Економіки

Область Курси відмічена як "Економіки"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Климчук Альона Олегівна - д-р екон. наук, професор, професор кафедри економіки.
Анотація: Курс «Проєктування закладів готельно-ресторанного господарства» передбачає формування у здобувачів глибоких теоретичних знань та практичних навичок, які надають можливості вільного володіння науковими підходами, принципами, методами проєктування і сприяють їх ефективному застосуванню при розробленні концептуальних, інженерно-технологічних та просторових рішень готелів з урахуванням вимог нормативних документів і сучасних підходів до функціонування систем забезпечення закладу, раціональної організації сервісних і технологічних процесів виробництва продукції ресторанного господарства, якісному наданню широкого кола послуг в готельному комплексі, ефективній інноваційній діяльності, опанування сучасними методиками і галузевими вимогами до розробки проектної документації при створенні нових і реконструкції діючих підприємств готельного господарства.

Категорія: ГРС

Specialty: 073 Management; 075 Marketing. QL: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 3.
Authors: Tiurina Alona Anatoliivna - Associate Professor of the Department of Administrative Management and Foreign Economic Activity.
Abstract: This course would be a good choice for individuals who are interested in learning about how to start a business. The purpose of studying the course is to equip future professionals with scientific and practical knowledge on the effective organization of entrepreneurship in modern conditions. The course requires students to put all of their knowledge to the test by coming up with their own original entrepreneurial idea. The course is designed for bachelors of NULES of Ukraine.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор:
Степасюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри економіки.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань економічних основ функціонування підприємства; системи методів прогнозування та планування діяльності підприємства; змісту процесів формування і використання основного, оборотного та інтелектуального капіталів підприємства; інвестиційних ресурсів та інноваційної діяльності в підприємствах; фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика); 051 Економіка (Цифрова економіка); 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Суліма Наталія Миколаївна - доцент кафедри економіки.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики підприємства як суб'єкта господарювання, ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, прогнозуванню і плануванню та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності підприємства.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2018

The course “The economy of the Enterprise” is focused on forming the students’ knowledge and practical skills for develop the ability to think independently, make managerial decisions and complex economic calculations to ensure effective economic activity of enterprises. The task of the course consists in studying economic processes that take place in production and commercial systems of enterprises; improving complex economic knowledge and mastering theoretical and practical achievements of enterprise management.

Категорія: Мен

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕКТС: 2 (4).
Автор: Балан Олександр Дмитрович, доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: Дисципліна "Економіка і підприємництво", як комплексний економічний курс передбачає 4 кредити, по 2 кредити на кожну з дисциплін ("Економіка" і "Підприємництво"). "Підприємництво" вивчає особливості раціональної організації виробництва та його ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання.

Категорія: Спільні (Агро&СВ)
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки.
Анотація: Розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління,  критерії і показники, що  характеризують розвиток сільськогосподарського виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Категорія: Спільні (Агро&СВ)
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна – доцент кафедри економіки.
Анотація: Курс розглядає теоретичні основи та практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» у вищому навчальному закладі (ВНЗ), передбачає надання комплексу знань щодо ролі вищої освіти у формуванні конкурентоспроможного фахівця, завдань вищої школи з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру і зміст професійної підготовки. Висвітлює поняття соціальних комунікацій у професійному середовищі, економічної культури та економічної свідомості, позиціонування економіки в системі економічних відносин, економічну систему країни як сукупності сфер та ланок різних секторів професійної діяльності економістів.
Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.
Викладач: Байдала Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки.
Анотація: Розглядається дія ринкового меха­ніз­му, що ґрунтується на поведінці попиту та пропозиції; поведінка споживача з ураху­ва­нням концепції корисності, формування інди­ві­дуа­ль­ного та ринкового попиту; виробничі фактори (ресурси) та затрати фірми; опти­мі­за­ція обсягу виробництва з метою максимізації прибутку; аналіз конкурентних ринків; ринкова влада та її вимірювання, ціноутворення при ринковій владі; ринки монополістичної кон­ку­рен­ції та оліго­по­ліс­тичні; ринки факторів виробництва; теорія макроекономічної науки, її об’єкт, предмет і метод; основні макро­економічні показники та індикатори макроекономічного розвитку; базові моделі макрорівноваги та механізм складових макроекономічної політики: фіскальної, моне­тар­ної, зовнішньоекономічної, соціальної.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з нормуванням та організацією оплати праці в процесі діяльності сучасних підприємств. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння концептуальних основ нормування праці в сучасних умовах, використання сучасних форм та систем оплати праці в діяльності підприємств.

