Журналістики та мовної комунікації

Courses tagged with "Журналістики та мовної комунікації"

Спеціальність: 061 Журналістика

ОС: БакалаврСеместр: 3 (1 семестр, 2 курс)ЄКТС: 4

Викладач: Савенко Олександр Миколайович – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація дисципліни: Дисципліна покликана ознайомити з професією фотожурналіста; вивчити основні функції й завдання фотожурналістики; визначити особливості функціонування фотожурналістики в різних видах засобів масової інформації; отримати основні навички для підготовки власних фотоілюстрацій.Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика

ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (1 семестр, 3 курс). ЄКТС: 4

Викладач: Савенко Олександр Миколайович – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація дисципліни: Дисципліна покликана дати теоретичні та практичні навички репортерської роботи під час підготовки інформаційних випусків новин університету. Навчання відбуватиметься за принципом мінімального теоретичного студіювання у ході постійної практичної роботи в навчальній інформаційній редакції новин. Обов’язковим елементом роботи є аналіз і редагування, обговорення студентських практичних доробків, створених у процесі вивчення предмета. Category: Жур

Спеціальність:  061  Журналістика(освітньо-професійна програма – журналістика); ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4

Викладач: Чиж Іван Сергійович –заслужений журналіст України, професор. Кафедра журналістики та мовної комунікації.

Анотація:   Журналіст та інформація – майже синоніми. Інформація для журналіста – і джерело, і інструмент, і механізм, і продукт, і  мета, і результат… Журналістика з’явилася та існує завдяки інформації і задля інформації, - так означає початківцям-журналістам базове розуміння основ професії предмет «Журналістська етика. Професійний стандарт журналістської діяльності». При цьому  «Журналіст не може бути кольоровим, журналіст зобов’язаний бути об’єктивним і справедливим», - це є узагальнюючою формулою  синтезу і  морально-етичного професійного наративу журналістики. Маючи винятковий професійний привілей на свободу слова та інформації, журналіст за жодних обставин не може порушувати етичні норми та кодекси,  втручатися  у святая святих – приватне  життя людини та позбавлений розкоші писати, транслювати у радіо- чи телеефірі поверхово, будь-як чи й елементарно неграмотно. Курс журналістської етики спрямований на виховання високих взірців морального професіоналізму.Category: Жур

Спеціальність:  061  Журналістика(освітньо-професійна програма – журналістика); ОС: Бакалавр. Семестр: 3ЄКТС:5

Викладач: Чиж Іван Сергійович – Заслужений журналіст України, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.

Курс «Історія зарубіжної журналістики»  дає можливість молодим здобувачам фаху  заглибитися в історію, торкнутися  витоків, черпнути із морально-етичних джерел кращих взірців журналізму за різних епох і за різних обставин. Потужні постаті світової і вітчизняної журналістики актуальні і сьогодні. Їхні долі і їхній внесок  у суспільно перетворювальні процеси нерідко мали і  мають у наші часи визначальне значення. Предмет курсу  синтезує основи теорії і основи творчості через конкретний історичний досвід державотворення та журналістського професіонального самоствердження і подає це майбутнім журналістам через факти, як єдиний критерій правди історичної, та через принципи, що сукупно складають правду моральну.

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика

ОС: Бакалавр. Семестр: 5-й (3 курс, перший семестр). ЄКТС: 4

Викладач: Цимбал Тетяна Василівна – професор кафедри Журналістики та мовної комунікації.

Анотація дисципліни: Аналітична журналістика - це навчальна дисципліна, що присвячена вивченню особливостей різних жанрів журналістської аналітики. Курсом передбачено засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок по створенню різножанрових аналітичних журналістських творів, їх модифікацій у сучасних мас-медіа, засвоєнню форм і методів журналістського аналітичного відображення дійсності.


Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика

 ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4

 Викладач: Цимбал Тетяна Василівна – професор кафедри Журналістики та мовної комунікації.

