Комп'ютерних наук

Courses tagged with "Комп'ютерних наук"

формування знань про smart-технології та їх інтеграцію в аграрну сферу.

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Annotation: The concept of the algorithm and model algorithmic structure programming. Elements of algorithmic languages: the concept of data types, names, values, indexes, variables, constants, operations, expressions. Structured programming: sequence, branching, and loops. Procedure-oriented programming. Recursion. Software development methodologies: top-down and bottom-up design, modular programming. Organization of data arrays, strings, structures, and algorithms for their processing. File data structure. Dynamic data structures lists, queues, stacks, binary trees, and algorithms for their processing. Algorithmic everyday computing tasks. Modern computer programming languages. Fundamentals of computer programming of economic problems.

Category: ЕкК
Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Annotation: The concept of the algorithm and model algorithmic structure programming. Elements of algorithmic languages: the concept of data types, names, values, indexes, variables, constants, operations, expressions. Structured programming: sequence, branching, and loops. Procedure-oriented programming. Recursion. Software development methodologies: top-down and bottom-up design, modular programming. Organization of data arrays, strings, structures, and algorithms for their processing. File data structure. Dynamic data structures lists, queues, stacks, binary trees, and algorithms for their processing. Algorithmic everyday computing tasks. Modern computer programming languages. Fundamentals of computer programming of economic problems.
Category: ЕкК

Спеціальність: 151 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Викладач: Сватко Віталій Володимирович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Основні концепції програмування. Лінійне програмування. Розгалуження і вибір. Цикли. Рядки і масиви. Процедурне, об'єктне, модульне програмування. Основи об'єктно-орієнтованого програмування. Обробка файлів. Основи проектування GUI.

Category: ЕкК

Спеціальність: 151 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Викладач: Сватко Віталій Володимирович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Основні концепції програмування. Лінійне програмування. Розгалуження і вибір. Цикли. Рядки і масиви. Процедурне, об'єктне, модульне програмування. Основи об'єктно-орієнтованого програмування. Обробка файлів. Основи проектування GUI.

Category: ЕкК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення  ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Лялецький Олександр Вадимович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Дисципліна призначена для набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання методів та засобів логічного програмування при розв’язанні складних прикладних та науково-технічних задач.  

Category: ІПЗ
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. 

Семестр: 8.

Автор: Чичкань Іван Васильович - доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук.

Метою  професійної практики програмної інженерії є узагальнення і систематизування отриманих знань процесу проектування, розробки, тестування та експлуатації інформаційних та управляючих систем. Підготовка технічної проектної та експлуатаційної документації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійна практика програмної інженерії» є отримання практичних навичок з використанням сучасних інструментальних засобів проектування, розробки, тестування та експлуатації інформаційних систем.


Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ЄКТС: 6.
Автори: Басараб Руслан Михайлович - доцент кафедри комп'ютерних наук; Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: Метою викладання дисципліни “Технології розподіленого програмування” є вивчення основ проектування трирівневих програмних систем, в тому числі багатокористувацьких мережевих інформаційних систем, та їх реалізація на основі використання сучасних засобів програмної розробки. Окрема увага приділяється ролі стандартів обміну інформацією та програмних інтерфейсів.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.
Автор: Бушма Олександр Володимирович - професор кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: Метою викладання дисципліни є набуття студентами фахових компетентностей щодо програмування та практичного використання мікропроцесорних пристроїв в спеціалізованих обчислювальних системах. Програмування систем реального часу як інструмент управління простими і складними системами із застосуванням персональних комп'ютерів та мікроконтролерної техніки. Склад систем реального часу. Типи операційних систем реального часу. Параметри операційних систем реального часу. Використання переривань при низькорівневому програмуванні. Використання таймерів при низькорівневому програмуванні. Протокол обміну даними RS-232. Програмування послідовного обміну даними. Використання вбудованих методів системних бібліотек Windows.

NN17

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Лектор: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Викладач: Сватко Віталій Володимирович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Програмування під Android з використанням Android SDK; програмування мовою Java, що дозволить розробляти під інші платформи (Core Java, Java EE, Blackberry та ін); особливості SQLite; розміщення додатка в Google Play

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.
Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN17

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп’ютерних наук.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Лялецький Олександр Вадимович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з основними методами таких математичних дисциплін, як теорія чисел, теорія множин та відношень, теорія булевих функцій, загальна алгебра, комбінаторика, теорія графів, а також методами опису, аналізу та побудови математичних моделей інформаційних процесів у технологічних, технічних та організаційних системах керування.

П20

Category: ІПЗ

Спеціальності: . ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.

Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN16

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 5.
Автори: Голуб Белла Львівна - завідувач кафедри комп'ютерних наук, доцент; Бородкін Георгій Олексійович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

Blank19~7lek~7zav

Category: ІПЗ
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7.
Автор: Чичкань Іван Васильович - доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук.

Мета дисципліни – засвоєння студентами 4-го курсу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» основних теоретичних відомостей захисту програм та даних а також практичних умінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання методів захисту інформації при її зберіганні на комп'ютері та при передачі через комп'ютерні мережі. Навчити запобігати протиправним діям щодо знищення, модифікації і копіювання.
Завдання – основними завданнями вивчення дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» є набуття компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно використовувати наявне програмне забезпечення криптографічного захисту.


Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 6(Ск).
Автор: Лялецький Олександр Вадимович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Сучасні технології програмування і перетворення символьної інформації базуються на найрізноманітніших способах подання та обробки даних в комп'ютері, вивченню яких призначений даний курс.

blank20

Category: ІПЗ