Загальної екології

Courses tagged with "Загальної екології"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 2.
Автор: Кудрявицька Аліна Миколаївна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та БЖД.
Анотація: Дисципліна забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного не тільки грамотно, науково-обґрунтовано користуватися, але й захищати природу, здійснювати вагомий внесок у формування масової екологічної свідомості населення, набувати необхідних умінь для прийняття правильних відповідних рішень, тощо.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 5. ECTS: 3.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Кудрявицька Аліна Миколаївна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 242 Туризм  

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук

Category: Тур
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); ∙071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); ∙072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); ∙073 Менеджмент; ∙075 Маркетинг; ∙081 Право; ∙122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології; ∙123 Комп’ютерна інженерія; ∙151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ∙187 Деревообробні та меблеві технології; ∙205 Лісове господарство; ∙206 Садово-паркове господарство; 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 3. ECTS: 2.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ESTC: 3.
Викладач: Соломенко Людмила Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Навчальна дисципліна „Загальна екологія забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного не тільки грамотно, науково-обґрунтовано користуватися, але й захищати природу, здійснювати вагомий внесок у формування масової екологічної свідомості населення, набувати необхідних умінь для прийняття правильних відповідних рішень, тощо.
П20
Category: ПО

Спеціальність: 101 екологія; 162 біотехнологія та біоінженерія; 202 захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS4.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Бондарь Валерія Іванівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 1(3).

Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Анотація: Екологія рослин – це курс, що направлений на вивчення взаємозв'язків рослинних організмів та їхніх угруповань з навколишнім середовищем, рослинних організмів у біогенному колообігу речовин та енергії.

Основними завданнями курсу є оцінювання екологічних факторів середовища та їх вплив на рослинні  організми; дослідження  рослин для складання екологічної характеристики виду та опису його екологічної ніші; прогнозування наслідків зникнення  деяких видів рослин на певній території та інтродукції видів у конкретні біогеоценози; біоіндикація стану довкілля.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Гайченко Віталій Андрійович - завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко

Спеціальність: 101 ЕкологіяОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 8.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

 

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 8.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності. Сальнікова Анна Валеріївна, ст. викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності
Анотація: Основною метою навчальної дисципліни "Моніторинг довкілля" є формування у майбутніх фахівців-екологів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо поточного стану різних компонентів довкілля (поверхневих і підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів), оцінки рівнів шкідливого впливу на них антропогенних навантажень, прогнозування змін стану довкілля, розробки науково обґрунтованих рекомендацій для підтримки управлінських рішень та проведення природоохоронних заходів.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко

Спеціальність: •101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища; Екологічний контроль та аудит); •162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр.  Семестр: 2; 1. ЄКТС: 1; 3.
Автори: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності; Кудрявицька Аліна Миколаївна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Blank16`7lek'7zav

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Biothechnology and Bioengineering (Environmental biotechnology and bioenergetics). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: БтБ

Спеціальність:101 Екологія (Екологічний контроль та аудит); •162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності; Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

NN17`9lek`2zav

Category: ЕКА

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Викладач: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: ЗР

Cпеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: ГіЗ