Анотація дисципліни: Техніка усного мовлення - це навчальна дисципліна, що знайомить студентів з основними вимогами та специфічними особливостями усного публіцистичного повідомлення в сучасних засобах масової інформації. В курсі приділяється увага навичкам володіння правильним фонаційним диханням, засвоєнню комплексу навичок з техніки мовлення, дикції, артикуляції, орфоепії  сучасної літературної української мови, постановки та розвитку голосу, вмінню робити логічний аналіз текстів, володінню позалінгвістичними засобами виразності.


Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика

 ОС: Бакалавр. Семестр: 2   ЄКТС: 4

Викладач: Цимбал Тетяна Василівна – професор кафедри Журналістики та мовної комунікації.

Анотація дисципліни: Культура ефірного мовлення

Культура ефірного мовлення - навчальна дисципліна, присвячена вивченню та засвоєнню мовно- стилістичних жанрових особливостей в аудіовізуальних ЗМІ. В курсі звертається увага на роль і місце слова у системі зображально- виражальних засобів журналістського аудіовізуального твору, на вироблення у студентів практичних навичок роботи зі словом перед мікрофоном, в кадрів, за кадром, співвідношення слова та зображення в екранній журналістиці різних жанрів.


Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Савенко Олександр Миколайович - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Анотація. Основним змістом курсу є практична підготовка студентами журналістських матеріалів різної тематичної спрямованості. Підсумком роботи студентів протягом вивчення курсу є створення двох навчальних видань – газети та журналу – які складатимуться винятково із підготовлених студентами матеріалів і будуть ними ж змакетовані та зверстані під керівництвом викладачів.

blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.

Викладач: Лягуша Антон Олександрович – доцент кафедри Журналістики та мовної комунікації.

 Анотація дисципліни: Жанра в інтернет-медіа – навчальна дисципліна, мета якої вивчення теорії та практики конвергенції жанрів журналістики в ситуації діджиталізації медіа. Мета дисципліна – дати студентам основні навички та знання із дифузії жанрів, трансформації медіа-поля та особливостей змісту інтрнет-медіа.

blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладач: Чиж Іван Сергійович - професор, член Національної спілки журналістів України, Заслужений журналіст України


Blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ESTC: 6.
Автор: Лягуша Антон Олександрович - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Костриця Наталія Миколаївна - завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації, професор.
NN`12lek`9zav

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач:  Харченко Світлана Василівна - доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Мета дисципліни - отримання теоретичних знань з літературного редагування, формування у студентів практичних навичок редакторської роботи з текстом.

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика.

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.

Викладач: Мироненко Марина Олександрівна – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація дисципліни: Дисципліна є базовою нормативною для спеціальності «Журналістика», що дає студентам уявлення про природу міжнародної журналістики, її принципи та функції; ознайомлює з теоретичними засадами діяльності журналіста-міжнародника, визначає роль української міжнародної журналістики як соціокультурної моделі, розкриває взаємовідносини політики, преси, владних структур, дає відомості про роль світових ЗМІ в інформаційному просторі України, збагачує студентів знанням фактів історії сучасної світової преси.blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.

Викладач: Мироненко Марина Олександрівна – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації


Анотація дисципліни: Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та навички, зокрема щодо особливостей роботи з електронною мережею; основних понять інтернетлексикону; специфіки мережевих видань, їх різновидів; особливостей пошуку інформації в інтернеті; методики поширення інформації, переваг та недоліків національних електронних проектів, перспектив мережевої журналістики; типологічних особливостей журналістських творів різних жанрів у мережевих ЗМІ.blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Мироненко Марина Олександрівнаа - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Костриця Наталія Миколаївна - завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації, професор.

НН20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Семашко Тетяна Федорівна - доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни забезпечує оволодіння стилістичними засобами української мови на різних рівнях мовної системи та вироблення умінь і навичок застосування їх на практиці; засвоєння виразових засобів мови; прищеплення студентам потягу до постійного мовного самовдосконалення, до розширення загальнокультурної підготовки.

П20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ESTC: 4.
Автор: Лягуша Антон Олександрович - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Радіожурналістика

blank20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр:2. ЄКТС:2.
Викладач: Костриця Наталія Миколаївна - завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації, професор.

NN20`4lek`4zav

Category: Жур