Міжнародних відносин і суспільних наук

Courses tagged with "Міжнародних відносин і суспільних наук"

Курс “Соціологія” спрямований на засвоєння студентами знань про механізми функціонування суспільства, його інститутів і соціальні групи. Метою курсу є підвищення рівня світоглядної і гуманітарної підготовки студентів шляхом оволодіння знанням про соціальні зв’язки і відносини, способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку. Важливим аспектом викладання дисципліни “Соціологія” є формування у майбутніх фахівців соціологічного мислення та культури, усвідомлення природи соціальних явищ та фактів.

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Білан Сергій Олексійович - завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, професор; Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Викладено лекційну частину дисципліни “Історія української культури” для студентів очної та заочної форми навчання з усіх спеціальностей НУБіП України. Методичний посібник містить навчально-методичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни, літературу.

Спеціальність: 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 162 Біотехнології та біоінженерії, 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сєкунова Юлія Володимирівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Анотація: Дисципліна Політологія  формує у студентів систему логічно завершених базових знань про політику та суспільство, умінь і навичок як основи становлення їхньої суспільно-політичної свідомості. 

Спеціальність:141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика; •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Севастьянов Олександр Валерійович - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є послідовне вивчення державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного, культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації з урахуванням профілю університету.

П20


Category: АКіТ

Предмет: Соціологія (Соціологія)
Галузь знань: 18 - Виробництво та технології
ОС: Бакалавр.
Семестр: 5. ECTS: 4.
Лектор: Калуга Володимир Федорович, д.філос.н., доцент, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Викладач: Калуга Володимир Федорович, д.філос.н., доцент, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Анотація: Метою курсу є формування системного уявлення про соціальний простір, умови і обставини соціального буття людини, соціальну інженерію, особливості діяльності соціальної одиниці; розвиток навичок ефективного соціального позиціонування та взаємодії.

Category: ДМТ

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; •123 Комп’ютерна інженерія; •125 Кібербезпека; 187 Деревообробні та меблеві технології; 205 Лісове господарство;206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Хвіст Вікторія Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, гуманітарно-педагогічний факультет.
Анотація: Курс має забезпечити реалізацію в навчальному процесі принципів історизму, науковості, об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій в історії української державності; сприяти формуванню державницького мислення, історичного осмислення та національної самосвідомості, активної позиції майбутніх фахівців, їх патріотичних та морально-етичних переконань. Його викладання передує вивченню інших гуманітарних дисциплін, зокрема філософії, політології, соціології, основ економічної теорії, культурології.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

ОС "Бакалавр"

Спеціальність 206 Садово-паркове господарство

Викладач: Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук

Робоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf
Category: СПГ

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Метою курсу "Історія української державності" є розуміння питань українського державотворення в історичному контексті через призму проблемно-концептуального підходу, який застосовується при викладанні дисципліни у вищій школі.

blank20

 

 

 

 

 

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна формує фахові теоретичні знання з історії культури, практичні навички і компетенції у створенні історико-культурного туристичного продукту.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна формує фахові теоретичні знання у галузі музеєзнавства, практичні навички і компетенції організації музейно-виставкової діяльності.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Кравченко Наталія Борисівна - доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук.
Анотація: Туристичне краєзнавство як наука та навчальна дисципліна передбачає вивчення та дослідження туристичних ресурсів України в регіональному аспекті, найважливіших природно-рекреаційних, культурно-історичних та інфраструктурних ресурсів кожного регіону, створення цілісного туристичного образу рідного краю.

NN20`1mod

Category: Тур

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Зміст дисципліни передбачає осмислення особливостей політичної складової процесу забезпечення функціонування державних органів управління, в т.ч. шляхом вивчення механізмів формування та реалізації приватних інтересів, піднесених до статусу державних чи колективних, а також різноманітних технологій впливу на свідомість людини, маніпулювання її мотиваційною, пізнавальною та аксіологічною сферами. Окрема увага в ході курсу зосереджується на дослідженні підґрунтя публічної активності та основ індивідуальної поведінки, принципів прийняття політичного чи менеджерського рішення, ключових елементах політичної та державницької діяльності.

NN16~10 lek

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів цілісної системи логічно завершених базових знань про політичну сферу та про людину як соціально-політичну істоту. Створення підґрунтя для набуття студентами умінь та навичок, пов’язаних з засвоєнням і відтворенням культури державного управлінця та поведінки, достатніх для успішної адаптації в органах державного управління зокрема та публічній (громадській) сфері в цілому.

NN16`12lek

Category: ПУА

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Севастьянов Олександр Валерійович - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Аннотація: Метою навчальної дисципліни є послідовне вивчення державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного, культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації з урахуванням профілю університету.

blank20'2res`2zav

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Грушецький Богдан Павлович, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Кропивко Олена Михайлівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

NN20`0lek

Презентації_тематика.pdfПрезентації_тематика.pdfРобоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf
Category: СВ
Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Кропивко Олена Михайлівна, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна передбачає глибоке та ґрунтовне засвоєння закономірностей зародження, розвитку і змін типів і форм державних систем, вивчення змісту діяльності державних інститутів у конкретній історичній обстановці і хронологічній послідовності на території України. П20
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Калуга Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Метою курсу є формування системного уявлення про політичну сферу загалом, суть та особливості політичних явищ, процесів та подій, функціональне навантаження політичних інститутів; розвиток навичок соціально-політичного позиціонування та активності.
П20
Category: ВМ 5

Specialty: 211 Veterinary Medicine. EQL: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 3.
Аuthor: Nataliia Borysivna Kravchenko, PhD, Associate Professor Department of International Relations and Social Sciences.
Annotation: The course provides study of the history of Ukrainian statehood and the deep understanding of the history of formation of the Ukrainian people and Ukrainian state system, consolidation of the national originality, interpretation of the political activity of the classes and social group in Ukraine at the certain stages of the historical development.

blank20

Category: ВМ 5

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Хвіст Вікторія Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Рік останньої атестації: 2012