Лісівництва

Courses tagged with "Лісівництва"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 5. ECTS: 5.
Навчальна практика: Семестр: 2; 6. ECTS: 1.
Автори: Сендонін Сергій Євгенович - доцент кафедри лісівництва, Токарева Ольга Вікторівна - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання про природу лісу, його біологію, морфологію, типологію, географію та екологію. Розкриваються закони життя лісу, його формування, вплив на довкілля. Висвітлюються системи рубок стиглого лісу, методи і способи сприяння природному поновленню лісів, рубки формування та оздоровлення лісу, шляхи підвищення стійкості лісів до рекреаційного навантаження, формування типів лісових ландшафтів та оздоровчих, санітарно-гігієнічних функцій лісу.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори: Токарєва Ольга Вікторівна - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання про природу лісу, його біологію, морфологію, типологію, географію та екологію. Розкриваються закони життя лісу, його формування, вплив на довкілля. Висвітлюються системи рубок стиглого лісу, методи і способи сприяння природному поновленню лісів, рубки формування та оздоровлення лісу, шляхи підвищення стійкості лісів до рекреаційного навантаження, формування типів лісових ландшафтів та оздоровчих, санітарно-гігієнічних функцій лісу.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 8.
Автор: Пузріна Наталія Василівна -  завідувач кафедри лісівництва, доцент.
Анотація: Збудники хвороб та шкідники рослин завдають суттєвої шкоди лісовому і садово-парковому господарству, понижуючи не лише загальну стійкість, продуктивність зелених насаджень,  вихід насіннєвого та садивного матеріалу безпосередньо, але й погіршуючи декоративні характеристики садово-паркових об’єктів. Тому без організації сучасного захисту деревних і трав’янистих рослин питання підвищення ефективності лісового і садово-паркового виробництва розглядатись не можуть.
Курс відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, яка розвиває фахову компетентність бакалаврів щодо патологій та пошкоджень у рослин, і забезпечує комплексне розуміння майбутніми спеціалістами садово-паркового господарства складних взаємовідносин між рослиною, середовищем та патологічним організмом.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2016


Specialty: 205 Forestry (Pest Management in Forest of Eastern Europe). Educational Degree: Master. Semester: 2. ECTS: 5; 0,5 (Educational practice).
Author: Olha Tokareva - phD, Associate Professor; Nataliia Puzrina - Head of the Department of Forestry, phD, Associate Professor.
Abstract: The course covers the issues of monitoring and forecasting epiphytosis and outbreaks of the number of pathogens and pests, the appointment of appropriate measures to combat them; control and prediction of phytosanitary situation in plantations.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Курс створено для студентів ОС "Магістр" Програма «Forest Management in Eastern Europe»

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.

Лектор: Гуменюк Василь Володимирович - доцент кафедри лісівництва.

Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення сучасних систем раннього виявлення і попередження пожеж з акцентом на найбільш широко використовувані в світі індекси визначення пожежної небезпеки за умовами погоди; отримання базових теоретичних знань та практичних навиків оцінювання та аналізу пожежної небезпеки в лісі, теорію горіння та поведінку лісових пожеж; теорію пожежного середовища та чинники, що його визначають; класифікацію горючих матеріалів, природну пожежну небезпеку та її динаміку в різних ландшафтах; пожежні режими в різних регіонах України та світу і чинники, що їх визначають, а також про аналіз та облік пожежної небезпеки в лісах з метою формування державної політики у сфері охорони лісів від пожеж.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. EСTS: 5,0.
Автор: Сошенський Олександр Михайлович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення всіх сторін та етапів організації охорони лісів від пожеж – планування протипожежних заходів, виявлення, реагування, гасіння пожеж, нормативно-правове регулювання, міжвідомчої взаємодії.

