Землеробства та гербології

Область Курси відмічена як "Землеробства та гербології"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1,5.
Автор: Карпенко Олена Юріївна - доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування енергоощадних систем землеробства в рослинництві. Розглядаються основні проблеми та перспективи на шляху адаптації сучасних енергоощадних технологій у рослинництві та ресурсозберігаючих систем землеробства до сучасного стану вітчизняного аграрного виробництва.
Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Анісимова Антоніна Анатоліївна - старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Гербологія є навчальною дисципліною у вищих сільськогосподарських навчальних закладах України та обов'язковою складовою частиною професійної підготовки специалістів агрономічного профілю. На сьогодні, навіть за наявності у землероба потужних різноманітних можливостей впливу дана проблема не знята, а її актуальність на Україні зросла. Бездумне застосування заходів контролювання бур'янів не вирішує проблеми забур'яненості,  а справляє суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище та якість отриманої продукції.

Категорія: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (ЗФН). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Анісимова Антоніна Анатоліївна – старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Розглядаються питання еколого-біологічних особливостей бур’янів, класифікації бур’янів та їх угрупувань, структури агрофітоценозів, закономірностей та особливостей формування агрофітоценозів; розкриваються методи та заходи якісного контролювання бур'янового компоненту в посівах сільськогосподарських культур для одержання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур.
Категорія: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Бабенко Антоніна Іванівна – старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Гербологія є обов’язковою складовою частиною професійної підготовки специалістів агрономічного профілю. На сьогодні, навіть за наявності в землеробстві потужних різноманітних можливостей впливу дана проблема не знята, а її актуальність на Україні зросла. Бездумне застосування заходів контролювання бур’янів не вирішує проблеми забур’яненості, а справляє суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище та якість отриманої продукції.
На відміну від інших шкідливих організмів, бур’яни в будь-якому агрофітоценозі завжди представлені певною сукупністю видів, що ускладнює вибір оптимального заходу впливу на них. Проти бур’янів нема універсального заходу. Кожен захід має лише певний рівень ефективності і термін дії. Це зумовлює необхідність розробляти певну систему – послідовну сукупність заходів впливу на бур’яни. Лише оптимальна система може забезпечити отримання бажаного ефекту – високого рівня контролю бур’янів у посівах сільськогосподарських культур при її економічній доцільності та екологічній безпечності. Це вимагає від спеціаліста обов’язкового глибокого всестороннього знання об’єкту регулювання та особливостей кожного заходу його регулювання.
Категорія: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автор: Павлов Олександр Сергійович – старший викладач кафедри землеробства та гербології, кандидат с.-г. наук.
Анотація: Розглядаються питання наукових основ землеробства, проектування раціональних сівозмін, систем ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, екологічного, біологічного землеробства і землеробства на забруднених територіях.
Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4; 2 (Ск). ЄКТС: 9; 7 (Ск); 1 (навчальна практика).
Автори: Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук; Цюк Олексій Анатолійович – професор кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.
Анотація: Розглядаються питання наукових основ землеробства, сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, проектування раціональних сівозмін, систем ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, екологічного, біологічного землеробства і землеробства на забруднених територіях.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8; 1 (навчальна практика).
Автор: Танчик Семен Петрович - завідувач кафедри землеробства та гербології, професор.
Анотація: У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати завдання землеробства як галузі, навчальної дисципліни і науки; володіти науковими основами та законами землеробства.

Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Курс розроблений, щоб дати майбутнім спеціалістам сільського виробництва теоретичні та практичні знання по основним методам агрономічних досліджень, вміння самостійної дослідної роботи і статистичної оцінки даних.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології; Літвінов Дмитро Вікторович - професор кафедри землеробства та гербології; Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Мета курсу "Основи наукових досліджень в рослинництві" - дати майбутнім спеціалістам сільського виробництва теоретичні та практичні знання по основним методам агрономічних досліджень, вміння самостійної дослідної роботи і статистичної оцінки даних. Курс "Основи наукових досліджень в рослинництві" - це підготовчий етап до вивчення таких дисциплін як рослинництво, генетика, технічні культури, овочівництво, плодівництво, кормовиробництво, селекція і насінництво, меліорація і ін.


Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Курс "Основи наукових досліджень в рослинництві" - підготовчий етап до вивчення таких дисциплін як рослинництво, генетика, технічні культури, овочівництво, плодівництво, кормовиробництво, селекція і насінництво, меліорація і ін.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Літвінов Дмитро Вікторович – доктор с.‑г. наук, професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Дисципліна «Система точного землеробства» спрямована на формування у студентів зі спеціальності «Агрономія» необхідної сукупності теоретичних знань, набуття практичних умінь і навичок застосування сучасного обладнання та інформаційних технологій у виробництві сільськогосподарської продукції. Завданням курсу є оволодіння технологіями для ідентифікації, аналізу та управління з урахуванням диференційованих просторових та тимчасових ґрунтових варіацій на окремо взятому полі, для оптимізації витрат, підвищення стійкості агроценозів та екологічної стабільності виробництва; вміння виявляти шляхи і методи вирішення актуальних проблем високоефективного використання сільськогосподарської техніки в польових умовах з використанням технологій змінних норм (доз) застосування матеріалів; навчити спеціалістів обирати оптимальні технології вирощування культур для отримання максимального прибутку з мінімальним матеріало- та енергоспоживання та збереження родючості ґрунтів і навколишнього середовища.
Категорія: Агро
Speciality: 201 Agronomy. Degree: Bachelour. Semester: 3-4. ECTS: 6.
Authors: Pavlov Oleksandr Serhiiovych - Associate Professor of the Department of Agriculture and Herbology, PHD in Agriculture; Litvinov Dmytro Viktorovych - Associate Professor of the Department of Agriculture and Herbology, doctor in Agriculture.
Annotation: The purpose of the discipline "Agriculture" is the formation of future specialists' knowledge, skills and competencies related to the following issues: scientific bases of agriculture; development of modern ecologically safe and economically feasible measures to protect crops from weeds; development of rational crop rotations; development of systems of resource-saving tillage and anti-erosion measures; features of systems of industrial, soil protection, biological agriculture and agriculture in the polluted territories.
Категорія: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Іванюк Микола Федорович - доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: В курсі розглядаються питання раціонального використання землі, захисту її від ерозії, закономірності відтворення родючості ґрунту та прийоми його ефективного використання для одержання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур. Розкриваються особливості формування агрофітоценозів, методи якісного контролювання бур'янового компоненту в посівах сільськогосподарських культур.