Категорія: ЕП&МЕ

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - д‑р екон. наук, доцент кафедри економіки.

Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Баклавр. Семестр: 6, 8. ECTS: 4.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з організацією праці, яка є об'єктивною необхідністю й невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння основ організації праці в сучасних умовах, використання форм та систем оплати праці.

Категорія: ЕП&МЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Лектор: Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ розміщення продуктивних сил.
Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор:  к.е.н., асистент кафедри економіки Рубан Ольга Олександрівна

Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Сталий розвиток аграрної сфери» є формування у здобувачів освіти системи теоретичних знань і практичних вмінь управління сталим розвитком аграрної сфери. Завдання полягають у оволодінні студентами знаннями з проблем управління сталим розвитком аграрної сфери. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сталий розвиток аграрної сфери» студент повинен знати: поняття сталого розвитку та економічні, соціальні та екологічні передумови його забезпечення. Вміти: виявляти проблеми економічної, екологічної і соціальної складової сталого розвитку аграрної сфери та пропонувати шляхи їх вирішення шляхом прийняття відповідних управлінських рішень.

Категорія: ЕП&МЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка). ОС: Баклавр. Семестр: 2-4. ECTS: 9.
Автор: Якимовська Анна Вікторівна - старший викладач кафедри економіки.
Анотація: ...
Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Чередніченко Олена Олександрівна - доцент кафедри економіки.

Категорія: ОіА

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Категорія: ФіК
Спеціальності:
051 Економіка (Економіка підприємства). ОС:  Бакалавр. Семестр:  3-4. ЄКТС:  5.
051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС:  Бакалавр. Семестр:  5. ЄКТС:  5.
071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС:  Бакалавр. Семестр:  5. ЄКТС:  5.
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС:  Бакалавр. Семестр:  4. ЄКТС:  5.
076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність. ОС:  Бакалавр. Семестр:  5. ЄКТС:  6.
Викладачі:
Ткачук Вадим Анатолійович , доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки НУБіП України.
Ланченко Євгеній Олександрович , доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки НУБіП України.
Костюк Тетяна Олексіївна , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки НУБіП України.
Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 10.
Автори: Рогач Світлана Михайлівна - професор кафедри економіки; Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки.
Анотація: Метою курсу є формування і поглиблення знань студентів з питань прогнозування і планування діяльності підприємства; формування і використання персоналу підприємства та його оплати; техніко-технологічної бази і виробничої потужності підприємства; основного і оборотного капіталу підприємства; інтелектуального капіталу та нематеріальних активів підприємства; інвестиційних ресурсів та інноваційної діяльності в підприємствах; фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства; витрат виробництва, собівартості і ціни на продукцію; розвитку підприємства: сучасних моделей та трансформації; реструктуризація і санація підприємства; економічної безпека підприємства; банкрутства і ліквідація підприємства.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальності:
051 Економіка (Економіка підприємства) ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.
051 Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Викладачі:
Ткачук Вадим Анатолійович, професор кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, професор.
Ланченко Євгеній Олександрович, доцент кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, доцент.
Гаврилюк Іван Петрович, доцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.
Балан Олександр Дмитрович, доцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.
Костюк Тетяна Олексіївна, доцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.
Коваленко Лариса Вікторівна, старший викладач кафедри економіки НУБіП України.
Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2016