Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Courses tagged with "Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS:  3.
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр.  Семестр: 5. ECTS:  3.
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автори: Балановська Тетяна Іванівна - завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Драмарецька К.П. - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, маркетингу та підприємництва; розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.


Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 1.

Викладач: Драгнєва Наталя Іванівна, доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Курс «Система управління якістю в органах публічної влади» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії і практики системного управління якістю в умовах ринкової економіки. Мета вивчення навчальної дисципліни - опанування студентами теоретичних знань з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів в управлінні суб'єктами публічної сфери; надання майбутнім фахівцям системи знань з теоретичних основ та методологічних вказівок з питань організації управління якістю продукції та послуг, оцінки існуючого рівня якості та розробки практичних рекомендацій щодо його підвищення. Набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень фахівця суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.

П21Category: ПУА

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: 2ВО
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладачі: Балановська Тетяна Іванівна – завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.

Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти сучасного управлінського мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення управління персоналом в органах публічної влади.  


 


Category: ПУА

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.

Форма контролю: Залік.

Автор: Дергач Анна Вадимівна – старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту, к.держ.упр.

Анотація: Проходження студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) виробничої практики на підприємствах є основною складовою навчального процесу і здійснюється для закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь необхідних для роботи менеджера в умовах конкретного підприємства. Курс виробничої практики розроблено із врахуванням основних вимог до змісту проходження практики і орієнтован на підготовку спеціалістів для підприємств різних юридично-правових форм власності та економічних видів діяльності.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор:  Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація.  Метою вивчення дисципліни «Комунікаційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжособистісних, міжгрупових, масових та маркетингових комунікацій організаційних утворень різного типу для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.

Метою вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є освоєння компетенцій, необхідних для управління часовими ресурсами, підвищення особистої ефективності, освоєння інструментарію в області організації і ефективного використання часу. Спеціальність:  - Менеджмент  - Маркетинг ОС: Бакалавр. Семестр: 8.ЄКТС: 3. 90 годин (12 - лекції, 12 - практичні, семінарські заняття, 66 - самостійна робота). Автори: Троян Аліна Василівна – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського;Артюх Тетяна Олександрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Забуранна Леся Валентинівна; старші викладачі кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Драмарецька Кристина ПавлівнаГудзинська Юлія Сергіївна.

Рік останньої атестації: 2017

Метою навчальної практики з фаху є отримання здобувачами вищої освіти практичних навичок щодо управлінської діяльності, обов'язків керівника на різних рівнях управління сучасною організацією, а також формування стратегії її розвитку.

Category: Мен

Formation of students' theoretical knowledge and practical skills in the use of principles, types and tools of leadership, as well as the realization of leadership potential in the implementation of management tasks

Category: Мен

Specialty: 073 ManagementEducational degree: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 4.
Author: Assoc. prof. Department of management named after prof. Zavadskyi J.S., Hanna Kharchenko.
Annotation: The aim of the course is to reveal the theoretical foundations and acquire practical skills in the process of forming effective teams and managing them.

Category: Мен

The aim of the course is to form knowledge about modern theoretical foundations of strategic management and acquire practical skills of strategic decision-making in the process of managing the activities and development of enterprises.

Category: Мен

Learn how to leverage your communication skills to help you succeed in business. Improve your communication tools with activities that will help you connect with others, both within and beyond the workplace.

Category: Мен

Фахівці з інформаційного менеджменту забезпечують використання інформації як стратегічного ресурсу для розвитку підприємств, організовують ефективну роботу інформаційних служб, беруть участь в управлінні діяльністю професійних організацій сфери інформаційного бізнесу. Особливо важливим є інформаційний менеджмент в системі якості праці та продукції. Загальновідомо, що від достовірної інформації залежить правильне прийняття рішень, особливо в системі управління якістю праці та продукції. Відповідно до цього, менеджер інформаційної сфери повинен мати навики стратегічного і оперативного управління інформаційними ресурсами підприємства, орієнтуватися у сучасному інноваційному середовищі, уміти раціонально організувати розробку і реалізацію інформаційних проектів, вирішувати завдання, пов'язані з кадровим забезпеченням інформаційної діяльності на підприємстві. Метою вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент якості праці та продукції» є формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок в галузі інформаційного менеджменту якості праці та продукції, що дасть можливість оволодіти системними принципами і методами управління інформаційними системами.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою проходження курсу є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом, завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними аграрними підприємствами та особливостями підготовки фахівців з менеджменту.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автор: Доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Гогуля Ольга Петрівна; Новак Олександр Володимирович; Артюх Тетяна Олександрівна.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи знань, що дозволяють успішно адаптуватися до середовища з метою професійного росту – під час навчання, на роботі, у різних колективах, у процесі керівництві людьми. Передбачає вивчення досвіду цивілізованих взаємин у сфері підприємницької діяльності, розвитку етики бізнесу в сучасних умовах, розуміння етичних норм і принципів як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішніх проблем організації та особи керівника.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Курс охоплює питання природи лідерства в соціальних групах, закономірності формування та розвитку власного лідерського потенціалу та потенціалу організації. Є актуальним для осіб, які здобувають управлінський фах або планують якісно виконувати управлінські функції, опираючись на лідерський потенціал.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОСБакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019