Міжнародних відносин і суспільних наук

Courses tagged with "Міжнародних відносин і суспільних наук"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Булгакова Оксана Володимирівна – доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Завдання курсу – формування у студентів системи знань та навичок про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття практичних навичок та вмінь системного розгляду минулого нашої держави. За результатами навчання студенти зможуть: розуміти основні тенденції перебігу історичного процесу на українських землях; знати історію української державності; засвоїти основні події та факти минулого України.

НН20


Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Харченко Людмила Вікторівна – доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук.
Анотація: Дисципліна «Політологія і соціологія» забезпечує отримання завершених базових знань про політику та суспільство, особливості та закономірності політичного процесу, функціонування політичної системи і влади, сутність, форми і методи діяльності суб’єктів політики, розуміння законів функціонування і розвитку як суспільства в цілому, так і складових його компонентів.


Category: АКіТ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (у т.ч. Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами) та 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Клименко Кирило Олегович - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: У навчальному курсі детально і систематизовано розкриваються основні передумови виникнення державності українського народу у її історичній послідовності, державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного та культурного розвитку українського народу в контексті загального розвитку світової цивілізації.

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Калуга Володимир Федорович, д-р філос. наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Метою курсу є формування системного уявлення про соціальний простір, умови і обставини соціального буття людини, соціальну інженерію, особливості діяльності соціальної одиниці; розвиток навичок ефективного соціального позиціонування та взаємодії.

Category: ДМТ
Історія української державності, політологія і соціологія.
Спеціальність:
206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Викладач: Радченко Людмила Сергіївна - канд. істор. наук, асистент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Робоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf
Category: СПГ

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Метою курсу "Історія української державності" є розуміння питань українського державотворення в історичному контексті через призму проблемно-концептуального підходу, який застосовується при викладанні дисципліни у вищій школі.

Category: ГРС
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 242 Туризм; 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна формує фахові теоретичні знання з історії культури, практичні навички і компетенції у створенні історико-культурного туристичного продукту.

Category: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна формує фахові теоретичні знання у галузі музеєзнавства, практичні навички і компетенції організації музейно-виставкової діяльності.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Кравченко Наталія Борисівна - доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук.
Анотація: Туристичне краєзнавство як наука та навчальна дисципліна передбачає вивчення та дослідження туристичних ресурсів України в регіональному аспекті, найважливіших природно-рекреаційних, культурно-історичних та інфраструктурних ресурсів кожного регіону, створення цілісного туристичного образу рідного краю.


Category: Тур

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Зміст дисципліни передбачає осмислення особливостей політичної складової процесу забезпечення функціонування державних органів управління, в т.ч. шляхом вивчення механізмів формування та реалізації приватних інтересів, піднесених до статусу державних чи колективних, а також різноманітних технологій впливу на свідомість людини, маніпулювання її мотиваційною, пізнавальною та аксіологічною сферами. Окрема увага в ході курсу зосереджується на дослідженні підґрунтя публічної активності та основ індивідуальної поведінки, принципів прийняття політичного чи менеджерського рішення, ключових елементах політичної та державницької діяльності.

Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Стрілець Василь Васильович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів цілісної системи логічно завершених базових знань про політичну сферу та про людину як соціально-політичну істоту. Створення підґрунтя для набуття студентами умінь та навичок, пов’язаних з засвоєнням і відтворенням культури державного управлінця та поведінки, достатніх для успішної адаптації в органах державного управління зокрема та публічній (громадській) сфері в цілому.

NN16`12lek

Category: ПУА

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Булгакова Оксана Володимирівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Аннотація: Метою навчальної дисципліни є послідовне вивчення державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного, культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації з урахуванням профілю університету.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Грушецький Богдан Павлович, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Кропивко Олена Михайлівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.


Category: СВ

Specialty: 211 Veterinary Medicine. EQL: Master. Semester: 1. ECTS: 3.
Specialty: 035 Philology EQL: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 3.
Аuthor: Nataliia Borysivna Kravchenko, PhD, Associate Professor Department of International Relations and Social Sciences.
Annotation: The course provides study of the history of Ukrainian statehood and the deep understanding of the history of formation of the Ukrainian people and Ukrainian state system, consolidation of the national originality, interpretation of the political activity of the classes and social group in Ukraine at the certain stages of the historical development.

Category: ВМ 6
Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Кропивко Олена Михайлівна, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна передбачає глибоке та ґрунтовне засвоєння закономірностей зародження, розвитку і змін типів і форм державних систем, вивчення змісту діяльності державних інститутів у конкретній історичній обстановці і хронологічній послідовності на території України.

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Сергій Олексійович - завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, професор.

NN15`1mod

Спеціальності: 015 Професійна освіта; 061 Журналістика; 133 Галузеве машинобудування; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 201 Агрономія; 202 Захист і карантин рослин; 203 Садівництво та виноградарство; 205 Лісове господарство; 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор:
Білан Сергій Олексійович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, доктор історичних наук, професор.
Анотація: Загальне завдання курсу полягає в тому, щоб на основі вивчення основних віх історії української державності здійснити підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати події минулого, робити глибокі висновки та використовувати набутий досвід у своїй професійній та громадській діяльності на благо нашої держави.

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕКТС: 4.
Викладач: Шевченко Наталія Володимирівна - канд. істор. наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Метою курсу “Історія української державності” є вивчення передумов виникнення державності українського народу у її історичній послідовності, державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного, культурного прогресу в контексті розвитку світової цивілізації.

Category: Жур