Економіки

Courses tagged with "Економіки"

Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанний бізнес»

Рік навчання: 3, семестр: 5

Форма навчання: денна

Кількість кредитів ЄКТС: 5

Мова викладання: українська

Курс «Проєктування закладів готельно-ресторанного господарства»  передбачає формування у здобувачів глибоких теоретичних знань та практичних навичок, які надають можливості вільного володіння науковими підходами, принципами, методами проєктування і сприяють їх ефективному застосуванню при розробленні концептуальних, інженерно-технологічних та просторових рішень готелів з урахуванням вимог нормативних документів і сучасних підходів до функціонування систем забезпечення закладу, раціональної організації сервісних і технологічних процесів виробництва продукції ресторанного господарства, якісному наданню широкого кола послуг в готельному комплексі, ефективній інноваційній діяльності, опанування сучасними методиками і галузевими вимогами до розробки проектної документації при створенні нових і реконструкції діючих підприємств готельного господарства.


Category: ГРС

Specialty: 073 Management; 075 Marketing. QL: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 3.
Authors: Tiurina Aliona Anatoliivna - Associate Professor of the Department of Administrative Management and Foreign Economic Activity.
Abstract: This course would be a good choice for individuals who are interested in learning about how to start a business. The purpose of studying the course is to equip future professionals with scientific and practical knowledge on the effective organization of entrepreneurship in modern conditions. The course requires students to put all of their knowledge to the test by coming up with their own original entrepreneurial idea. The course is designed for bachelors of NULES of Ukraine.

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Остапчук Анатолій Дмитрович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Тюріна Альона Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Дисципліна формує економічне мислення у спеціалістів бізнесового профілю, підприємницький підхід до господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ підприємництва та агробізнесу на рівні підприємства, фірми, окремих господарських суб'єктів. Курс створено для бакалаврів НУБіП України та міжкафедральних навчальних лабораторій НУБіП України в м. Бобровиця.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор:
Степасюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри економіки.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань економічних основ функціонування підприємства; системи методів прогнозування та планування діяльності підприємства; змісту процесів формування і використання основного, оборотного та інтелектуального капіталів підприємства; інвестиційних ресурсів та інноваційної діяльності в підприємствах; фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2021

The course “The economy of the Enterprise” is focused on forming the students’ knowledge and practical skills for develop the ability to think independently, make managerial decisions and complex economic calculations to ensure effective economic activity of enterprises. The task of the course consists in studying economic processes that take place in production and commercial systems of enterprises; improving complex economic knowledge and mastering theoretical and practical achievements of enterprise management.

Category: Мен

Спеціальність: •073 Менеджмент; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Суліма Наталія Миколаївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики підприємства як субєкта господарювання, грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, прогнозуванню і плануванню та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності підприємства.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕКТС: 2 (4).
Автор: Балан Олександр Дмитрович, доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: Дисципліна "Економіка і підприємництво", як комплексний економічний курс передбачає 4 кредити, по 2 кредити на кожну з дисциплін ("Економіка" і "Підприємництво"). "Підприємництво" вивчає особливості раціональної організації виробництва та його ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства.
Анотація: Розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління,  критерії і показники, що  характеризують розвиток сільськогосподарського виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор:  к.е.н., асистент кафедри економіки Рубан Ольга Олександрівна

Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Сталий розвиток аграрної сфери» є формування у здобувачів освіти системи теоретичних знань і практичних вмінь управління сталим розвитком аграрної сфери. Завдання полягають у оволодінні студентами знаннями з проблем управління сталим розвитком аграрної сфери. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сталий розвиток аграрної сфери» студент повинен знати: поняття сталого розвитку та економічні, соціальні та екологічні передумови його забезпечення. Вміти: виявляти проблеми економічної, екологічної і соціальної складової сталого розвитку аграрної сфери та пропонувати шляхи їх вирішення шляхом прийняття відповідних управлінських рішень.

Category: ЕП

Спеціальність051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Лектор: Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ 

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). 
ОС: Бакалавр. Курс: 1,  Семестр: 1. ЄКТС: 4 (120 год)
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна – доцент кафедри економіки

Анотація: курс розглядає теоретичні основи та практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» у вищому навчальному закладі (ВНЗ), передбачає надання комплексу знань щодо ролі вищої освіти у формуванні конкурентоспроможного фахівця, завдань вищої школи з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру і зміст професійної підготовки. Висвітлює поняття соціальних комунікацій у професійному середовищі, економічної культури та економічної свідомості, позиціонування економіки в системі економічних відносин, економічну систему країни як сукупності сфер та ланок різних секторів професійної діяльності економістів.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з нормуванням та організацією оплати праці в процесі діяльності сучасних підприємств. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння концептуальних основ нормування праці в сучасних умовах, використання сучасних форм та систем оплати праці в діяльності підприємств.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

NN13

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Баклавр. Семестр: 6, 8. ECTS: 4.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з організацією праці, яка є об'єктивною необхідністю й невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння основ організації праці в сучасних умовах, використання форм та систем оплати праці.

Category: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Чередніченко Олена Олександрівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка.

Category: ОіА

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справта та страхування

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Анотація: ....

Category: ФіК

Спеціальність: 076 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Ланченко Євгеній Олександрович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Category: ФіК

Спеціальності: 

051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.

051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.

Викладачі:
Ткачук Вадим Анатолійовичпрофесор кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, професор.
Ланченко Євгеній Олександрович, доцент кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, доцент.

Костюк Тетяна Олексіївнадоцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 10.
Автори: Рогач Світлана Михайлівна - професор кафедри економіки; Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки.
Анотація: Метою курсу є формування і поглиблення знань студентів з питань прогнозування і планування діяльності підприємства; формування і використання персоналу підприємства та його оплати; техніко-технологічної бази і виробничої потужності підприємства; основного і оборотного капіталу підприємства; інтелектуального капіталу та нематеріальних активів підприємства; інвестиційних ресурсів та інноваційної діяльності в підприємствах; фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства; витрат виробництва, собівартості і ціни на продукцію; розвитку підприємства: сучасних моделей та трансформації; реструктуризація і санація підприємства; економічної безпека підприємства; банкрутства і ліквідація підприємства.

Рік останньої атестації: 2017