Категорія: СВ
Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Косолап Микола Павлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Дисципліна "Системи землеробства No-till та Strip-till» спрямована на формування у студентів необхідної сукупності теоретичних знань і набуття практичних навичок необхідних для реалізації  на практиці цих двох  сучасних системи землеробства. На сьогодні вважається, що вони найкраще відповідають на існуючі планетарні виклики – глобальне потепління і необхідність розширеного відтворення вмісту гумусу в ґрунті за мінімальних витратах матеріальних ресурсів і праці. Дані системи землеробства в найбільшій ступені наближені до природних процесів ґрунтоутворення і самопоновлення агроекосистеми, тому відповідають вимогам ведення сталого сільськогосподарського виробництва – світового тренду в розвитку систем землеробства.

Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Іванюк Микола Федорович - доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: В курсі розкриваються основні теоретичні положення наукового і практичного значення систем землеробства, їх історичний розвиток; шляхи вирішення питань розширеного відтворення родючості ґрунту; раціональне використання землі, захист від ерозії та одержання високих сталих врожаїв сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. В основу сучасного землеробства покладено нормативно технологічний принцип виробництва сільськогосподарської продукції за умов конкретного господарства, передбачаючи раціональне використання всіх ресурсів виробництва – ґрунту, добрив, машин та знарядь, новітніх сортів та гібридів с.-г. культур, заходів раціональних сівозмін та систем обробітку ґрунту.
П20

Категорія: Агро
Курс призначено для студентів магістрів АБФ 2 року навчання, які готують магістерські роботи на кафедрі землеробства та гербології .
Автор курса доцент кафедри М.П.Косолап
Категорія: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Метою курсу є оволодіння слухачами магістратури знаннями методології, методів і методики наукових досліджень в агрономії і набуття ними компетенцій до самостійної творчої наукової роботи, об'єднуючи її кваліфіковане планування, виконання програми спостережень, статистичну експертизу та інтерпретацію одержаних результатів а також представлення створених об'єктів інтелектуальної власності для її правової охорони.
Категорія: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Павлов Олександр Сергійович – канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: В умовах сьогодення наслідки зміни клімату, які вже відчуваються й тільки посилюватимуться в майбутньому, диктують необхідність проводити обробіток ґрунту з їх урахуванням. Ця дисципліна розглядає ключові теоретичні та практичні основи обробітку ґрунту з урахуванням зміни термічного режиму, просторового та сезонного розподілу атмосферних опадів, небезпечних погодних явищ, проявів водної та вітрової ерозії.
Категорія: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Літвінов Дмитро Вікторович – д-р с.-г. наук, професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Дисципліна «Моделювання сівозмін в умовах зміни клімату» спрямована на формування у магістра зі спеціальності «Агрономія» необхідної сукупності теоретичних знань, набуття практичних умінь і навичок моделювання сівозмін за існуючих викликів – глобальних змін клімату, необхідності розширеного відтворення родючості ґрунту з урахуванням екологічних та економічних цілей. Завданням курсу є вміння розробляти моделі сівозмін спрямовані на зниження ризику та ступеня чутливості до наслідків зміни клімату за підвищення стійкості агроценозів. Створення сівозмін для підвищення природньої біологічної переваги сільськогосподарських культур. Застосування практики диверсифікації культур, для підвищення продуктивності та зменшення ризику втрати врожаю через несприятливі умови за рахунок покращення родючості ґрунту, покращення корисної ґрунтової біоти та зменшення накопичення бур’янів, шкідників і хвороб. Особливості побудови сівозміні короткої ротації, формування сівозмін за умов органічного землеробства. Розроблення та впровадження подовженого вирощування однорічних культур в сівозміні (метод stacking). Принципи формування сівозмін за Mini-till, Strip-till і No-till. Управління покривними культурами.
Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Танчик Семен Петрович - завідувач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Об’єктами вивчення і дослідження під час навчального процесу повинні стати агроландшафти, агрофітоценози, ґрунти, матеріальні і технічні засоби здійснення агротехнологій. Предметами вивчення вказаних об’єктів стають способи землекористування, структура агроекосистем, системи землеробства, ґрунтові режими, окремі ланки систем землеробства (сівозміни, механічний обробіток ґрунту, його удобрення, заходи захисту ґрунту від ерозії), ріст і розвиток рослин, технології вирощування культурних рослин, якість продукції рослинництва; господарська, енергетична, економічна та екологічна ефективність вирощування, переробки і зберігання рослинницької продукції.

Blank19`ZagInf


Категорія: Агро