Комп'ютерних наук

Courses tagged with "Комп'ютерних наук"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Бушма Олександр Володимирович - професор кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Курс має проблемну спрямовану орієнтацію на вивчення та засвоєння методів та технології розробки програмного забезпечення систем реального часу. В межах дисципліни освітлюються такі питання: класифікація та галузі використання систем реального часу; технологія програмування систем реального часу; поняття про переривання; використання переривань для програмування роботи портів введення/виведення персонального комп'ютера на мові С++

NN16

Category: АКіТ

формування знань про smart-технології та їх інтеграцію в аграрну сферу.

Спеціальність: 151 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Викладач: Сватко Віталій Володимирович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Основні концепції програмування. Лінійне програмування. Розгалуження і вибір. Цикли. Рядки і масиви. Процедурне, об'єктне, модульне програмування. Основи об'єктно-орієнтованого програмування. Обробка файлів. Основи проектування GUI.

Category: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Викладач: Сватко Віталій Володимирович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Основні концепції програмування. Лінійне програмування. Розгалуження і вибір. Цикли. Рядки і масиви. Процедурне, об'єктне, модульне програмування. Основи об'єктно-орієнтованого програмування. Обробка файлів. Основи проектування GUI.

Category: ЕкК&ЦЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Annotation: The concept of the algorithm and model algorithmic structure programming. Elements of algorithmic languages: the concept of data types, names, values, indexes, variables, constants, operations, expressions. Structured programming: sequence, branching, and loops. Procedure-oriented programming. Recursion. Software development methodologies: top-down and bottom-up design, modular programming. Organization of data arrays, strings, structures, and algorithms for their processing. File data structure. Dynamic data structures lists, queues, stacks, binary trees, and algorithms for their processing. Algorithmic everyday computing tasks. Modern computer programming languages. Fundamentals of computer programming of economic problems.

Category: ЕкК&ЦЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Annotation: The concept of the algorithm and model algorithmic structure programming. Elements of algorithmic languages: the concept of data types, names, values, indexes, variables, constants, operations, expressions. Structured programming: sequence, branching, and loops. Procedure-oriented programming. Recursion. Software development methodologies: top-down and bottom-up design, modular programming. Organization of data arrays, strings, structures, and algorithms for their processing. File data structure. Dynamic data structures lists, queues, stacks, binary trees, and algorithms for their processing. Algorithmic everyday computing tasks. Modern computer programming languages. Fundamentals of computer programming of economic problems.
Category: ЕкК&ЦЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Густера Олег Михайлович – канд. екон. наук, ст. викладач кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: У курсі розглядаються задачі аналізу даних, вирішення яких стало можливим завдяки великим обсягам накопичених даних за роки існування підприємства на основі використання оперативних баз даних. Із різних оперативних джерел дані поступають в єдине велике сховище даних, на основі якого за допомогою спеціальних програмних засобів вирішується задачі класифікації даних, автоматичного формування звітів, прогнозування, обчислення ключевих показників ефективності тощо. Data Mining – дослідження і знаходження “машиною” (алгоритмами, засобами штучного інтелекту) у сирих даних схованих знань, які раніше не були відомі, нетривіальні, практично корисні, доступні для інтерпретації людиною.
Category: ЕкК&ЦЕ

Спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Міловідов Юрій Олегович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

Category: ІПЗ
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Бородкін Георгій Олексійович.
Кафедра: Комп'ютерних наук.
Анотація:

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 5.
Автори: Голуб Белла Львівна - завідувач кафедри комп'ютерних наук, доцент; Бородкін Георгій Олексійович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

Blank19~7lek~7zav

Category: ІПЗ
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7.
Автор: Чичкань Іван Васильович - доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук.

Мета дисципліни – засвоєння студентами 4-го курсу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» основних теоретичних відомостей захисту програм та даних а також практичних умінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання методів захисту інформації при її зберіганні на комп'ютері та при передачі через комп'ютерні мережі. Навчити запобігати протиправним діям щодо знищення, модифікації і копіювання.
Завдання – основними завданнями вивчення дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» є набуття компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно використовувати наявне програмне забезпечення криптографічного захисту.


Category: ІПЗ
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5. Кількість тижнів: 6.
Викладач: Баранова Тетяна Альфредівна.
Анотація: Виробнича практика студентів є однією із основних форм навчального процесу, спрямованих на формування і виховання висококваліфікованих фахівців.
Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Кириченко Віктор Вікторович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Сучасні технології програмування і перетворення символьної інформації базуються на найрізноманітніших способах подання та обробки даних в комп'ютері, вивченню яких призначений даний курс.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Нещадим Олександр Михайлович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Курс спрямований на формування компетентностей автоматизації емпіричних досліджень, пов'язаних із статистичною обробкою та аналізом великої кількості експериментальних даних, в основі яких лежить випадковий відбір. Такі задачі виникають в галузі програмної інженерії при розробці, дослідженні та тестуванні програмного забезпечення.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Криворучко Яна Сергіївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з основними методами таких математичних дисциплін, як теорія чисел, теорія множин та відношень, теорія булевих функцій, загальна алгебра, комбінаторика, теорія графів, а також методами опису, аналізу та побудови математичних моделей інформаційних процесів у технологічних, технічних та організаційних системах керування.

Category: ІПЗ

Cпеціальність: 121 ІнженерІя прорамного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Нещадим Олександр Михайлович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Курс містить традиційні розділи: множини, відношення, комбінаторика, алгебраїчні системи, алгебра логіки, теорія графів.

НН20'15lek


Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Бородкін Георгій Олексійович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Курс «Конструювання програмного забезпечення (ПЗ)» призначений для формування у студентів знань щодо методів, інструментів і процесів конструювання надійного, стійкого і ефективного ПЗ для засобів обчислювальної техніки автоматизованих і автоматичних систем у відповідності до сучасних технологій розробки.  Основними завданнями дисципліни є: вивчення методів проектування програмних засобів з використанням технологій автоматизації проектування, вивчення сучасних інструментальних засобів для розробки ПЗ, вивчення стандартів із процесів розробки, методів контролю і оцінки якості ПЗ.

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Ящук Дар'я Юріївна - асистент кафедри комп’ютерних наук.

Category: ІПЗ