Екології агросфери та екологічного контролю

Courses tagged with "Екології агросфери та екологічного контролю"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна – ст. вкл. кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Агро

Спеціальність: •101 Екологія; •162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Макаренко Н.А., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль В.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Основною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо розроблення екологічних та організаційно-правових заходів для уникнення негативного впливу сільськогосподарської діяльності на навколишнє природне середовище і людину, зниження вірогідності змін з небажаними екологічними наслідками, забезпечення екологічного балансу на різних рівнях організації агроекосистем, збалансованого розвитку соціально-економічного потенціалу сільськогосподарських територій і держави в цілому.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність:  162 «Біотехнології та інженерія» ОС: Бакалавр ECTS: 3.  

Лектор:  Вагалюк Людмила Володимирівнадоцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських  наук

Анотація:"Прикладна екологія" як навчальна дисципліна необхідна для оволодіння та засвоєння студентами загальнотеоретичних знань основ прикладної екології, усвідомленні її значенні для розвитку суспільства і біотехнологічної діяльності.  Формування у майбутніх фахівців теоретичних та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо поточного екологічного стану, параметрів навколишнього середовища, оцінки рівня техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Category: БтБ

Спеціальність:  162 «Біотехнології та інженерія» ОС: Бакалавр ECTS: 3.  

Лектор: Вагалюк Людмила Володимирівнадоцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських  наук

Анотація:"Екологія" як навчальна дисципліна полягає у формуванні студентів необхідної бази знань з теоретичних і практичних питань сучасної екології, опануванні та засвоєнні студентами основних понять, принципів та законів екології, розумінні механізму впливу антропогенних факторів на стан навколишнього середовища, формуванні системи знань про основні закономірності взаємодії людини і природи; взаємозв’язки між живими організмами та компонентами біосфери, причини виникнення та шляхи подолання екологічних проблем, формування екологічного світогляду.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнологія і біоінженерія. ОС: Бакалавр.  ECTS: 4.
Автори: Наумовська Олена ІванівнаПавлюк Сергій Дмитрович.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу знань щодо екологічної безпеки територій, чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою, набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття; Богославець Віта Анатоліївна - асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Самостійна робота №1.pdfСамостійна робота №1.pdf
Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри  екології агросфери та екологічного контролю
Анотація:

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри  екології агросфери та екологічного контролю
Анотація:

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр:1 ЄКТС: 7
Автор: Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Дисципліна «Ландшафтна екологія» має забезпечити засвоєння студентами основ одного з сучасних напрямків екології. Даний предмет об’єднує положення географії та екології. Особлива увага приділяється питанням визначення властивостей геосистем та виділення ландшафтних територіальних структур; аналізу динаміки та стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень.


Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автори: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Макаренко Наталія Анатоліївна - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Курс сприяє засвоєнню знань з історичних аспектів становлення науки «екологія» та розвитку фундаментальних й прикладних напрямів екології в Україні; основ екології та природокористування та побудови трофічних ланцюгів й екологічних пірамід; основних екологічних факторів середовища існування організмів та шляхів вирішення екологічних проблем; застосування та використання екологічних прав й обов’язків, зокрема права власності на природні ресурси, прав та обов’язків природокористувачів, водокористувачів, користувачів надр, лісокористувачів.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Рибалко Юлія Володимирівна, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Вивчення дисципліни забезпечує володіння навичками приймати управлінські рішення, застосовувати захисні засоби та заходи в умовах надзвичайних ситуацій для підтримки норм екологічної безпеки, створення і підтримки безпечних умов життя і діяльності людини як у звичайних умовах побуту та виробництва, так і в умовах стихійних лих та техногенних катастроф. Навчити роботі з основними нормативними документами, державними та галузевими стандартами з екологічної безпеки, правилами укладання нормативних документів.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри  екології агросфери та екологічного контролю; Качановська Лєна Олександрівна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Викладені комплексні показники оцінки екологічної безпеки промислового виробництва окремого регіону та територій в цілому, наведені особливості паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та прогнозування зон можливого хімічного зараження територій.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання передбачення та запобігання негативних наслідків с.г. діяльності на природне середовище; визначення ступеню екологічного ризику і безпеки планової діяльності, визначення відповідності об¢єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства,  державних стандартів, санітарних норм; безпечного розвитку людської цивілізації, перспективам його стабільного соціально-економічного розвитку та якості природних ресурсів.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів наукових знань та умінь щодо виконання професійних функцій еколога у сфері організації проведення екологічної паспортизації об’єктів господарської діяльності.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: ECTS: 3.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Blank20

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Баклавр. Семестр:6. ЄКТС:1 (6).
Автори: Наумовська Олена Іванівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Сербенюк Ганна Анатоліївна - старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 1 (6).
Автор: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

NN20`7lek

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (5).
Викладачі: Гайченко Віталій Андрійович - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

П20

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3 (5).
Автор: Рубежняк Ірина Георгіївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання з мікробіології, аутекології, демекології та синеклогії мікроорганізмів, що дозволяють вирішувати типові задачі діяльності бакалавра-еколога. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих методів, понять мікробіології та екології мікоорганизмів в галузях науки та в інших сферах суспільної діяльності (екологія, медицина, сільське господарство, біотехнологія, пошук нових ресурсів, охорона природи тощо).

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2019