Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Courses tagged with "Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського"

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
90 годин (15 - лекції, 15 - практичні, семінарські заняття, 60 - самостійна робота).
Автори: Балановська Тетяна Іванівна – професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

blank20

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.               ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування.     ОС: Бакалавр.  Семестр: 7. ECTS: 3.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія.   ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.


Автори: Балановська Тетяна Іванівна - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри  менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: АКіТ

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Забуранна Леся Валентинівна; старші викладачі кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Драмарецька Кристина ПавлівнаГудзинська Юлія Сергіївна.

Фахівці з інформаційного менеджменту забезпечують використання інформації як стратегічного ресурсу для розвитку підприємств, організовують ефективну роботу інформаційних служб, беруть участь в управлінні діяльністю професійних організацій сфери інформаційного бізнесу. Особливо важливим є інформаційний менеджмент в системі якості праці та продукції. Загальновідомо, що від достовірної інформації залежить правильне прийняття рішень, особливо в системі управління якістю праці та продукції. Відповідно до цього, менеджер інформаційної сфери повинен мати навики стратегічного і оперативного управління інформаційними ресурсами підприємства, орієнтуватися у сучасному інноваційному середовищі, уміти раціонально організувати розробку і реалізацію інформаційних проектів, вирішувати завдання, пов'язані з кадровим забезпеченням інформаційної діяльності на підприємстві. Метою вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент якості праці та продукції» є формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок в галузі інформаційного менеджменту якості праці та продукції, що дасть можливість оволодіти системними принципами і методами управління інформаційними системами.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою проходження курсу є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом, завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними аграрними підприємствами та особливостями підготовки фахівців з менеджменту.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автор: Доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Гогуля Ольга Петрівна; Новак Олександр Володимирович; Артюх Тетяна Олександрівна.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи знань, що дозволяють успішно адаптуватися до середовища з метою професійного росту – під час навчання, на роботі, у різних колективах, у процесі керівництві людьми. Передбачає вивчення досвіду цивілізованих взаємин у сфері підприємницької діяльності, розвитку етики бізнесу в сучасних умовах, розуміння етичних норм і принципів як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішніх проблем організації та особи керівника.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Курс охоплює питання природи лідерства в соціальних групах, закономірності формування та розвитку власного лідерського потенціалу та потенціалу організації. Є актуальним для осіб, які здобувають управлінський фах або планують якісно виконувати управлінські функції, опираючись на лідерський потенціал.

blank20

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОСБакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автори: Гудзинська Юлія Сергіївна - асистент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Курс відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики управління інноваціями в умовах ринкової економіки.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори:
Балановська Тетяна Іванівна - професор кафедри менеджменту ім.проф. Й.С.Завадського;
Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім.проф. Й.С.Завадського;
Троян Аліна Василівна - доцент кафедри  менеджменту ім.проф. Й.С.Завадського.
Анотація: ЕНК "Управління персоналом" дає можливість студентам опанувати загальні закономірності сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері управління персоналом, сформувати комплекс теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Доценти кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського - Новак Олександр Володимирович; Артюх Тетяна Олександрівна; Харченко Ганна Анатоліївна.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2.
Автор: Буценко Людмила Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.

blank20

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Артюх Тетяна Олександріна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

np20`5zav

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7, 8. ЄКТС: 4.
Автор: Слободяник Анна Миколаївна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Резнік Надія Петрівна - завідувач кафедри менедженту ім. професора Й.С. Завадського, професорСлободяник Анна Миколаївна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Горьовий Василь Павлович - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського. Буценко Людмила Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.

blank20

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація:
Курс є інтегрованою і завершальною дисципліною, яка розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, які опановують спеціальність, що безпосередньо пов'язана з управлінням аграрним виробництвом. В процесі її вивчення формується профіль майбутнього фахівця-менеджера з новою філософією стратегічного мислення, що дозволить йому успішно працювати в умовах динамічного конкурентного середовища.

Category: Мен