Комп’ютерних систем і мереж

Courses tagged with "Комп’ютерних систем і мереж"

ЕНК призначений для підготовки фахівців спеціальності "інженерія програмного забезпечення"

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Автор: Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: У курсі розглядаються методологічні, організаційні та наукові основи розробки засобів і систем збору та захисту інформації, забезпечення інформаційної безпеки процесів опрацювання, зберігання та поширення інформації в інформаційно-комунікаційних мережах з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку методів, систем і засобів здійснення погроз з боку потенційних порушників.

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів до вивчення систем обробки даних та принципів інтелектуального аналізу даних на основі методів та алгоритмів Data Mining.

Курс призначений для студентів ОС Магістр спеціальності "Біотехнологія та біоінженерія"

Даний курс призначений для магістрів спеціальності 8.000001 "Якість, стандартизація та сертифікація" і передбачає вивчення особливостей апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для проведення наукових досліджень та вирішення задач в галузі оцінки якості продукції, її стандартизації та сертифікації .

Курс призначений для аспірантів першого року навчання галузей знань:

01"Освіта", 09"Біологія", 10"Природничі науки", 12"Інформаційні технології", 13"Механічна інженерія", 14"Електрична інженерія", 15"Автоматизація та приладобудування", 16"Хімічна та біоінженерія", 18"Виробництво та технології", 20"Аграрні науки та продовольство", 21"Ветеринарна медицина"

Розробники: д.т.н., проф. Лахно В.А., к.пед.н., доц. Осипова Т.Ю.

Викладач: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Місюра Максим Дмитрович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

nn20

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.

Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж

Анотація: Курс призначений для бакалаврів четвертого року навчання, спрямований на засвоєння основних методів  роботи з використанням пакету хмарних сервісів (Office 365 у тому числі), розв'язання задач статистичної обробки даних за допомогою пакету прикладних програм  загального та спеціального призначення.

Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія та організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” передбачається засвоєння студентами понять про науку, відомостей про стан сучасної науки, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та методичними основами наукового дослідження, зокрема,  в агропромисловому секторі. Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які передбачають наукові дослідження, узагальнення теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо застосування результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці курсових і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних конференціях. 

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (Ск), 8. ECTS: 4.
Автор: Шкарупило Вадим Вікторович - к.т.н., доцен, доцент каф. КСіМ; Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри КСіМ.

nn18

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Архітектура мобільних комп’ютерних систем (КС). Апаратне забезпечення мобільних КС. Програмне забезпечення мобільних КС. Програмування мобільних КС. Програмування в середовищі Android з використанням Android SDK. Робота з базами даних, особливості SQLite.

ЕНК призначений для підготовки фахіців ОС "Бакалавр" спеціальності "Екологія"

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1,5.

Автор: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

NN17

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2.

АвторОсипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про методи та задачі обчислювальної математики, засвоєння основних методів розв'язання задач обчислювальної математики з використанням пакету прикладних програм  загального та спеціального призначення.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Спеціальності: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2,5.

Автори курсу: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж

Викладачі: Малюков Володимир Павлович - професор кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.