Екології агросфери та екологічного контролю

Courses tagged with "Екології агросфери та екологічного контролю"

Спеціальність: •101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Макаренко Н.А., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль В.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Анотація: Основною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо розроблення екологічних та організаційно-правових заходів для уникнення негативного впливу сільськогосподарської діяльності на навколишнє природне середовище і людину, зниження вірогідності змін з небажаними екологічними наслідками, забезпечення екологічного балансу на різних рівнях організації агроекосистем, збалансованого розвитку соціально-економічного потенціалу сільськогосподарських територій і держави в цілому.
NN16~mod1

Спеціальність: 162 Біотехнологія і біоінженерія. ОС: Бакалавр.  ECTS: 4.
Автори: Наумовська Олена Іванівна, Павлюк Сергій Дмитрович

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу знань щодо екологічної безпеки територій, чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою, набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття; Богославець Віта Анатоліївна - асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

NN14~lek`zav?

Самостійна робота №1.pdfСамостійна робота №1.pdf
Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр:1 ЄКТС: 7
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Дисципліна «Ландшафтна екологія» має забезпечити засвоєння студентами основ одного з сучасних напрямків екології. Даний предмет об’єднує положення географії та екології. Особлива увага приділяється питанням визначення властивостей геосистем та виділення ландшафтних територіальних структур; аналізу динаміки та стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень.


Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автори: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Дисципліна передбачає формування знань про основні задачі хімізації як основи землеробства, агроекологічну оцінку мінеральних добрив та їх вплив на стан довкілля та якість продукції рослинництва, технології, схеми та машини для внесення органічних і мінеральних добрив, можливі зміни агроекологічного стану навколишнього середовища при їх порушеннях.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Макаренко Наталія Анатоліївна - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Курс сприяє засвоєнню знань з історичних аспектів становлення науки «екологія» та розвитку фундаментальних й прикладних напрямів екології в Україні; основ екології та природокористування та побудови трофічних ланцюгів й екологічних пірамід; основних екологічних факторів середовища існування організмів та шляхів вирішення екологічних проблем; застосування та використання екологічних прав й обов’язків, зокрема права власності на природні ресурси, прав та обов’язків природокористувачів, водокористувачів, користувачів надр, лісокористувачів.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1-2. ECTS: 2.
Викладач: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Курс «Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів» розглядає теоретичні і практичні аспекти питань безпеки і якості продовольчої сировини і харчових продуктів. Безпечність харчових продуктів формується починаючи зі стадії сільського господарського виробництва, промислової переробки, зберігання, пакування, а завершується на стадії маркування та дотримання умов зберігання готової продцукції.

blank20

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Рибалко Юлія Володимирівна, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Вивчення дисципліни забезпечує володіння навичками приймати управлінські рішення, застосовувати захисні засоби та заходи в умовах надзвичайних ситуацій для підтримки норм екологічної безпеки, створення і підтримки безпечних умов життя і діяльності людини як у звичайних умовах побуту та виробництва, так і в умовах стихійних лих та техногенних катастроф. Навчити роботі з основними нормативними документами, державними та галузевими стандартами з екологічної безпеки, правилами укладання нормативних документів.

П20

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автори: Максін Віктор Іванович - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри  екології агросфери та екологічного контролю; Качановська Лєна Олександрівна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Викладені комплексні показники оцінки екологічної безпеки промислового виробництва окремого регіону та територій в цілому, наведені особливості паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та прогнозування зон можливого хімічного зараження територій.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання передбачення та запобігання негативних наслідків с.г. діяльності на природне середовище; визначення ступеню екологічного ризику і безпеки планової діяльності, визначення відповідності об¢єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства,  державних стандартів, санітарних норм; безпечного розвитку людської цивілізації, перспективам його стабільного соціально-економічного розвитку та якості природних ресурсів.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів наукових знань та умінь щодо виконання професійних функцій еколога у сфері організації проведення екологічної паспортизації об’єктів господарської діяльності.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: ECTS: 3.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Blank20

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Баклавр. Семестр:6. ЄКТС:1 (6).
Автори: Наумовська Олена Іванівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 1 (6).
Автор: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

NN20`7lek

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (5).
Викладачі: Гальченко Віталій Андрійович - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

П20

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3 (5).
Автор: Рубежняк Ірина Георгіївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання з мікробіології, аутекології, демекології та синеклогії мікроорганізмів, що дозволяють вирішувати типові задачі діяльності бакалавра-еколога. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих методів, понять мікробіології та екології мікоорганизмів в галузях науки та в інших сферах суспільної діяльності (екологія, медицина, сільське господарство, біотехнологія, пошук нових ресурсів, охорона природи тощо).

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: В курсі значна увага приділена питанням створення та проектування територій природно-заповідного фонду України, організації різних напрямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, режимам охорони, обліку природоохоронних територій, створенню системи транскордонних природоохоронних територій та розбудові національної екомережі на основі територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Автор: Вагалюк Людмила Володимирівна - асистент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

NN16~11 lek prez

Category: Еко