Комп’ютерних систем і мереж

Courses tagged with "Комп’ютерних систем і мереж"

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Автор: Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: У курсі розглядаються методологічні, організаційні та наукові основи розробки засобів і систем збору та захисту інформації, забезпечення інформаційної безпеки процесів опрацювання, зберігання та поширення інформації в інформаційно-комунікаційних мережах з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку методів, систем і засобів здійснення погроз з боку потенційних порушників.

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів до вивчення систем обробки даних та принципів інтелектуального аналізу даних на основі методів та алгоритмів Data Mining.

Курс призначений для студентів ОС Магістр спеціальності "Біотехнологія та біоінженерія"

Даний курс призначений для магістрів спеціальності 8.000001 "Якість, стандартизація та сертифікація" і передбачає вивчення особливостей апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для проведення наукових досліджень та вирішення задач в галузі оцінки якості продукції, її стандартизації та сертифікації.

Рік останньої атестації: 2008

Курс призначений для аспірантів першого року навчання галузей знань:

01"Освіта", 09"Біологія", 10"Природничі науки", 12"Інформаційні технології", 13"Механічна інженерія", 14"Електрична інженерія", 15"Автоматизація та приладобудування", 16"Хімічна та біоінженерія", 18"Виробництво та технології", 20"Аграрні науки та продовольство", 21"Ветеринарна медицина"

Розробники: д.т.н., проф. Лахно В.А., к.пед.н., доц. Осипова Т.Ю.

Викладач: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Місюра Максим Дмитрович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

nn20

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.

Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж

Анотація: Курс призначений для бакалаврів четвертого року навчання, спрямований на засвоєння основних методів  роботи з використанням пакету хмарних сервісів (Office 365 у тому числі), розв'язання задач статистичної обробки даних за допомогою пакету прикладних програм  загального та спеціального призначення.

Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія та організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” передбачається засвоєння студентами понять про науку, відомостей про стан сучасної науки, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та методичними основами наукового дослідження, зокрема,  в агропромисловому секторі. Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які передбачають наукові дослідження, узагальнення теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо застосування результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці курсових і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних конференціях. 

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (Ск), 8. ECTS: 4.
Автор: Шкарупило Вадим Вікторович - к.т.н., доцен, доцент каф. КСіМ; Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри КСіМ.

nn18

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Архітектура мобільних комп’ютерних систем (КС). Апаратне забезпечення мобільних КС. Програмне забезпечення мобільних КС. Програмування мобільних КС. Програмування в середовищі Android з використанням Android SDK. Робота з базами даних, особливості SQLite.

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1,5.

Автор: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

NN17

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2.
АвторОсипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про методи та задачі обчислювальної математики, засвоєння основних методів розв'язання задач обчислювальної математики з використанням пакету прикладних програм  загального та спеціального призначення.

Рік останньої атестації: 2012

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Спеціальності: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Викладач: Малюков Володимир Павлович - професор кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.

Спеціальність: 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Рік останньої атестації: 2014

Концептуальна модель систем візуалізації (СВ). Загальні принципи синтезу зображень у комп'ютерних системах, апаратні та програмні засоби систем візуалізації. Інструментальні засоби мов високого рівня з виводу зображень та базові класи графічних об'єктів. Системи класифікації та особливості засобів введення та візуалізації зображень. Стандарти опису графічних даних. Конвеєр систем координат СВ. Геометричні моделі та перетворення, алгоритмічні та інструментальні засоби 3-Д графіки. Принципи роботи з кольоровими зображеннями. Основні поняття теорії розпізнавання образів. Конвеєр систем розпізнавання образів. Задачі покращення зображень та їх особливості, фільтрація зображень. Задачі бінарізації та препарації зображень. Методи розпізнавання образів.

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2.
Автор: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

NN17

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладачі:
Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж;
Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж;
Іваник Юлія Юріївна - доцент  кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.

Рік останньої атестації: 2017