Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Courses tagged with "Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автори: Балановська Тетяна Іванівна - завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Драмарецька Кристина Павлівна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, маркетингу та підприємництва; розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Лектор: Гогуля Ольга Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти сучасного управ­лін­ського мислення, системи теоретичних знань і практичних навичок стратегічного управління в органах публічної влади.

Category: ПУА

 Повна назва курсу - «Управління змінами»

Для студентів:

Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Рік навчання: 4, семестр: 8

Форма навчання: денна

Кількість кредитів ЄКТС: 4

Мова викладання: українська

• анотація курсу:

Курс «Управління змінами» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики ефективного управління змінами в професійній діяльності. Метою курсу є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо технологій та методів управління змінами, особливостей функціонування організації в умовах безперервних змін, ролі керівника в управлінні змінами, а також особливостей управління опором змін. Завданням вивчення дисципліни є отримання студентами знань щодо теорії управління змінами; основних видів змін та їхнього впливу на діяльність організації й персоналу; обґрунтування ролі керівника в управлінні змінами; управління опором змін та результативності й ефективності управління змінами

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладачі: Балановська Тетяна Іванівна – завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти сучасного управлінського мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення управління персоналом в органах публічної влади.

Управління персоналом


Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Драгнєва Наталя Іванівна, доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Курс «Система управління якістю в органах публічної влади» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії і практики системного управління якістю в умовах ринкової економіки. Мета вивчення навчальної дисципліни - опанування студентами теоретичних знань з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів в управлінні суб'єктами публічної сфери; надання майбутнім фахівцям системи знань з теоретичних основ та методологічних вказівок з питань організації управління якістю продукції та послуг, оцінки існуючого рівня якості та розробки практичних рекомендацій щодо його підвищення. Набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень фахівця суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.
Category: ПУА

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: 2ВО
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4. Форма контролю: Залік.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – канд. з держ. упр., ст. викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Проходження студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» виробничої практики на підприємствах є основною складовою навчального процесу і здійснюється для закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь необхідних для роботи менеджера в умовах конкретного підприємства. Курс виробничої практики розроблено із врахуванням основних вимог до змісту проходження практики і орієнтований на підготовку спеціалістів для підприємств різних юридично-правових форм власності та економічних видів діяльності.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Комунікаційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжособистісних, міжгрупових, масових та маркетингових комунікацій організаційних утворень різного типу для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.

Спеціальність:  ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автори: Професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Резнік Надія Петрівнастарший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Драмарецька Кристина Павлівна. 

2022 Робоча програма ЛОГIСТИКА.pdf2022 Робоча програма ЛОГIСТИКА.pdf
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Всього – 90 годин, з них лекції – 15, практичні – 30, самостійна робота – 45.
Автор: Троян Аліна Василівна – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є освоєння компетенцій, необхідних для управління часовими ресурсами, підвищення особистої ефективності, освоєння інструментарію в області організації і ефективного використання часу.
Дисципліна "Тайм-менеджмент" викладається як перший блок комплексної дисципліни "Управління персоналом".

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 3. ЄКТС: 5; 4.
Автори: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Драгнєва Наталя Іванівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Теоретичні основи менеджменту, менеджер у системі управління. Мотивація та правила менеджерської діяльності. Механізм контролю і відповідальності в системі менеджменту.

Category: Марк

The course "Management of Human Resources" refers to a series of disciplines that form a profile for future specialists, equipping them with the basics of theory and practice of human management resources. The aim of the course is to form a set of theoretical knowledge in future specialists and practical skills in the formation and implementation of personnel policy in modern organizations, rational selection of employees for positions, and the formation of effective labor collective, evaluation, and development of employees, as well as purposeful use of their potential

Category: Марк

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою проходження курсу є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом, завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними аграрними підприємствами та особливостями підготовки фахівців з менеджменту.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автор: Доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Гогуля Ольга Петрівна; Новак Олександр Володимирович; Артюх Тетяна Олександрівна.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи знань, що дозволяють успішно адаптуватися до середовища з метою професійного росту – під час навчання, на роботі, у різних колективах, у процесі керівництві людьми. Передбачає вивчення досвіду цивілізованих взаємин у сфері підприємницької діяльності, розвитку етики бізнесу в сучасних умовах, розуміння етичних норм і принципів як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішніх проблем організації та особи керівника.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Фахівці з інформаційного менеджменту забезпечують використання інформації як стратегічного ресурсу для розвитку підприємств, організовують ефективну роботу інформаційних служб, беруть участь в управлінні діяльністю професійних організацій сфери інформаційного бізнесу. Особливо важливим є інформаційний менеджмент в системі якості праці та продукції. Загальновідомо, що від достовірної інформації залежить правильне прийняття рішень, особливо в системі управління якістю праці та продукції. Відповідно до цього, менеджер інформаційної сфери повинен мати навики стратегічного і оперативного управління інформаційними ресурсами підприємства, орієнтуватися у сучасному інноваційному середовищі, уміти раціонально організувати розробку і реалізацію інформаційних проектів, вирішувати завдання, пов'язані з кадровим забезпеченням інформаційної діяльності на підприємстві. Метою вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент якості праці та продукції» є формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок в галузі інформаційного менеджменту якості праці та продукції, що дасть можливість оволодіти системними принципами і методами управління інформаційними системами.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОСБакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автори: Гудзинська Юлія Сергіївна - асистент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Нікуліна Олена Валеріївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Курс відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики управління інноваціями в умовах ринкової економіки.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автори: Доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Новак Олександр Володимирович, Драгнєва Наталя Іванівна, Гогуля Ольга Петрівна.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент в АПК» є надання студентам комплексну систему знань та навичок з управління виробничими процесами у виробничих сільськогосподарських системах; умов забезпечення результативності господарюючих структур; діагностики та проектування систем менеджменту, адекватних цілям і задачам ринкової економіки.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Гавриш Оксана Миколаївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Восколупов Володимир Віталійович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо мотивації різних категорій працівників і колективів в практиці управління, формування мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу, а також підвищення ефективності використання і розвитку потенціалу працівників.
Category: Мен