Кормовиробництва,меліорації і метеорології

Courses tagged with "Кормовиробництва,меліорації і метеорології"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: В курсі формуються компетенції щодо особливостей планування, проектування, організації будівництва, благоустрою, архітектурно-художнього оформлення та експлуатації гідротехнічних споруд в садах і парках.

Category: СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Бакалавр   Семестр: 7     ЕCTS: 3
Автори:  

Демидась Григорій Ілліч - завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.

Профіль у Google Академія

Особиста ВЕБ-сторінкаЯрмоленко Олександр Васильович

кандидат с.-г. наук, асистент

Електронна пошта: yarmolenkoov@ukr.net

 

Анотація: Дисципліна базується на знаннях  біологічних особливостей культур, закономірностей росту і розвитку, факторів формування врожаю, умінні проведення технологічних заходів, спрямованих на одержання високих і сталих урожаїв при найменших затратах праці і матеріальних ресурсів.

 

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Коваленко Віталій Петрович - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, Свистунова Ірина Володимирівна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Мета наукової дисципліни – поглиблене вивчення біологічних особливостей росту і розвитку багаторічних трав, їх адаптації до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Важливим є вивчення принципів добору видів трав для складання травосумішок.

blank20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Курс передбачає формування у студентів базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів,екологічної безпеки землеробства.

Category: Агро

Спеціальність: •201 Агрономія, •202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 5. ECTS: 4; 3.
Автор: Скриник Олеся Атанасіївна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Профілі у: • Google Академія • ResearchGate • SCOPUS
Анотація: У курсі викладено основні питання агрометеорології, вплив погоди та змін клімату на об’єкти сільськогоспо­дарського виробництва; розглянуто небезпечні для сільського господарства явища погоди та обґрунтовано заходи боротьби з ними.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 6; 4; 7 (Ск).
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Курс передбачає формування у студентів базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів,екологічної безпеки землеробства.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Демидась Григорій Ілліч - завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, професор; Бурко Леся Миколаївна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Blank16~

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЕCTS: 4.
Автор: Демидась Григорій Ілліч - завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо заходів підбору сортів та якості насіння, технології закладання посівних полів, удобрення, догляд за насінниками та боротьбу з хворобами, шкідниками і бур'янами, збирання насінників трав. Важливим розділом є наведення технології насінництва основних видів кормових культур, очищення, сушіння, зберігання насіння трав та основні нормативно-технічні документи, державні стандарти, які регламентують галузь насінництва.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Коваленко Віталій Петрович - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології. Свистунова Ірина Володимирівна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Дисципліною передбачається розкриття поняття продуктивності кормових культур, процесу моделювання, що є якісно вищим етапом розробки технологій вирощування польових культур, яка дозволяє провести оцінку впливу навколишнього середовища на ростові процеси та управляти рівнями продуктивності рослин. Модель, яка віддзеркалює реакцію рослин на забезпеченість вологою з використанням оптимального балансу, застосуванням незначної кількості вхідних, врахуванні біофізичних процесів в ґрунті та моделювання в системі «рослина-ґрунт-волога-врожай». Тому метою дисципліни є набуття студентами практичних знань щодо науково-обгрунтованого моделювання росту рослин, практично цілеспрямованої оптимізації формування урожаю за допомогою швидкого визначення необхідних агротехнічних заходів і заданих режимів вирощування с.-г. культур.

blank20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Свистунова Ірина Володимирівна - старший викладач кафедри кормовиробництва і меліорації.

Blank19

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори:

Демидась Григорій Іллічзавідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Профіль у Google Академія,  Web of Science

Бурко Леся Миколаївна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Програмою дисципліни передбачається розкриття суті адаптивних економічно вигідних, екологічно безпечних технологій вирощування нетрадиційних кормових культур.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і ґрунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 5.
Автор: Коваленко Віталій Петрович - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології; Свистунова Ірина Володимирівна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

NN16~6lek~8prez

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: 

Демидась Григорій Ілліч
завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник сільського господарства, академік Академії наук вищої освіти України

Профіль у Google Академія
Особиста ВЕБ-сторінка

Демцюра Юрій Васильович

к.с.-г.н., асистент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології


Анотоція: У курсі розглядаються питання вирощування основних кормових культур, виробництва високоякісних кормів з них, які є основою годівлі сільськогосподарських тварин і підвищення їх продуктивності та теоретичної бази для подальшого вивчення базових дисциплін, які визначають рівень спеціальної підготовки майбутнього фахівця.


Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.37«Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»). галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. 

ОС: Бакалавр,  Семестр:  5. ECTS: 4.
Викладач: Бурко Леся Миколаївна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології
Анотація: Метою курсу є формування знань з питань вирощування основних кормових культур, використання їх виробничого потенціалу для отримання сталих урожаїв із високими показниками кормової якості, виробництва високоякісних кормів із них, які становлять основу годівлі сільськогосподарських тварин і підвищення їх продуктивності.

Category: ПО

Спеціальність: •162 Біотехнологія та біоінженерія; •201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.

Автор: Скриник Олеся Атанасіївна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Профілі: • Google Академія • ResearchGate • SCOPUS.
Анотація: У курсі студенти-екологи вивчають основні закономірності виникнення і перебігу атмосферних процесів і явищ, закономірності формування і змін клімату та його значення для життєдіяльності біоти на Землі.

Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Скриник Олеся Атанасіївна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Профілі у: • Google Академія • ResearchGate • SCOPUS
Анотація: У курсі студенти-екологи вивчають основні закономірності виникнення і перебігу атмосферних процесів і явищ, закономірності формування і змін клімату та його значення для життєдіяльності біоти на Землі.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 101 Ecology. ED: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 3.
Lecturer: Anna Yarosh, PhD, Associate Professor, Department of Fodder Production, Land Reclamation and Meteorology.

Blank`19`1lek`7prez

Category: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2 (4).
Автор: Свистунова Ірина Володимирівна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: курс передбачає формування у студентів технологічної підготовки з питань вирощування основних кормових культур та виробництва високоякісних кормів.
Дисципліна викладається кафедрами: рослинництва і кормовиробництва, меліорації і метеорології.

np16

Category: ЗКР

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Коваленко Віталій Петрович - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

НП16`8prez

Category: ТВППТ