Екології агросфери та екологічного контролю

Область Курси відмічена як "Екології агросфери та екологічного контролю"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна ст. викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Метою курсу дисципліни агроекологія є формування у студентів цілісного уявлення про явища і процеси в агросфері, принципів ведення екологічно збалансованого землеробства, необхідності комплексного проведення заходів, спрямованих на покращення екологічної ситуації у сільськогосподарському виробництві, навчити їх новим підходам і методам екологізації , щоб забезпечити виробництво достатньої для суспільства кількості високоякісної продукції: формування екологічної свідомості.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: •101 Екологія; •162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Макаренко Н.А., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль В.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Основною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо розроблення екологічних та організаційно-правових заходів для уникнення негативного впливу сільськогосподарської діяльності на навколишнє природне середовище і людину, зниження вірогідності змін з небажаними екологічними наслідками, забезпечення екологічного балансу на різних рівнях організації агроекосистем, збалансованого розвитку соціально-економічного потенціалу сільськогосподарських територій і держави в цілому.

Категорія: Бакалавр
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Вагалюк Людмила Володимирівна, канд. с.г. наук, доцент, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: "Екологія" як навчальна дисципліна полягає у формуванні студентів необхідної бази знань з теоретичних і практичних питань сучасної екології, опануванні та засвоєнні студентами основних понять, принципів та законів екології, розумінні механізму впливу антропогенних факторів на стан навколишнього середовища, формуванні системи знань про основні закономірності взаємодії людини і природи; взаємозв’язки між живими організмами та компонентами біосфери, причини виникнення та шляхи подолання екологічних проблем, формування екологічного світогляду.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Вагалюк Людмила Володимирівна, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських наук.
Анотація: "Прикладна екологія" як навчальна дисципліна необхідна для оволодіння та засвоєння студентами загальнотеоретичних знань основ прикладної екології, усвідомленні її значенні для розвитку суспільства і біотехнологічної діяльності. Формування у майбутніх фахівців теоретичних та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо поточного екологічного стану, параметрів навколишнього середовища, оцінки рівня техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автори: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Курс забезпечує набуття знань про вплив чинників середовища на продуктивність культурних рослин, структуру і динаміку спільнот організмів, що мешкають в агроценозах, основні закони агроекології, продуктивність агроекосистем та шляхи її підвищення. Набувають умінь і навичок визначати типи агроекосистем та їх функціонування, шляхи екологізації діяльності різних сільськогосподарських об’єктів, складати і використовувати агроекологічні карти і моделі.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Гайченко Віталій Андрійович - д-р біол. наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Макаренко Наталія Анатоліївна - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Курс сприяє засвоєнню знань з історичних аспектів становлення науки «екологія» та розвитку фундаментальних й прикладних напрямів екології в Україні; основ екології та природокористування та побудови трофічних ланцюгів й екологічних пірамід; основних екологічних факторів середовища існування організмів та шляхів вирішення екологічних проблем; застосування та використання екологічних прав й обов’язків, зокрема права власності на природні ресурси, прав та обов’язків природокористувачів, водокористувачів, користувачів надр, лісокористувачів.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1-2. ECTS: 2.
Викладач: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Курс «Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів» розглядає теоретичні і практичні аспекти питань безпеки і якості продовольчої сировини і харчових продуктів. Безпечність харчових продуктів формується починаючи зі стадії сільського господарського виробництва, промислової переробки, зберігання, пакування, а завершується на стадії маркування та дотримання умов зберігання готової продцукції.

blank20

Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Рибалко Юлія Володимирівна, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Вивчення дисципліни забезпечує володіння навичками приймати управлінські рішення, застосовувати захисні засоби та заходи в умовах надзвичайних ситуацій для підтримки норм екологічної безпеки, створення і підтримки безпечних умов життя і діяльності людини як у звичайних умовах побуту та виробництва, так і в умовах стихійних лих та техногенних катастроф. Навчити роботі з основними нормативними документами, державними та галузевими стандартами з екологічної безпеки, правилами укладання нормативних документів.

Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри  екології агросфери та екологічного контролю
Анотація: Викладені комплексні показники оцінки екологічної безпеки промислового виробництва окремого регіону та територій в цілому, наведені особливості паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та прогнозування зон можливого хімічного зараження територій.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання передбачення та запобігання негативних наслідків с.г. діяльності на природне середовище; визначення ступеню екологічного ризику і безпеки планової діяльності, визначення відповідності об¢єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства,  державних стандартів, санітарних норм; безпечного розвитку людської цивілізації, перспективам його стабільного соціально-економічного розвитку та якості природних ресурсів.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: у курсі розглядаються питання для формування у студентів світогляду належного відношення до мережі природно-заповідних об’єктів, отримання ними систематичних знань щодо особливостей формування екологічної мережі на території України, досвіду провідних європейських держав у галузі природоохоронної діяльності, наукового і методичного підходів щодо забезпечення ефективної охорони флори і фауни природно-заповідних територій.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів наукових знань та умінь щодо виконання професійних функцій еколога у сфері організації проведення екологічної паспортизації об’єктів господарської діяльності.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: ECTS: 3.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 1 (6).
Автор: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автори: Наумовська Олена Іванівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 2 (4).
Викладачі: Гайченко Віталій Андрійович - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3 (5).
Автор: Рубежняк Ірина Георгіївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання з мікробіології, аутекології, демекології та синеклогії мікроорганізмів, що дозволяють вирішувати типові задачі діяльності бакалавра-еколога. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих методів, понять мікробіології та екології мікоорганизмів в галузях науки та в інших сферах суспільної діяльності (екологія, медицина, сільське господарство, біотехнологія, пошук нових ресурсів, охорона природи тощо).

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: В курсі значна увага приділена питанням створення та проектування територій природно-заповідного фонду України, організації різних напрямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, режимам охорони, обліку природоохоронних територій, створенню системи транскордонних природоохоронних територій та розбудові національної екомережі на основі територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основними теоретико-методологічними положеннями рекреаційних ресурсів біосфери; висвітлення умов і чинників формування й розвитку рекреаційної галузі в Україні та світі; формування уявлень про сучасні проблеми й напрямки рекреаційних досліджень.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2019