Землеробства та гербології

Courses tagged with "Землеробства та гербології"

Спеціальність: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаОС: Бакалавр (СТ). Семестр: 2 (1)ЄКТС: 1,5.
Автор: Карпенко Олена Юріївна - доцент кафедри землеробства та гербології .
Анотація: Дисципліна вивчає застосування енергоощадних систем землеробства в рослинництві. Розглядаються основні проблеми та перспективи на шляху адаптації сучасних енергоощадних технологій у рослинництві та ресурсозберігаючих систем землеробства до сучасного стану вітчизняного аграрного виробництва.

Category: ЕЕЕ

Speciality: 201 Agronomy; Degree: BachelourSemester: 3-4; ECTS: 6.

Authors: 

Pavlov Oleksandr Serhiiovych - Associate Professor of the Department of Agriculture and Herbology, PHD in Agriculture;

Litvinov Dmytro Viktorovych - Associate Professor of the Department of Agriculture and Herbology, doctor in Agriculture;

The purpose of the discipline "Agriculture" is the formation of future specialists' knowledge, skills and competencies related to the following issues:

- scientific bases of agriculture;

- development of modern ecologically safe and economically feasible measures to protect crops from weeds;

- development of rational crop rotations;

- development of systems of resource-saving tillage and anti-erosion measures;

- features of systems of industrial, soil protection, biological agriculture and agriculture in the polluted territories.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автори: Павлов Олександр Сергійович – канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: розглядаються питання гербології як науки, біологічних особливостей бур’янів та їх класифікації, розроблення механічних, хімічних та біологічних заходів контролювання присутності бур’янового компоненту в агроценозах основних сільськогосподарських культур.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Бакалавр.

Семестр: 2.

ЄКТС: 1.

 

Автори: Павлов Олександр Сергійович – старший викладач кафедри землеробства та гербології, кандидат с.-г. наук

 

Анотація: розглядаються питання наукових основ землеробства, проектування раціональних сівозмін, систем ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, екологічного, біологічного землеробства і землеробства на забруднених територіях.

Category: Агро

Спеціальність: •201 Агрономія.
ОС: Бакалавр.
Семестр: 2.
ЄКТС: 3.
Автор: Анісимова Антоніна Анатоліївна – старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: розглядаються питання еколого-біологічних особливостей бур’янів, класифікації бур’янів та їх угрупувань, структури агрофітоценозів, закономірностей та особливостей формування агрофітоценозів; розкриваються методи та заходи якісного контролювання бур'янового компоненту в посівах сільськогосподарських культур для одержання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Бакалавр с.т.; Семестр: 2; ЕКТС: 7

Автор: Бабенко Антоніна Іванівна – старший викладач кафедри землеробства та гербології

Анотація: Гербологія є обов’язковою складовою частиною професійної підготовки специалістів агрономічного профілю. На сьогодні, навіть за наявності в землеробстві потужних різноманітних можливостей впливу дана проблема не знята, а її актуальність на Україні зросла. Бездумне застосування заходів контролювання бур’янів не вирішує проблеми забур’яненості, а справляє суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище та якість отриманої продукції.

На відміну від інших шкідливих організмів, бур’яни в будь-якому агрофітоценозі завжди представлені певною сукупністю видів, що ускладнює вибір оптимального заходу впливу на них. Проти бур’янів нема універсального заходу. Кожен захід має лише певний рівень ефективності і термін дії. Це зумовлює необхідність розробляти певну систему – послідовну сукупність заходів впливу на бур’яни. Лише оптимальна система може забезпечити отримання бажаного ефекту – високого рівня контролю бур’янів у посівах сільськогосподарських культур при її економічній доцільності та екологічній безпечності. Це вимагає від спеціаліста обов’язкового глибокого всестороннього знання об’єкту регулювання та особливостей кожного заходу його регулювання.


Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Анісимова Антоніна Анатоліївна - старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Гербологія є навчальною дисципліною у вищих сільськогосподарських навчальних закладах України та обов'язковою складовою частиною професійної підготовки специалістів агрономічного профілю. На сьогодні, навіть за наявності у землероба потужних різноманітних можливостей впливу дана проблема не знята, а її актуальність на Україні зросла. Бездумне застосування заходів контролювання бур'янів не вирішує проблеми забур'яненості,  а справляє суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище та якість отриманої продукції.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 9.
Автор: Танчик Семен Петрович - завідувач кафедри землеробства та гербології, професор.

НН16'6lek'prak

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Курс розроблений, щоб дати майбутнім спеціалістам сільського виробництва теоретичні та практичні знання по основним методам агрономічних досліджень, вміння самостійної дослідної роботи і статистичної оцінки даних.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Цюк  Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології; Літвінов  Дмитро Вікторович - професор кафедри землеробства та гербології; Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Мета курсу "Основи наукових досліджень в рослинництві" - дати майбутнім спеціалістам сільського виробництва теоретичні та практичні знання по основним методам агрономічних досліджень, вміння самостійної дослідної роботи і статистичної оцінки даних. Курс "Основи наукових досліджень в рослинництві" - це підготовчий етап до вивчення таких дисциплін як рослинництво, генетика, технічні культури, овочівництво, плодівництво, кормовиробництво, селекція і насінництво, меліорація і ін.


Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Курс "Основи наукових досліджень в рослинництві" - підготовчий етап до вивчення таких дисциплін як рослинництво, генетика, технічні культури, овочівництво, плодівництво, кормовиробництво, селекція і насінництво, меліорація і ін.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4; 2 (Ск). ЄКТС: 9; 7 (Ск); 1 (навчальна практика).
Автори: Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук; Цюк Олексій Анатолійович – професор кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.
Анотація: Розглядаються питання наукових основ землеробства, сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, проектування раціональних сівозмін, систем ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, екологічного, біологічного землеробства і землеробства на забруднених територіях.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Іванюк Микола Федорович - доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: В курсі розглядаються питання раціонального використання землі, захисту її від ерозії, закономірності відтворення родючості ґрунту та прийоми його ефективного використання для одержання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур. Розкриваються особливості формування агрофітоценозів, методи якісного контролювання бур'янового компоненту в посівах сільськогосподарських культур.

Category: СВ

Спеціальність: 201 Агрономія. Семестр 1. ЕКТС: 2кр

Автор: Манько Юрій Прокопович, професор кафедри землеробства і гербологіі 

Анотація: Метою курсу є оволодіння слухачами магістратури знаннями методологіі, методів і методики наукових  досліджень  в агрономіі і набуття ними компетенцій до самостійноі творчоі науковоі роботи, об'еднуючи іі кваліфіковане планування, виконання програми спостережень, статистичнну експертизу та інтерпретацію одержаних результатів а також представлення створених об'ектів інтелектуальноі власності для її правової охорони.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія; Освітня програма: Агрономія

ОС: Магістр.; Семестр: 3.; ЄКТС: 4.

Автор: Іванюк Микола Федорович - доцент кафедри землеробства та гербології.

Анотація: розкриваються основні теоретичні положенняь наукового і практичного значення систем землеробства, їх історичний розвиток; шляхи вирішення питань розширеного відтворення родючості ґрунту; раціональне використання землі, захист від ерозії та одержання високих сталих врожаїв сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. В основу сучасного землеробства покладено нормативно технологічний принцип виробництва сільськогосподарської продукції за умов конкретного господарства, передбачаючи раціональне використання всіх ресурсів виробництва – ґрунту, добрив, машин та знарядь, новітніх сортів та гібридів с.-г. культур, заходів раціональних сівозмін та систем обробітку ґрунту.


Category: Агро
Курс призначено для студентів магістрів АБФ 2 року навчання, які готують магістерські роботи на кафедрі землеробства та гербології .
Автор курса доцент кафедри М.П.Косолап
Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕКТС: 5.
Автор: Косолап Микола Павлович, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Дисципліна спрямована на отримання магістрами теоретичних знань та практичних навиків з біологічних факторів ризику в землеробстві та сучасних підходів до захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, шкідників та збудників хвороб. Метою дисципліни є формування у магістрів системного підходу до місця, ролі й значення біологічних факторів ризику, практичного управління ними за сучасних систем землеробства. Вище вказане дозволить магістру розробити економічно і екологічно доцільні заходи з управління факторами ризику в землеробстві за різних ґрунтово-кліматичних умов.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Лекційний курс з дисципліни висвітлює теоретичні основи сівозмін; сівозміни в різних природно-економічних умовах і їх практичне застосування в Україні; проміжні посіви в сівозмінах та обґрунтування можливого їх застосування; впровадження та освоєння сівозмін; особливості застосування коротко ротаційних сівозмін та практичні рекомендації можливостей трансформування багатопільних сівозмін в коротко ротаційні; практичне застосування сівозмін з чергуванням культур лише в часі.

П20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Танчик Семен Петрович - завідувач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Об’єктами вивчення і дослідження під час навчального процесу повинні стати агроландшафти, агрофітоценози, ґрунти, матеріальні і технічні засоби здійснення агротехнологій. Предметами вивчення вказаних об’єктів стають способи землекористування,структура агроекосистем, системи землеробства, ґрунтові режими, окремі ланки систем землеробства (сівозміни, механічний обробіток ґрунту, його удобрення, заходи захисту ґрунту від ерозії), ріст і розвиток рослин, технології вирощування культурних рослин, якість продукції  рослинництва; господарська, енергетична, економічна та екологічна ефективність вирощування, переробки і зберігання рослинницької продукції. Вивчення технологій вирощування  польових кормових культур в сучасних ринкових умовах.

Blank19`ZagInf

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія; Освітній ступінь: Доктор філософії; Рівень вищої освіти: Третій освітньо-науковий

ЄКТС: 5.

Автори: Танчик Семен Петрович – завідувач кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН; Цюк Олексій Анатолійович – професор кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор; Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.

Анотація: метою дисципліни є формування системного світогляду, уявлень, теоретичних знань, практичних умінь і навичок з наукових основ механічних обробітків ґрунту. Сучасні концепції механічного обробітку ґрунту озброюють майбутніх фахівців теоретичними і практичними питаннями із захисту ґрунтів від ерозії, підвищення ефективності меліоративних заходів та удосконалення методів управління продуктивністю сільськогосподарських культур. Завдання навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних і практичних знань із значення та завдання механічного обробітку ґрунту, вплив на його родючість та продуктивність сільськогосподарських культур.