Землеробства та гербології

Courses tagged with "Землеробства та гербології"

Спеціальність: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаОС: Бакалавр (СТ). Семестр: 2 (1)ЄКТС: 1,5.
Автор: Карпенко Олена Юріївна - доцент кафедри землеробства та гербології .
Анотація: Дисципліна вивчає застосування енергоощадних систем землеробства в рослинництві. Розглядаються основні проблеми та перспективи на шляху адаптації сучасних енергоощадних технологій у рослинництві та ресурсозберігаючих систем землеробства до сучасного стану вітчизняного аграрного виробництва.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Бакалавр с.т.; Семестр: 2; ЕКТС: 7

Автор: Бабенко Антоніна Іванівна – старший викладач кафедри землеробства та гербології

Анотація: Гербологія є обов’язковою складовою частиною професійної підготовки специалістів агрономічного профілю. На сьогодні, навіть за наявності в землеробстві потужних різноманітних можливостей впливу дана проблема не знята, а її актуальність на Україні зросла. Бездумне застосування заходів контролювання бур’янів не вирішує проблеми забур’яненості, а справляє суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище та якість отриманої продукції.

На відміну від інших шкідливих організмів, бур’яни в будь-якому агрофітоценозі завжди представлені певною сукупністю видів, що ускладнює вибір оптимального заходу впливу на них. Проти бур’янів нема універсального заходу. Кожен захід має лише певний рівень ефективності і термін дії. Це зумовлює необхідність розробляти певну систему – послідовну сукупність заходів впливу на бур’яни. Лише оптимальна система може забезпечити отримання бажаного ефекту – високого рівня контролю бур’янів у посівах сільськогосподарських культур при її економічній доцільності та екологічній безпечності. Це вимагає від спеціаліста обов’язкового глибокого всестороннього знання об’єкту регулювання та особливостей кожного заходу його регулювання.


Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Анісимова Антоніна Анатоліївна - старший викладач кафедри землеробства та гербології. 

Гербологія є навчальною дисципліною у вищих сільськогосподарських навчальних закладах України та обовязковою складовою частиною професійної підготовки специалістів агрономічного профілю. На сьогодні, навіть за наявності у землероба потужних різноманітних можливостей впливу дана проблема не знята, а її актуальність на Україні зросла. Бездумне застосування заходів контролювання бур’янів не вирішує проблеми забур’яненості,  а  справляє суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище та якість отриманої продукції.

На відміну від інших шкідливих організмів, бур’яни в будь-якому агрофітоценозі завжди представлені певною сукупністю видів, що ускладнює вибір оптимального заходу впливу на них. Проти бурянів нема універсального заходу. Кожен захід  має лише певний рівень ефективності  і  термін  дії. Це зумовлює необхідність розробляти певну систему – послідовну сукупність заходів  впливу на бур’яни. Лише оптимальна система може забезпечити  отримання бажаного ефекту – високого рівня  контролю бур’янів у посівах сільськогосподарських культур  при її економічній доцільності та екологічній безпечності. Це вимагає від спеціаліста обов’язкового глибокого всестороннього знання об’єкту регулювання та особливостей кожного заходу його регулювання.


blank20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 9.
Автор: Танчик Семен Петрович - завідувач кафедри землеробства та гербології, професор.

Blank16`6lek

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Курс розроблений, щоб дати майбутнім спеціалістам сільського виробництва теоретичні та практичні знання по основним методам агрономічних досліджень, вміння самостійної дослідної роботи і статистичної оцінки даних.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Цюк Олексій Анатолійович, Літвінов Дмитро Вікторович - професори кафедри землеробства та гербології.

НН20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Курс "Основи наукових досліджень в рослинництві" - підготовчий етап до вивчення таких дисциплін як рослинництво, генетика, технічні культури, овочівництво, плодівництво, кормовиробництво, селекція і насінництво, меліорація і ін.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Бакалавр.; Семестр: 2.; ЄКТС: 7.

