Конструювання машин і обладнання

Courses tagged with "Конструювання машин і обладнання"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автори: Булгаков Володимир Миколайович - професор кафедри механіки; Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки.
Анотація: У частині електронного курсу "Теоретична і прикладна механіка", що читається кафедрою механіки, розглянуто розділи теоретичної механіки – статику, кінематику і основи динаміки. Надаються методи і принципи описання загальних закономірностей механічного руху і рівноваги матеріальних тіл і систем. Це одна з фундаментальних загальнонаукових дисциплін фізико-математичного циклу, яка є науковою базою освітніх спеціальностей технічного профілю.

Category: АКіТ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Ловейкін Вячеслав Сергійович - професор кафедри конструювання машин і обладнання; Коробко Микола Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Лектор: Ромасевич Юрій Олександрович, професор кафедри конструювання машин і обладнання.
Викладач: Коробко Микола Миколайович, доцент кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: Загальна мета дисципліни полягає у формуванні у студентів систем знань щодо класифікації будівельної техніки та обладнання, як системи, заснованої на розподілі за сукупністю їх ознак. З урахуванням цього для класифікації виділяється загальна ознака – це вид виконуваної роботи або призначення. Спочатку студент знайомиться з призначенням, різновидами та будовою окремих складальних одиниць, які використовуються в будівельній техніці різного призначення, а потім вивчає різновиди конструкцію, принцип роботи та область їх раціонального застосування. Також, викладається положення стосовно технічної експлуатації будівельної техніки, що необхідно для погодження типорозмірів і кількості машин при виконанні технологічних операцій.

Category: БЦІ

Cпеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕСTS: 3.
Автори: Ловейкін Вячеслав Сергійович - професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання; Коробко Микола Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання; Ляшко Анастасія Петрівна - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: Основна мета дисципліни – вивчення конструкцій, розрахунку, проектування, правил безпечної експлуатації вантажопідйомних, транспортуючих, навантажувально-розвантажувальних машин і автотракторного транспорту.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 7.
Автори: Рибалко В.М., Ляшко А.П.
Анотація: Мета дисципліни у формуванні у студентів систем знань щодо: використання конструкційних матеріалів, термічної обробки, методів розрахунку та проектування деталей загального призначення, застосування сучасної методики розрахунку пасових передач, вибору підшипників кочення, складання кінематичних схем приводів с.-г. машин, використання методики вибору стандартних електродвигунів, редукторів, механічних муфт.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 8.
Автор: Коробко Микола Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: У курсі розглядається комплекс сучасної лісогосподарської техніки, її будова, призначення, особливості застосування та перспективи розвитку механізації лісового господарства.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ECTS: 4 (9).
Автори: Рибалко Вячеслав Миколайович - доцент кафедри коструювання машин і обладнання; Ляшко Анастасія Петрівна - старший викладач кафедри коструювання машин і обладнання.
Анотація: Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів систем знань щодо: використання методів технологічного розрахунку сучасної лісогосподарської техніки, застосуванні сучасної методики розрахунку та проектування деталей та вузлів спеціального призначення, використання методики вибору засобів керування та контролю роботи агрегатів, машин для заготівлі, переміщення, обробки деревини.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ECTS: 5 (9).
Автори: Рибалко Вячеслав Миколайович - доцент кафедри коструювання машин і обладнання; Ляшко Анастасія Петрівна - старший викладач кафедри коструювання машин і обладнання.
Анотація: Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів систем знань щодо: використання методів технологічного розрахунку сучасної лісогосподарської техніки, застосуванні сучасної методики розрахунку та проектування деталей та вузлів спеціального призначення, використання методики вибору засобів керування та контролю роботи агрегатів, машин для заготівлі, переміщення, обробки деревини.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Лектор: Ромасевич Юрій Олександрович, професор кафедри конструювання машин і обладнання.
Викладач: Коробко Микола Миколайович, доцент кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: Загальна мета дисципліни полягає у викладенні студентам основ знань про вантажопідйомні і транспортуючі машини, які використовуються у сільському та лісовому господарствах, будівництві, морських та річкових портах, у легкій та гірничовидобувній промисловості, машинобудуванні. Студенти отримають знання методів розрахунку підйомно-транспортних машин і їх окремих елементів та механізмів, прийомів і правил безпечної експлуатації вантажопідйомних і транспортуючих машин.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2021

Specialty: 133 Sectoral engineering. ED: Bachelor's. Semester: 5. ECTS: 3.
Author: Liashko A.P.
Annotation: The purpose of discipline is the formation of students’ systematic knowledge: using of structural materials, heat treatment, methods of calculation and design of general purpose parts, the application of modern methods of calculating passive gears, the choice of roller bearings, the assembly of kinematic schemes of actuators of agricultural machines, the use of the method of selecting the standard electric motors, reducers, mechanical couplings.

Blank19`1lek`1prez

Category: ГМаш

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Крушельницький Віктор Васильович - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація:

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. 

ECTS: 3,5.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - професор кафедри конструювання машин і обладнання.

Анотація: у курсі розглядається сукупність методологічних засобів, які використовуються для підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних проблем будівництва. Основою курсу є системний підхід та ряд методів математичних дисциплін і сучасної теорії управління.

Category: БЦІ