Category: ЛГ
Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Білоус Валентин Михайлович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Досвід багатьох європейських держав засвідчує, що мисливство може бути заняттям вигідним та престижним. Мисливські угіддя України потенційно багатші за середньоєвропейські, але рівень ведення та ефективність мисливського господарства України поступається європейським. Проблему підвищення продуктивності мисливських угідь можна вирішити за рахунок охорони та раціонального використання мисливських ресурсів.
Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісознавство та практичне лісівництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. EСTS: 6.
Автор: Левченко Вячеслав Володимирович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів лісівницько-екологічного розуміння процесів, що відбуваються у лісових насадженнях при їх формуванні рубками догляду. Це дозволить лісівникам максимально забезпечити біологічний та економічний ефект від проведення рубок догляду.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Мисливське господарство). ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Кульбанська Іванна Миколаївна - старший викладач кафедри лісівництва.
Анотація: Біологія та етологія мисливських тварин є однією з основних дисциплін екологічного напрямку, вивчення якої є закономірним етапом у формуванні комплексного розуміння механізму функціонування різних екосистем.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Мисливське господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Кульбанська Іванна Миколаївна - асистент кафедри біології лісу та мисливствознавства.
Анотація: Основною метою створення даного ЕНК є ознаймлення студентів з основними техніками успішного утримання диких ратични тварин у штучно створених умовах, а також формування вмінь та навичок щодо підбору оптимальної технології утримання, розведення та транспортування диких тварин.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісознавство та практичне лісівництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. EСTS: 4.

Автори: Токарева Ольга Вікторівна - доцент кафедри лісівництва; Чурілов Андрій Михайлович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Анотація: Метою курсу є пізнання закономірностей будови, функціонування і розвитку фітоценозу, як найважливішого біоенергетичного компонента біосфери для подальшого застосування майбутніми фахівцями лісового господарства за обґрунтування та проведення аналізу сучасного стану лісових рослинних угруповань, розробка шляхів поліпшення і раціонального використання їхніх рослинних ресурсів.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Магістр. Семестр:  2. ЄКТС: 4.
Автор:  Бойко Ганна Олексіївна - асистент кафедри лісівництва.
Анотація: Діагностика хвороб лісу – це особливий розділ фітопатології, що розглядає ознаки патологічного стану рослин і методи за допомогою яких ставиться діагноз хвороб. Для лісогосподарських підприємств проблема захисту лісу від збудників хвороб і шкідників відноситься до найголовніших. Тому така дисципліна як діагностика і прогноз при підготовці магістрів лісогосподарського фаху займає провідне місце. Вона дозволить своєчасно визначати збудників хвороб та шкідників і призначати відповідні заходи боротьби з ними.

Курс відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, яка розвиває фахову компетентність магістрів щодо патологій та пошкоджень у рослин, і забезпечує комплексне розуміння майбутніми спеціалістами лісового господарства складних взаємовідносин між рослиною, середовищем та патологічним організмом.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Кульбанська Іванна Миколаївна - асистент кафедри біології лісу та мисливствознавства.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Охорона та захист лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Кульбанська Іванна Миколаївна - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Мета вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інтегрований захист лісу» полягає у професійній підготовці студентів магістерської програми «Охорона і захист лісу» щодо вміння комплексного застосування інтегрованих методів для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів у лісових біоценозах до невідчутного господарського рівня на основі прогнозу економічних порогів шкодочинності, дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну рівновагу в довкіллі.


Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісознавство та практичне лісівництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Зібцев Сергій Вікторович - професор кафедри лісівництва;
Гуменюк Василь Володимирович - доцент кафедри лісівництва;
Сошенський Олександр Михайлович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: в курсі розглядаються питання, щодо можливих шляхів покращення вирощування високопродуктивних та стійких лісових насаджень з використанням інструментів наближеного до природи лісівництва та не виснажливого ведення лісового господарства.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісознавство та практичне лісівництво; Стале лісівництво). ОС: Магістр; Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Токарева Ольга Вікторівна - доцент кафедри лісівництва.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Захист лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Кульбанська Іванна Миколаївна - старший викладач кафедри лісівництва.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Захист лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Пузріна Наталія Василівна - в.о. завідувача кафедри лісівництва, доцент.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205-Лісове господарство (Лісознавство та практичне лісівництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Білоус Максим Михайлович - доцент кафедри лісівництва.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016