Комп'ютерних наук

Courses tagged with "Комп'ютерних наук"

Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з основними методами таких математичних дисциплін, як теорія чисел, теорія множин та відношень, теорія булевих функцій, загальна алгебра, комбінаторика, теорія графів, а також методами опису, аналізу та побудови математичних моделей інформаційних процесів у технологічних, технічних та організаційних системах керування.

blank20

Спеціальності: 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалаври. Семестр: 3. ECTS: 5.

Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN16

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем); 122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології; Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Ящук Дар'я Юріївна, асистент кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: Виробнича практика студентів є однією із основних форм навчального процесу, спрямованих на формування і виховання висококваліфікованих фахівців.

Гурток призначений для залучення студентів та аспірантів до новітніх інформаційних технологій загалом та сучасного інструментарію проектування і розробки ПЗ та цифрового контенту, зокрема. Програма гуртка може змінюватися відповідно до змін в ІТ-індустрії, покликана віддзеркалювати сучасний стан і тенденції розвитку технології розробки ПЗ і контенту.
Крім практичних аспектів, на заняттях обговорюється наукова проблематика, пов’язана з розробкою алгоритмів, їх формалізації, з моделюванням тощо.
Гурток призначений для викладачів, аспірантів і студентів, які мають досвід програмування.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. Семестр: 7. ECTS: 6.

Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN17

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.

Автор: Бушма Олександр Володимирович - професор кафедри комп’ютерних наук.

Анотація: Метою викладання дисципліни є набуття студентами фахових компетентностей щодо програмування та практичного використання мікропроцесорних пристроїв в спеціалізованих обчислювальних системах.

NN17

Cпеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: У курсі висвітлено теми - Еволюція мобільних платформ; Архітектура мобільних пристроїв; Архітектура ОС Android, основні АРІ; Методи збереження даних в ОС Android, у т.ч. у файлах і БД; Принципи і рекомендації проектування UI для мобільних застосунків; Основи технології геопозиціонування та її використання в мобільних пристроях; Сервіси і GoogleMaps; Використання GoogleMaps API та альтернативних у мобільних застосунках; Створення мобільних клієнтів для Web-контенту.

Метою вивчення даного курсу є набуття студентами ОКР "Бакалавр" напрямку підготовки "Комп’ютерні науки" факультету "Інформаційних технологій" навичок побудови складних децентралізованих систем обробки даних, реалізації систем розподілених об’єктів та паралельного програмування.

NN16 - 5 лаб.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ЄКТС: 4.
Автори: Басараб Руслан Михайлович - доцент кафедри комп'ютерних наук; Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп'ютерних наук.

Метою викладання дисципліни “Технології розподіленого програмування” є вивчення основ проектування трирівневих програмних систем, в тому числі багатокористувацьких мережевих інформаційних систем, та їх реалізація на основі використання сучасних засобів програмної розробки. Окрема увага приділяється ролі стандартів обміну інформацією та програмних інтерфейсів.

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

NN16 - 7 завд.