Комп'ютерних наук

Courses tagged with "Комп'ютерних наук"

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Бородкін Георгій Олексійович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Курс «Конструювання програмного забезпечення (ПЗ)» призначений для формування у студентів знань щодо методів, інструментів і процесів конструювання надійного, стійкого і ефективного ПЗ для засобів обчислювальної техніки автоматизованих і автоматичних систем у відповідності до сучасних технологій розробки.  Основними завданнями дисципліни є: вивчення методів проектування програмних засобів з використанням технологій автоматизації проектування, вивчення сучасних інструментальних засобів для розробки ПЗ, вивчення стандартів із процесів розробки, методів контролю і оцінки якості ПЗ.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач:
Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук; Баранова Тетяна Альфредівна - асистент кафедри комп’ютерних наук.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Автор: Панкратьєв В.О. - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

Анотація: Психологічні принципи людино-машинної взаємодій. Аналіз, проектування та прототипування людино-машинного інтерфейсу. Функціональні компоненти та властивості людино-машинного інтерфейсу. Засоби розробки людино-машинного інтерфейсу. Оцінювання якості людино-машинного інтерфейсу.

NN18

Category: ІПЗ

Cпеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 6.

Автор: Голуб Белла Львівна - завідувач кафедри комп'ютерних наук, доцент.

NN18

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Ящук Дар'я Юріївна - старший викладач кафедри комп'ютерних наук.

Category: ІПЗ

Анотація: Об'єктно-орієнтоване проектування. Інкапсуляція та приховання інформації. Розподіл поведінки та реалізації. Класи та підкласи. Успадкування (перевизначення, динамічне зв'язування). Поліморфізм (поліморфізм подтипів і успадкування). Ієрархія класів. Класи колекцій і протоколи ітерації. Внутрішнє представлення об'єктів і таблиця методів..

Автор(и) курсу: Міловідов Ю.О.

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення

Період: 2 курс ECTS: кредитів (+годин)


Category: ІПЗ
Спеціальність:121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 3 (6).
Автори: Голуб Белла Львівна - завідувач кафедри комп'ютерних наук, доцент; Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп'ютерних наук.
Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 3 (6).
Автори: Голуб Белла Львівна - завідувач кафедри комп'ютерних наук, доцент; Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп'ютерних наук.

Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Бородкін Георгій Олексійович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

blank20

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Викладач: Боярінова Юлія Євгенівна - доцент кафедри комп’ютерних наук.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія, 125 Кібербезпека ОС: Бакалавр.

blank21


Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор:
Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп'ютерних наук; Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп'ютерних наук.

Category: КІ

Спеціальності: 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалаври. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN16'0bank'2020:ВНП

Category: КІ

Спецільність: 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Жучок Юрій Володимирович - професор кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Метою курсу є навчити студентів основним методам таких математичних дисциплін як теорія множин та відношень, математична логіка, загальна алгебра, комбінаторика, теорія графів, а також методам опису, аналізу та побудови моделей інформаційних процесів у технологічних, технічних та організаційних системах керування.

NN17

Category: КІ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Нещадим Олександр Михайлович - доцент кафедри комп’ютерних наук.

blank20

Category: КІ

Анотація: Інформаційні системи та системи управління БД. Поняття інформації та інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем. Архітектура інформаційної системи. Моделі даних. Ієрархічна та мережна моделі даних. Реляційна модель та її характеристики. Структура реляційних даних. Таблиці БД. Потенційні, первинні та зовнішні ключі. Цілісність реляційних даних. Операції реляційної алгебри та реляційне числення. Мови запитів до реляційних баз даних. Основні поняття SQL. Запити на читання даних. Агрегатні функції. Запити з групуванням. Складні запити. Запити на оновлення даних. Поняття індексації даних. Способи організації індексів. Внутрішня мова програмування СУБД. Клієнт/серверні технології БД. Архітектура клієнт/серверних СУБД. Концепція відкритих систем. Відкритий зв’язок з БД. ODBC. Технології доступу BDE, ADO, ADO.Net. JDBC. Транзакції. Адміністрування. ACID властивості транзакцій. Проблеми паралелізму. Рівні ізолювання транзакцій. Управління транзакціями в мовах програмування. Розподілені БД. Логічне проектування БД. Фізичне проектування БД. Апаратні та програмні складові. Безпека БД.

Автор(и) курсу: Бородкін Г.О.

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Період: 2 курс ECTS: кредитів (+годин)

 

NN16

Category: КІ

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія

NN16

Category: КІ