Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Courses tagged with "Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS:  3.
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія.
ОС: Бакалавр.  Семестр: 5. ECTS: 3.
Автори: Балановська Тетяна Іванівна - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: 2ВО
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Балановська Тетяна Іванівна – професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
П21

Category: ПУА

The purpose of studying «Time Management» is to development competencies necessary for the management of time resources, improving personal effectiveness, mastering the tools in organization and efficient use of time. Specialty: Management Degree: The Bachelor. Semester: 8. Credit:  3. 90 hours (12 - lectures, 12 - practical, seminars, 66 - self studuing) Authors:  Artiukh Tetiana - Associate Professor of the Department of Management named after Prof. J.S. Zavadskiy Troian Alina– Associate Professor Department of Management named after Prof. J.S. Zavadskiy.

Метою вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є освоєння компетенцій, необхідних для управління часовими ресурсами, підвищення особистої ефективності, освоєння інструментарію в області організації і ефективного використання часу. Спеціальність:  - Менеджмент  - Маркетинг ОС: Бакалавр. Семестр: 8.ЄКТС: 3. 90 годин (12 - лекції, 12 - практичні, семінарські заняття, 66 - самостійна робота). Автори: Троян Аліна Василівна – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського;Артюх Тетяна Олександрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Забуранна Леся Валентинівна; старші викладачі кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Драмарецька Кристина ПавлівнаГудзинська Юлія Сергіївна.

Рік останньої атестації: 2017

Фахівці з інформаційного менеджменту забезпечують використання інформації як стратегічного ресурсу для розвитку підприємств, організовують ефективну роботу інформаційних служб, беруть участь в управлінні діяльністю професійних організацій сфери інформаційного бізнесу. Особливо важливим є інформаційний менеджмент в системі якості праці та продукції. Загальновідомо, що від достовірної інформації залежить правильне прийняття рішень, особливо в системі управління якістю праці та продукції. Відповідно до цього, менеджер інформаційної сфери повинен мати навики стратегічного і оперативного управління інформаційними ресурсами підприємства, орієнтуватися у сучасному інноваційному середовищі, уміти раціонально організувати розробку і реалізацію інформаційних проектів, вирішувати завдання, пов'язані з кадровим забезпеченням інформаційної діяльності на підприємстві. Метою вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент якості праці та продукції» є формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок в галузі інформаційного менеджменту якості праці та продукції, що дасть можливість оволодіти системними принципами і методами управління інформаційними системами.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою проходження курсу є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом, завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними аграрними підприємствами та особливостями підготовки фахівців з менеджменту.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автор: Доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Гогуля Ольга Петрівна; Новак Олександр Володимирович; Артюх Тетяна Олександрівна.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи знань, що дозволяють успішно адаптуватися до середовища з метою професійного росту – під час навчання, на роботі, у різних колективах, у процесі керівництві людьми. Передбачає вивчення досвіду цивілізованих взаємин у сфері підприємницької діяльності, розвитку етики бізнесу в сучасних умовах, розуміння етичних норм і принципів як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішніх проблем організації та особи керівника.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Курс охоплює питання природи лідерства в соціальних групах, закономірності формування та розвитку власного лідерського потенціалу та потенціалу організації. Є актуальним для осіб, які здобувають управлінський фах або планують якісно виконувати управлінські функції, опираючись на лідерський потенціал.

blank20

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОСБакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Головною метою викладання дисципліни є формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій. Головними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є: забезпечення студентів знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем тощо.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автори: Гудзинська Юлія Сергіївна - асистент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Курс відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики управління інноваціями в умовах ринкової економіки.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Доценти кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського - Новак Олександр Володимирович; Артюх Тетяна Олександрівна; Харченко Ганна Анатоліївна.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Артюх Тетяна Олександріна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

np20`5zav

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент); 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7, 8. ЄКТС: 4.
Автор: Слободяник Анна Миколаївна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Горьовий Василь Павлович - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського. Буценко Людмила Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Вивчаються витоки кооперації та вплив кооперативної ідентичності на завдання менеджера. Обґрунтовується значення кооперативів, кооперативні принципи та цінності. Аналізуються переваги кооперативів в порівнянні з іншими формами господарювання на основі розгляду існуючих тенденцій в глобальних та локальних соціальноекономічних системах.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація:
Курс є інтегрованою і завершальною дисципліною, яка розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, які опановують спеціальність, що безпосередньо пов'язана з управлінням аграрним виробництвом. В процесі її вивчення формується профіль майбутнього фахівця-менеджера з новою філософією стратегічного мислення, що дозволить йому успішно працювати в умовах динамічного конкурентного середовища.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2009