Загальної екології

Courses tagged with "Загальної екології"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 2.
Автор: Кудрявицька Аліна Миколаївна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та БЖД.
Анотація: Дисципліна забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного не тільки грамотно, науково-обґрунтовано користуватися, але й захищати природу, здійснювати вагомий внесок у формування масової екологічної свідомості населення, набувати необхідних умінь для прийняття правильних відповідних рішень, тощо.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр:  2. ECTS: 3.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; ∙072 Фінанси, банківська справа та страхування; 205 Лісове господарство; 017 Фізична культура та спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 3. ECTS: 2.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація курсу: Курс присвячений сучасним тенденціям розв'язання проблем безпеки людини.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України, інтегрована навчальна дисципліна «Безпека праці і життєдіяльності», що містить модулі «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» та «Цивільна оборона» (4 кредити ЄКТС), розділена між двома кафедрами загальної екології та безпеки життєдіяльності(код 06.05),(2 кредити); охорони праці та інженерії середовища(код 01.03) ( 2 кредити).

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 5. ECTS: 3.
Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Кудрявицька Аліна Миколаївна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності та охорона праці: Безпека життєдіяльності

Category: Жур
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво,  переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології ). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ESTC: 4.

Викладач: Соломенко Людмила Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Анотація: Навчальна дисципліна „Загальна екологія" забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного не тільки грамотно, науково-обґрунтовано користуватися, але й захищати природу, здійснювати вагомий внесок у формування масової екологічної свідомості населення, набувати необхідних умінь для прийняття правильних відповідних рішень, тощо.

П20

Category: ПО

Спеціальність: 101 екологія; 162 біотехнологія та біоінженерія; 202 захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS4.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Бондарь Валерія Іванівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4

Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Анотація. Дисципліна «Радіаційна безпека» є вибірковим компонентом за спеціальністю «Екологія». Метою курсу є формування у студентів знань щодо визначення радіаційної небезпеки від об'єктів, де використовуються джерела іонізуючого випромінювання висококваліфікованої оцінки дії на різні категорії населення іонізуючого випромінювання і заходи захисту від нього, особливості гігієни праці при виконанні робіт на забруднених радіонуклідами територіях.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTS: 3.
Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Програмою курсу передбачено надання студентам знань щодо безпечного ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Сучасне обладнання та прилади для оцінки рівня радіоактивного забруднення ґрунту та сільськогосподарської продукції. Методи та технології зменшення надходження радіонуклідів в продукцію тваринництва та рослинництва. Технологічна переробка сільськогосподарської сировини з метою отримання екологічно безпечних продуктів харчування.

Category: Еко

Спеціальність 101 Екологія
ОС Бакалавр, Семестр 6-7, ЄКТС: 2,0
Автор - Ракоїд Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності

Опис курсу: Навчальна дисципліна «Збалансоване природокористування (Концепція сталого розвитку)» є вибірковою професійно-орієнтованою дисципліною циклу природничо-наукової підготовки фахівців із спеціальності 101 «Екологія» і має на меті формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використанням природних ресурсів і компонентів довкілля, оцінки рівнів шкідливого впливу на них антропогенних навантажень, розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природовідновлювальних заходів з урахуванням аспектів сталого розвитку.

Category: Еко

Спеціальність 101 Екологія
ОС Бакалавр, Семестр 6, ЄКТС: 4,0
Автор - Ракоїд Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності

Опис курсу: Нормативна навчальна дисципліна «Екологія людини» вивчає закономірності взаємодії людини з довкіллям, вплив останнього на збереження здоров¢я, пристосування людського організму до техногенних змін навколишнього середовища, визначає індивідуальні особливості людини та вишукує принципи й методи морального і духовного її виховання на шляху перебудови мислення для усвідомлення своєї ролі в природі.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 1(3).

Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Анотація: Екологія рослин – це курс, що направлений на вивчення взаємозв'язків рослинних організмів та їхніх угруповань з навколишнім середовищем, рослинних організмів у біогенному колообігу речовин та енергії.

Основними завданнями курсу є оцінювання екологічних факторів середовища та їх вплив на рослинні  організми; дослідження  рослин для складання екологічної характеристики виду та опису його екологічної ніші; прогнозування наслідків зникнення  деяких видів рослин на певній території та інтродукції видів у конкретні біогеоценози; біоіндикація стану довкілля.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Гайченко Віталій Андрійович - завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 101 ЕкологіяОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 8.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

 

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 8.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності. Сальнікова Анна Валеріївна, ст. викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності
Анотація: Основною метою навчальної дисципліни "Моніторинг довкілля" є формування у майбутніх фахівців-екологів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо поточного стану різних компонентів довкілля (поверхневих і підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів), оцінки рівнів шкідливого впливу на них антропогенних навантажень, прогнозування змін стану довкілля, розробки науково обґрунтованих рекомендацій для підтримки управлінських рішень та проведення природоохоронних заходів. 

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко

Спеціальність: •101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища; Екологічний контроль та аудит); •162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр.  Семестр: 2; 1. ЄКТС: 1; 3.
Автори: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності; Кудрявицька Аліна Миколаївна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Спеціальність: 101 Екологія; 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Соломенко Людмила Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності. Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.


Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2016