Охорони праці

Область Курси відмічена як "Охорони праці"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладач: Єременко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації охорони праці на виробництвах з виконанням технологій автоматизації та комп’ютеризації процесів; дотримання вимог безпеки та гігієни праці для недопускання професійної захворюваності, виробничого травматизму, виникнення умов техногенної та пожежної небезпеки. За закінченням навчального курсу студенти, як майбутні спеціалісти, мають усвідомлювати відповідальність за особисту та колективну безпеку на підприємстві.

Категорія: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Безпека праці і життєдіяльності

Категорія: АКіТ

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем.

NN17`2lek`8prak`3 prez'ВНП20

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Зубок Тетяна Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3. Форма навчання: Денна.
Викладач: Поліщук Віктор Миколайович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Курс «Безпека життєдіяльності та охорона праці» відноситься до безпекового циклу дисциплін. Метою курсу є теоретична і практична підготовка студентів до створення нормативних умов праці в туристичній галузі. Завданням вивчення дисципліни є отримання студентами глибоких знань і практичних навиків для: поліпшення організаційно-правової діяльності роботодавців та працівників з питань охорони праці у туристичній галузі; передбачення джерел виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на виробництві, виявляння існуючих джерел і їх усування, для поліпшення умови праці і підвищення її продуктивності; аналізування впливу умов праці на травматизм та професійні захворювання; розробляння і виконання науково обґрунтованих планів заходів з охорони праці та безпеки виробничих процесів у туристичній галузі.
Категорія: Тур

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукції, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 2. Форма навчання: Денна.

Викладач: Поліщук Віктор Миколайович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.

Анотація: Курс спрямований на вивчення та засвоєння основ охорони праці щодо захисту працівників сільськогосподарських підприємств при вирощуванні і зберіганні продукції рослинництва. Метою курсу є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.Категорія: Агро

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Метою курсу є теоретично-практична підготовка студентів, які б могли на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 2,5.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукці, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор (розробник курсу): Скібчик Володимир Іванович, к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Метою курсу є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування.

НН21'lek0


Категорія: ПТБД

Спеціальності: •051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

NN16~bank0

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Лектор (розробник курсу) :  Скібчик Володимир Іванович - канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.

Категорія: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Лектор (розробник курсу): Скібчик Володимир Іванович - канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Метою курсу є набуття знань та умінь для здійснення ефективної професійної діяльності майбутніх фахівців з дотриманням вимог безпеки праці, забезпечення раціонального управління охороною праці на автотранспортних підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку на виробництві, усвідомлення необхідності виконання заходів з охорони праці на робочих місцях.

Категорія: ГіЗ

Спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення; 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

NN16~bank0

Лист про видалення курсу 31.03.2023 від Білько Т.О.
Альтернативний курс elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=0791

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 2-3 (СТ). ЄКТС: 6.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем.


Категорія: ГМаш

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Войналович Олександр Володимирович; Мотрич Михайло Миколайович - доценти кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Концепція дисципліни формувалася як система поглядів, яка склалася на основоположні наукові і теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної підготовки фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та побутової безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна  розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва.Категорія: МОБ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна, Хмельовський Василь Степанович - доценти кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття знань про будову, принципи роботи, основи теорії і методи розрахунку машин та обладнання для тваринництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і умов їх роботи.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5/7. EСТS: 6.

Спеціальність: 015 «Професійна освіта» Спеціалізація: 015.37 «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»  

Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» ОС: Бакалавр. Семестр: 4. EСТS: 4.

Автор: Заболотько Олег Олександрович - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілістного уявлення про основи вибору та високоефективного використання  комплектів машин та обладнання в технологічних лініях з виробництва продукції тваринництва та птахівництва на промисловій основі, а також основи з експлуатаційних характеристик машин та обладнання у тваринництві, монтажу, пусконалагодження та технічного обслуговування машин та обладнання у тваринництві.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: у курсі розглядаються організаційні питання охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, електро та пожежної безпеки.
2020 р.в.: Охорона праці

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2022