Кормовиробництва,меліорації і метеорології

Courses tagged with "Кормовиробництва,меліорації і метеорології"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: В курсі формуються компетенції щодо особливостей планування, проектування, організації будівництва, благоустрою, архітектурно-художнього оформлення та експлуатації гідротехнічних споруд в садах і парках.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 6-7. ECTS: 5.
Автор: Демидась Григорій Ілліч, професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Викладач: Скриник Олеся Атанасіївна, доцент кафедри кормовиробництва і меліорації.
Анотація: Програмою дисципліни передбачено вивчення науково-обгрунтованої системи організаційно-господарських, біологічних, технологічних і економічних заходів виробництва, заготівлі і зберігання кормів; системи організаційних заходів і технологічних прийомів, направлених на підвищення продуктивності природних кормових угідь, створення сіяних сіножатей і пасовищ та їх раціональне використання.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020к

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин; ОС: Бакалавр; Семестр: 2; 5; ECTS: 4; 3
Автор: Скриник Олеся Атанасіївна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Профіль: Google Академія • ResearchGate • SCOPUS
Анотація: У курсі викладено основні питання агрометеорології, вплив погоди та змін клімату на об’єкти сільськогосподарського виробництва; розглянуто небезпечні для сільського господарства явища погоди та обґрунтовано заходи боротьби з ними.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕCTS:  3.
Автори:  


Демидась
Григорій 
Ілліч,завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.
Профіль у Google Академія
Особиста ВЕБ-сторінка


Ярмоленко
Олександр
Васильович,кандидат с.-г. наук, асистент.
Електронна пошта: yarmolenkoov@ukr.net
Анотація: Дисципліна базується на знаннях біологічних особливостей культур, закономірностей росту і розвитку, факторів формування врожаю, умінні проведення технологічних заходів, спрямованих на одержання високих і сталих урожаїв при найменших затратах праці і матеріальних ресурсів.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Коваленко Віталій Петрович - професор кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, Свистунова Ірина Володимирівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Мета наукової дисципліни – поглиблене вивчення біологічних особливостей росту і розвитку багаторічних трав, їх адаптації до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Важливим є вивчення принципів добору видів трав для складання травосумішок.

blank20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Курс передбачає формування у студентів базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів,екологічної безпеки землеробства.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 5.
Автор: 

Демидась Григорій Ілліч, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник сільського господарства, академік Академії наук вищої освіти України.
Профіль у Google Академія
Особиста ВЕБ-сторінка
Викладачі: Свистунова Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології; Бурко Леся Миколаївна, старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: У курсі розглядаються питання вирощування основних кормових культур, виробництва високоякісних кормів з них, які є основою годівлі сільськогосподарських тварин і підвищення їх продуктивності та теоретичної бази для подальшого вивчення базових дисциплін, які визначають рівень спеціальної підготовки майбутнього фахівця.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 6; 4; 7 (Ск).
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Курс передбачає формування у студентів базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів, екологічної безпеки землеробства.

Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів компетенцій щодо ведення агровиробництва в умовах актуальних змін клімату (локальних метеорологічних та гідрологічних умов). Досягається опануванням сукупності законів, методів та понять, які розкривають взаємозв'язки об'єктів сільського господарства з погодою та кліматом.
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори: Демидась Григорій Ілліч - завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, професор; Бурко Леся Миколаївна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація. Дисципліна має важливе теоретичне й виробниче значення, оскільки слугує розробником комплексного, системного підходу при вирощуванні кормових культур та сприяє удосконаленню конкретних елементів технології для забезпечення тваринництва повноцінними кормами.


Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЕCTS: 4.
Автор: Демидась Григорій Ілліч - завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо заходів підбору сортів та якості насіння, технології закладання посівних полів, удобрення, догляд за насінниками та боротьбу з хворобами, шкідниками і бур'янами, збирання насінників трав. Важливим розділом є наведення технології насінництва основних видів кормових культур, очищення, сушіння, зберігання насіння трав та основні нормативно-технічні документи, державні стандарти, які регламентують галузь насінництва.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Коваленко Віталій Петрович - професор кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології. Свистунова Ірина Володимирівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Дисципліною передбачається розкриття поняття продуктивності кормових культур, процесу моделювання, що є якісно вищим етапом розробки технологій вирощування польових культур, яка дозволяє провести оцінку впливу навколишнього середовища на ростові процеси та управляти рівнями продуктивності рослин. Модель, яка віддзеркалює реакцію рослин на забезпеченість вологою з використанням оптимального балансу, застосуванням незначної кількості вхідних, врахуванні біофізичних процесів в ґрунті та моделювання в системі «рослина-ґрунт-волога-врожай». Тому метою дисципліни є набуття студентами практичних знань щодо науково-обгрунтованого моделювання росту рослин, практично цілеспрямованої оптимізації формування урожаю за допомогою швидкого визначення необхідних агротехнічних заходів і заданих режимів вирощування с.-г. культур.

blank20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Свистунова Ірина Володимирівна - старший викладач кафедри кормовиробництва і меліорації.

Blank19

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори:

Демидась Григорій Іллічзавідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Профіль у Google Академія,  Web of Science


Бурко Леся Миколаївна - старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Програмою дисципліни передбачається розкриття суті адаптивних економічно вигідних, екологічно безпечних технологій вирощування нетрадиційних кормових культур.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і ґрунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЕCTS: 5.
Автор: Коваленко Віталій Петрович - професор кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, Свистунова Ірина Володимирівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології

NN16~6lek~8prez

Category: Агро

Спеціальність: 201 АгрономіяОсвітня програма: АгрономіяКваліфікація:  PhD – доктор філософії з агрономії

Орієнтація програми: Освітньо-науковаОсвітній ступінь: Доктор філософіїРівень вищої освіти: Третій освітньо-науковий

Семестр:  ЄКТС: 

Автори:

  Демидась  Григорій  Ілліч

завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.
Профіль у Google Академія Скриник Олеся Атанасіївна   доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Профілі: • Google Академія • ResearchGate • SCOPUS

 

У курсі формуються компетенції щодо  теоретичних і практичних знань із таких питань: основні види агрометеорологічних прогнозів, які стосуються впливу агрометеорологічних умов та несприятливих метеорологічних явищ на темпи розвитку сільськогосподарських культур, формування кількості та якості врожаю.

Завдання навчальної дисципліни полягає у поглибленні знань та успішного засвоєння складних програм для наукових менеджерів в області агрометеорології, прогнозування врожайності та агрокліматичного обслуговування.


Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладач: Бурко Леся Миколаївна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Метою курсу є формування знань з питань вирощування основних кормових культур, використання їх виробничого потенціалу для отримання сталих урожаїв із високими показниками кормової якості та виробництва високоякісних кормів із них.

Category: ПО

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Скриник Олеся Атанасіївна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Профіль: • Google Академія • ResearchGate • SCOPUS.
Анотація: У курсі студенти вивчають основні закономірності виникнення і перебігу атмосферних процесів і явищ, закономірності формування і змін клімату та його значення для життєдіяльності біоти на Землі.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія.ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Скриник Олеся Атанасіївна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Профіль: • Google Академія • ResearchGate • SCOPUS
Анотація: У курсі студенти-екологи вивчають основні закономірності виникнення і перебігу атмосферних процесів і явищ, закономірності формування і змін клімату та його значення для життєдіяльності біоти на Землі.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2019