Комп'ютерних наук

Courses tagged with "Комп'ютерних наук"

Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з основними методами таких математичних дисциплін, як теорія чисел, теорія множин та відношень, теорія булевих функцій, загальна алгебра, комбінаторика, теорія графів, а також методами опису, аналізу та побудови математичних моделей інформаційних процесів у технологічних, технічних та організаційних системах керування.

blank20

Спеціальності: 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалаври. Семестр: 3. ECTS: 5.

Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN16

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем); 122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології; Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Ящук Дар'я Юріївна, асистент кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: Виробнича практика студентів є однією із основних форм навчального процесу, спрямованих на формування і виховання висококваліфікованих фахівців.

Гурток призначений для залучення студентів та аспірантів до новітніх інформаційних технологій загалом та сучасного інструментарію проектування і розробки ПЗ та цифрового контенту, зокрема. Програма гуртка може змінюватися відповідно до змін в ІТ-індустрії, покликана віддзеркалювати сучасний стан і тенденції розвитку технології розробки ПЗ і контенту.
Крім практичних аспектів, на заняттях обговорюється наукова проблематика, пов’язана з розробкою алгоритмів, їх формалізації, з моделюванням тощо.
Гурток призначений для викладачів, аспірантів і студентів, які мають досвід програмування.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Нещадим О.М.
Анотація: Курс спрямований на формування компетентностей автоматизації емпіричних досліджень, пов'язаних із статистичною обробкою та аналізом великої кількості експериментальних даних, в основі яких лежить випадковий відбір. Такі задачі виникають в галузі програмної інженерії при розробці, дослідженні та тестуванні програмного забезпечення.

nn20~10lek~6lab

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. Семестр: 7. ECTS: 6.

Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN17

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.

Автор: Бушма Олександр Володимирович - професор кафедри комп’ютерних наук.

Анотація: Метою викладання дисципліни є набуття студентами фахових компетентностей щодо програмування та практичного використання мікропроцесорних пристроїв в спеціалізованих обчислювальних системах.

NN17

Cпеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: У курсі висвітлено теми - Еволюція мобільних платформ; Архітектура мобільних пристроїв; Архітектура ОС Android, основні АРІ; Методи збереження даних в ОС Android, у т.ч. у файлах і БД; Принципи і рекомендації проектування UI для мобільних застосунків; Основи технології геопозиціонування та її використання в мобільних пристроях; Сервіси і GoogleMaps; Використання GoogleMaps API та альтернативних у мобільних застосунках; Створення мобільних клієнтів для Web-контенту.

Метою вивчення даного курсу є набуття студентами ОКР "Бакалавр" напрямку підготовки "Комп’ютерні науки" факультету "Інформаційних технологій" навичок побудови складних децентралізованих систем обробки даних, реалізації систем розподілених об’єктів та паралельного програмування.

NN16 - 5 лаб.