Процесів і обладнання

Courses tagged with "Процесів і обладнання"

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка с.г. продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс "Процеси і апарати харчових виробництв" призначений для вивчення основ теорії та методів розрахунку типових процесів і апаратів харчової технології. Зміст курсу дисципліни є науковою базою технологічних процесів, на якій можуть створюватись нові технології та апаратура. Вивчення наукових основ процесів і апаратів відіграє значну роль у формуванні професійних знань майбутніх фахівців харчової і переробної промисловості.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Розподіл годин: Лекції - 45; Практичні - 45; Самостійна робота - 60. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: Курсом передбачено отримання знань стосовно будови основного обладнання та його конструктивних елементів у технології переробки харчової продукції, опанування методів інженерних розрахунків машин, апаратів та пристроїв, необхідних під час роботи харчових виробництв.
Покликання на силабус Силабус

Category: ПО

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автори : Бурова Зінаїда Андріївна, к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, Гудзенко Максим Миколайович, к.т.н., асистент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основних понять і відомостей про організацію проектування, техніко-економічне обґрунтування будівництва біотехнологічних виробництв, порядку виконання стадій та етапів проекту, оволодіння студентами необхідних прийомів розробки та впровадження у виробництво нових біопроцесів.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 7.
Автор (лектор): Бурова Зінаїда Андріївна, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс забезпечує формування теоретичних основ для вивчення спеціальних дисциплін з розрахунків устаткування та проектування виробництв біотехнологічної, харчової і переробної промисловості.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено отримання знань стосовно будови технологічного обладнання та його конструктивних елементів у технології переробки продукції АПК, опанування методів інженерних розрахунків машин, апаратів та пристроїв, необхідних під час роботи сільськогосподарських переробних підприємств.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи статики, кінематики та динаміки руху рідких технологічних середовищ у переробних і харчових виробництвах, оцінку та закономірності зміни властивостей ньютонівських та неньютонівських рідин, їх моделювання у процесах переробки харчової сировини, основні закони перебігу даних гідродинамічних процесів; студенти мають можливість одержати практичні навички щодо гідравлічного розрахунку трубопроводів, вибору режиму руху рідини, обґрунтування заходів запобігання гідравлічного удару, кавітаційних ефектів, ознайомлення з гідротехнічним оснащенням переробних і харчових виробництв.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2021
Автори курсу: Паламарчук Ігор Павлович; Жеплінська Марія Михайлівна

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОСБакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладачі: Муштрук Михайло Михайлович - к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Гудзенко Максим Миколайович - к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс спрямований на формування сукупності знань, умінь та навичок, які забезпечують студентам можливість застосування комп'ютерної техніки в навчальній та професійній діяльності.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Муштрук Михайло Михайлович - к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс спрямований на формування сукупності знань, умінь та навичок, які забезпечують студентам можливість застосування комп'ютерної техніки в навчальній та професійній діяльності та забезпечує формування теоретичних основ для вивчення спеціальних дисциплін для розрахунків устаткування та проєктування виробництв харчової та переробної промисловості.
Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2024
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Автор: Муштрук Михайло Михайлович - к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс спрямований на формування сукупності знань, умінь та навичок, які забезпечують студентам можливість застосування комп'ютерної техніки в навчальній та професійній діяльності та забезпечує формування теоретичних основ для вивчення спеціальних дисциплін для розрахунків устаткування та проектування виробництв харчової і переробної промисловості.
Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (Ск). ЄКТС: 8.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи статики, кінематики та динаміки руху, структурний аналіз елементів технічних та технологічних систем у переробних і харчових виробництвах, оцінку та закономірності зміни властивостей механізмів та машин в умовах силового навантаження у процесах переробки харчової сировини, основні закони перебігу даних механічних процесів; студенти одержують практичні навички розрахунку та проектування елементів конструкцій, обгрунтування заходів запобігання втрати міцності, стійкості та витривалості оснащення переробних і харчових виробництв.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020
Автори курсу: Паламарчук Ігор Павлович; Бурова Зінаїда Андріївна

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, Гудзенко Максим Миколайович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: У курсі розглянуто застосування сучасних методів визначення надійності устаткування для вирішення завдань підвищення ефективності функціонування автоматизованих виробничих систем на підприємствах харчової промисловості.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019
Основи промислового будівництва у м'ясопереробній галузі.
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автори: Василів Володимир Павлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Муштрук Михайло Михайлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основних архітектурно-будівельних систем виробничих і адміністративно-побутових будівель промислових підприємств харчової промисловості із використанням уніфікованих, типових об'ємно-планувальних і конструктивних рішень із дотриманням будівельних норм і правил.
Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори: Василів Володимир Павлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основних архітектурно-будівельних систем виробничих і адміністративно-побутових будівель промислових підприємств харчової промисловості із використанням уніфікованих, типових об'ємно-планувальних і конструктивних рішень із дотриманням будівельних норм і правил.
Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор (лектор): Паламарчук Ігор Павлович, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Викладач: Бурова Зінаїда Андріївна, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи статики, кінематики та динаміки руху, структурний аналіз елементів технічних та технологічних систем у переробних і харчо­вих виробництвах, закономірності зміни властивостей механізмів та машин в умовах силового навантаження у процесах пере­робки харчової сировини, основні закони перебігу даних механічних процесів.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - 15; Практичні - 30; Самостійна робота - 75. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основних понять і відомостей про організацію проектування, техніко-економічне обґрунтування будівництва підприємств м'ясної галузі, порядку виконання стадій та етапів проектування.
Покликання на силабус Силабус (Потрібно надати посилання на Силабус, розміщений на сторінці кафедри).

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2024
Автори курсу: Василів Володимир Павлович; Бурова Зінаїда Андріївна

Спеціальність: 181 Харчові технології. (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Василів Володимир Павлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, к.т.н.
Анотація. Курсом передбачено набуття теоретичних знань і практичних навичок з проектування підприємств рибопереробної промисловості, здійснення технічного нагляду під час експлуатації обладнання, будівельно-монтажних робіт, прийняття в експлуатацію завершених будівель та об'єктів підприємств рибопереробної галузі


Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2024

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для вивчення основних гідромеханічних, теплових та масообмінних процесів і апаратів, що використовуються при виробництві харчових продуктів.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 8.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс "Процеси і апарати харчових виробництв" призначений для вивчення студентами основ гідравліки, механічних, гідромеханічних, теплових та масообмінних процесів та обладнання, яке використовується для цих процесів, з метою отримання знань щодо протікання технологічних змін з сировиною, напівпродуктами та готовою продукцією на харчових підприємствах.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Бурова Зінаїда Андріївна - ст. викладач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2 (2-3). ECTS: 5,5 (11).
Автори: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК. 
Анотація: Курсом передбачено вивчення будови, принципу роботи та проектування технологічного обладнання для підвищення ефективності його використання на переробних підприємствах при досягненні високої якості продукції, скорочення витрат енергії, сировини і затрат ручної праці.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2024