотехнологів.

Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Сучасні біотехнології та біобезпека – напрямок сучасної науки, основним завданням якого є використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія рослин використовує досягнення молекулярної біології, методи генетичної інженерії, культури тканин, клітин і протопластів, спрямовані на створення високопродуктивних сортів рослин. Сфера використання біотехнологічних процесів постійно розширюється, особливо у сільському господарстві, в охороні здоров’я (сюди можна віднести медицину, фармакологію, охорону навколишнього середовища), харчовій промисловості (харчові та кормові добавки). Клонована ДНК успішно може використовуватись для ідентифікації вірусів і кваліфікованого вибраковування ураженого матеріалу. За допомогою культури рослинної тканини у порівняно короткий час і на обмеженому просторі можна мати багато популяцій, у тому числі мутанти, придатні для селекційної мети. У тканинній культурі можуть бути ідентифіковані лінії з підвищеною інтенсивністю фотосинтезу і вищою продуктивністю.

Category: ЕКО

Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

Спеціальність – 201 «Агрономія »

Освітня наукова програма «Мікробіологія» ЄКТС: 5

Автор – Патика Микола Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

Анотація: Метагеноміка являє собою принципово новий спосіб вивчення світу мікроорганізмів, що не тільки сприятиме розвитку сучасної мікробіології, але і має потенціал для принципово нового розуміння складу, структури і функцій всього живого світу. Метою курсу «Метагеноміка та біоміка мікроорганізмів» є формування у аспірантів сучасних знань щодо різноманіття мікробних угруповань різних середовищ, метагеноміки та біоміки мікроорганізмів, ознайомлення з принципами використання молекулярно-біологічних методів у наукових та виробничих процесах, біотехнологіях, а також у виробництві практично-цінних продуктів

Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

Спеціальність – 201 «Агрономія »

Освітня наукова програма «Мікробіологія»

ЄКТС: 5

Автор – Патика Микола Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

Анотація: Мета дисципліни «Біоіндикація мікробної активності» — вивчення головних положень сучасної індикації (діагностики) середовищ (грунтів), основних питань охорони та екологічного стану довкілля, раціонального природокористування і ресурсозабезпечення відповідно до умов сьогодення.

Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

Спеціальність – 201 «Агрономія »

Освітня наукова програма «Мікробіологія» ЄКТС: 5

Автор – Патика Микола Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

Анотація: Дисципліна вибіркового компоненту «Агробіотехнологія» спрямована на забезпечення освітньо-наукової підготовки дослідників у сфері сільськогосподарської мікробіології, відповідно до спеціальності, що передбачає успішну реалізацію теми наукового дослідження, створює умови для розвитку наукового мислення, дослідницької компетенції, самореалізації здобувачів та стимулу продукування нових інноваційних ідей та проектів агробіотехнологічного, мікробіологічного напряму.

Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

Спеціальність – 201 «Агрономія »

Освітня наукова програма «Мікробіологія» ЄКТС: 5

Автор – Патика Микола Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

Анотація: Дисципліна вибіркового компоненту «Мікробіологія», як одна з провідних біологічних наук, передбачає вивчення теоретичних основ і формування фундаментальних знань з сільськогосподарської мікробіології, як важлива складова частина генетики, молекулярної біології, біохімії та біотехнології. Метою даного курсу є поглиблене оволодіння теоретичними основами мікробіології, вивчення найважливіших мікробіологічних процесів, які відбуваються в природі, і зокрема, в ґрунті та при переробці сільськогосподарської сировини.


Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

Спеціальність – 201 «Агрономія »

Освітня наукова програма «Мікробіологія» ЄКТС: 5

Автор – Патика Микола Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

Анотація: Дисципліна вибіркового компоненту «Мікробний синтез» виступає сьогодні як найважливіша частина сучасної агромікробіології, агробіотехнології.

Метою даного курсу є поглиблене вивчення основ мікробного синтезу, вивчення найважливіших мікробіологічних процесів, які відбуваються в природі, конкретному середовищі.


Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий 

Спеціальність – 201 «Агрономія »

Освітня наукова програма «Мікробіологія» ЄКТС: 3

Автор – Патика Микола Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

Анотація: Метою дисципліни «Сучасні методи мікробіологічних досліджень» (обов'язкового компоненту ОНП) є формування та засвоєння знань з основних сучасних методологій і підходів для мікробіологічних досліджень, діагностики.

Курс покликаний служити вирішенню питань підготовки висококваліфікованих фахівців ‒ мікробіологів, здатних успішно проводити мікробіологічні дослідження в різних областях аграрної мікробіології.