Охорони праці

Courses tagged with "Охорони праці"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Єременко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації охорони праці на виробництвах з виконанням технологій автоматизації та комп’ютеризації процесів; дотримання вимог безпеки та гігієни праці для недопускання професійної захворюваності, виробничого травматизму, виникнення умов техногенної та пожежної небезпеки. За закінченням навчального курсу студенти, як майбутні спеціалісти, мають усвідомлювати відповідальність за особисту та колективну безпеку на підприємстві.

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Безпека праці і життєдіяльності

Category: АКіТ

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем.

NN17`1lek`1prak`3 prez

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Зубок Тетяна Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукції, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Спеціальність: 201 Агрономія; ОС: Бакалавр; Семестр: 6; ECTS: 4

Лектор: Калівошко Микола Федотович,  к.с.г.н., доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища

Викладач: Скібчик Володимир Іванович, к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Анотація. Метою курсу є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування.


Category: Агро

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

NN16~bank0

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор (розробник курсу): Скібчик Володимир Іванович, к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Метою курсу є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування.

НН21'lek0


Category: ПТБД

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 2,5.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукці, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальності: •051 Економіка; •051 Економіка; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •071 Облік і оподаткування; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

NN16~bank0

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Лектор (розробник курсу): Скібчик Володимир Іванович - канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Метою курсу є набуття знань та умінь для здійснення ефективної професійної діяльності майбутніх фахівців з дотриманням вимог безпеки праці, забезпечення раціонального управління охороною праці на автотранспортних підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку на виробництві, усвідомлення необхідності виконання заходів з охорони праці на робочих місцях.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Лектор (розробник курсу) :  Скібчик Володимир Іванович - канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.

Category: ГіЗ

Спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення. 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 123 Комп’ютерна інженерія. 211 Ветеринарна медицина. 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Білько Т.О.- доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є теоретично-практична підготовка студентів, які б могли на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 2-3 (СТ). ЄКТС: 6.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем.


Category: ГМаш

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва.Category: МОБ
Викладач: Калівошко Микола Федотович, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна, Хмельовський Василь Степанович - доценти кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття знань про будову, принципи роботи, основи теорії і методи розрахунку машин та обладнання для тваринництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і умов їх роботи.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5/7. EСТS: 6.

Спеціальність: 015 «Професійна освіта» Спеціалізація: 015.37 «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»  

Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» ОС: Бакалавр. Семестр: 4. EСТS: 4.

Автор: Заболотько Олег Олександрович - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілістного уявлення про основи вибору та високоефективного використання  комплектів машин та обладнання в технологічних лініях з виробництва продукції тваринництва та птахівництва на промисловій основі, а також основи з експлуатаційних характеристик машин та обладнання у тваринництві, монтажу, пусконалагодження та технічного обслуговування машин та обладнання у тваринництві.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: у курсі розглядаються організаційні питання охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, електро та пожежної безпеки.
2020 р.в.: Охорона праці

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2018