 Автори: Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, Павлов Олександр Сергійович – старший викладач кафедри землеробства та гербології, кандидат с.-г. наук

 Анотація: розглядаються питання наукових основ землеробства, сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, проектування раціональних сівозмін, систем ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, екологічного, біологічного землеробства і землеробства на забруднених територіях.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Іванюк Микола Федорович - доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: В курсі розглядаються питання раціонального використання землі, захисту її від ерозії, закономірності відтворення родючості ґрунту та прийоми його ефективного використання для одержання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур. Розкриваються особливості формування агрофітоценозів, методи якісного контролювання бур'янового компоненту в посівах сільськогосподарських культур.

Category: СВ

Спеціальність: 201 Агрономія; Освітня програма: Агрономія

ОС: Магістр.; Семестр: 3.; ЄКТС: 4.

Автор: Іванюк Микола Федорович - доцент кафедри землеробства та гербології.

Анотація: розкриваються основні теоретичні положенняь наукового і практичного значення систем землеробства, їх історичний розвиток; шляхи вирішення питань розширеного відтворення родючості ґрунту; раціональне використання землі, захист від ерозії та одержання високих сталих врожаїв сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. В основу сучасного землеробства покладено нормативно технологічний принцип виробництва сільськогосподарської продукції за умов конкретного господарства, передбачаючи раціональне використання всіх ресурсів виробництва – ґрунту, добрив, машин та знарядь, новітніх сортів та гібридів с.-г. культур, заходів раціональних сівозмін та систем обробітку ґрунту.


Category: Агро
Курс призначено для студентів магістрів АБФ 2 року навчання, які готують магістерські роботи на кафедрі землеробства та гербології .
Автор курса доцент кафедри М.П.Косолап
Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Лекційний курс з дисципліни висвітлює теоретичні основи сівозмін; сівозміни в різних природно-економічних умовах і їх практичне застосування в Україні; проміжні посіви в сівозмінах та обґрунтування можливого їх застосування; впровадження та освоєння сівозмін; особливості застосування коротко ротаційних сівозмін та практичні рекомендації можливостей трансформування багатопільних сівозмін в коротко ротаційні; практичне застосування сівозмін з чергуванням культур лише в часі.

П20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Танчик Семен Петрович - завідувач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Об’єктами вивчення і дослідження під час навчального процесу повинні стати агроландшафти, агрофітоценози, ґрунти, матеріальні і технічні засоби здійснення агротехнологій. Предметами вивчення вказаних об’єктів стають способи землекористування,структура агроекосистем, системи землеробства, ґрунтові режими, окремі ланки систем землеробства (сівозміни, механічний обробіток ґрунту, його удобрення, заходи захисту ґрунту від ерозії), ріст і розвиток рослин, технології вирощування культурних рослин, якість продукції  рослинництва; господарська, енергетична, економічна та екологічна ефективність вирощування, переробки і зберігання рослинницької продукції. Вивчення технологій вирощування  польових кормових культур в сучасних ринкових умовах.

Blank19`ZagInf

Category: Агро

Спеціальність: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,  072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва; 

Карпенко Олена  Юріївна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербіології;

Войцехівський Володимир Іванович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри технлогії зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва .

Анотація: 

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Косолап Микола Павлович – доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: У курсі розглядаються питання особливостей та закономірностей формування агрофітоценозів та присутності в них бур’янового компоненту. Вивчаються біологічні особливості бур’янів, їх взаємодія та вплив на сільськогосподарські культури та методи, заходи і засоби їх контролювання.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Карпенко Олена Юріївна - доцент кафедри землеробства та гербології.

blank20

Category: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Павлов Олександр Сергійович - старший викладач кафедри землеробства та гербології.

Blank16`8lek`4prez`2zav

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Рожко Валентина Михайлівна - доцент кафедри землеробства та гербології.

Blank16~5lek~5prez

Category: ГіЗ