Комп’ютерних систем і мереж

Courses tagged with "Комп’ютерних систем і мереж"

Навчальна дисципліна передбачає засвоєння студентами сучасних методів захисту інформації, а також навиків використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. В рамках курсу передбачено проведення теоретичних та практичних завдань з протидії інформаційним атакам у комп’ютерних мережах, безпровідних мережах, веб-середовищі, вивчення механізмів захисту від SQL-ін‘єкцій, криптографічних, DoS/DDoS атак та ін.

Спеціальність: 125  Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. 
Викладачі: Лахно Валерій Анатолійович - завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж, професор;  Іванченко Ігор Сергійович - к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Category: КБ

Анотація: Мова асемблера як засіб ефективного програмування. Архітектура і система команд базового процесора. Програмування підпрограм на мові Асемблера. Технології розробки багатомодульних системних програм. Використання програмних бібліотек. Обробка структур даних в системних програмах.

Автор(и) курсу: Шкарупило Вадим Вікторович

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Період: 2 курс ECTS: кредитів (+годин)

NN16

Category: КБ

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія ризиків інформаційної безпеки” є формування комплексу знань щодо основ теорії ризиків інформаційної безпеки, набуття студентом теоретичних знань та практичних навичок щодо управління ризиками інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах для реалізації встановленої політики безпеки для розв'язання проблем економіки та в агропромисловому секторі.

Category: КБ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Архітектура мобільних комп’ютерних систем (КС). Апаратне забезпечення мобільних КС. Програмне забезпечення мобільних КС. Програмування мобільних КС. Програмування в середовищі Android з використанням Android SDK. Робота з базами даних, особливості SQLite.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Місюра Максим Дмитрович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Предмет, завдання та методи теорії КС. Обчислювальні процеси в КС та їх моделі. Планування робіт в КС. Метрики КС: продуктивність, ефективність, надійність. Структурна організація КС різних поколінь. КС класу SISD. КС класу SIMD: матричні, векторні, асоціативні. КС класу MISD: конвеєрні комп’ютерні системи. КС класу MIМD: мультипроцесорні, мультикомп’ютерні, системи з неоднорідним доступом до оперативної пам’яті, кластерні системи, GRID системи. Комп’ютерні системи з нетрадиційною архітектурою. Інтерфейси КС. Основні поняття відмовостійкості КС. Структурні аспекти побудови відмовостійких КС.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.

Автор: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Іваник Юлія Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

NN18 - 1 лекція, 3 завд.

Category: КІ

Спеціальність: Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор:  Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Метою дисципліни є здобуття ґрунтовних теоретичних і практичних знань з питань захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу, основних методів захисту програмного забезпечення та даних, організації захисту в інформаційно-комунікаційних системах, криптографії та криптоаналізу, формування умінь і навичок застосовувати ці знання у практичній професійній діяльності.

Category: КІ

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" напряму 123 "Комп'ютерна інженерія"

NN18 - 12 лаб.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія; 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 9.
Викладачі: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж; Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Основні положення та означення комп’ютерної логіки. Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Алгебри перемикальних функцій. Методи мінімізації перемикальних функцій. Синтез комбінаційних схем у різних елементних базисах. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю. Аналіз логічних схем та динамічних процесів в цифрових автоматах. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Введення в теорію систем числення. Форми подання та кодування чисел в комп’ютерах. Операції з фіксованою комою. Операції з плаваючою комою. Синтез операційних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Category: КІ

Анотація: Схемотехніка типових вузлів і блоків. Основи комп’ютерної схемотехніки. Типові вузли і блоки цифрової техніки. Тригери. Регістри. Лічильники. Двійкові суматори. Декодери. Мультиплексори. Шифратори. Пристрої пам’яті. Оперативна пам'ять. Регістрова та буферна пам'ять. Постійна пам'ять. Схемотехніка арифметичних пристроїв. Різновиди суматорів. Структури арифметичних пристроїв різного призначення. Різновиди та реалізація каналів передачі інформації. Схемотехніка систем на ВІС та НВІС. Схемотехніка ПЛІС.

Автор(и) курсу: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж; Савицька Яна Артурівна - асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Період: 2 курс навчання, семестр ECTS: 4 кредити (120 годин)

np18`mod1

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж; Савицька Яна Артурівна - асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

np18

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 8.
Автор: Блозва Андрій Ігорович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс призначений для вивчення принципів роботи комп'ютерних мереж, їх умов роботи. Студенти вивчають комутацію та маршрутизацію трафіку, основні протоколи роботи та налаштування, які необхідні для обладнання.

Category: КІ
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5‑6. ECTS: 7.
Автор: Місюра Максим Дмитрович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Предмет, завдання та методи теорії КС. Обчислювальні процеси в КС та їх моделі. Планування робіт в КС. Метрики КС: продуктивність, ефективність, надійність. Структурна організація КС різних поколінь. КС класу SISD. КС класу SIMD: матричні, векторні, асоціативні. КС класу MISD: конвеєрні комп’ютерні системи. КС класу MIМD: мультипроцесорні, мультикомп’ютерні, системи з неоднорідним доступом до оперативної пам’яті, кластерні системи, GRID системи. Комп’ютерні системи з нетрадиційною архітектурою. Інтерфейси КС. Основні поняття відмовостійкості КС. Структурні аспекти побудови відмовостійких КС.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Рівень вищої освіти: бакалавр.

Семестр: 6.

Кількість кредитів: 4.

Автор: Самощенко Олександр Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Анотація: Основи паралельних і розподілених обчислень. Структури паралельних та розподілених КС. Паралельні алгоритми: представлення, побудова та аналіз. Паралельні алгоритми для задач лінійної алгебри. Процеси (потоки). Стан процесу. Взаємодія процесів через спільні змінні. Завдання взаємного виключення і синхронізації та засоби її вирішення: атомарні змінні, семафори, м'ютекси, події, критичні секції, монітори. Взаємодія процесів через посилання повідомлень. Примітиви Send/Receive. Механізм рандеву. Моделі паралельних обчислень. Мови паралельного програмування. Бібліотеки паралельного програмування. Приклади: MPI, PVM, OpenMP. Програмування для багатоядерних систем. Розподілені обчислення.

Category: КІ