Психології

Courses tagged with "Психології"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Теслюк Валентина Михайлівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс спрямований на озброєння майбутніх фахівців теоретичними знаннями із психології, ознайомлення з психічними процесами, механізмами; оволодіння методиками діагностики властивостей психічних процесів та якостей особистості.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 5.
Автор: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.

Category: ГРС
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 281 Публічне управління та адмі­ні­стру­вання. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - в.о. завідувача кафедри психології.
Анотація: Дисципліна знайомить із психо­ло­гіч­ними закономірностями управлінської діяльності, методами вирішення конфліктних ситуацій. Приділяється увага проблемі прийняття управлінських рішень, взаємин керівника з персоналом, групової динаміки, переговорних процесів.
Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Яшник Світлана Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри психології.
Анотація: Теоретичні підходи і результати практичних досліджень в галузі психології управління та конфліктології. Методи психодіагностики в роботі з окремими працівниками та їх групами в колективі. Психологічні особливості поведінки працівників в організації. Основні психологічні закономірності діяльності менеджера як лідера організації, основні інструменти його управлінського впливу. Технологія формування організаційної культури. Основні методи саморегуляції, боротьби зі стресами та управління конфліктами.
П21
Category: ПУА

Спеціальність 201 "Агрономія". ОПП - Агро, АПА, АіҐ, СіГ магістри, 2 рік навчання.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс присвячений формуванню навичок конструктивного вирішення й запобігання конфліктам у професійній діяльності та міжособистісній взаємодії; розвитку особистісних якостей, значущих для ефективної комунікації з оточенням; можливості розвитку творчої індивідуальності студентів.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Теслюк Валентина Михайлівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс спрямований на озброєння майбутніх фахівців теоретичними знаннями із психології, ознайомлення з психічними процесами, механізмами; оволодіння методиками діагностики властивостей психічних процесів та якостей особистості.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Хижняк Анна Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками арт-терапії.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - канд. психол. наук, доцент, завідувач кафедри психології.
Викладачі: Шевцова Олена Михайлівна - канд. психол. наук, доцент, доцент кафедри психології; Хижняк Анна Анатоліївна - канд. психол. наук, ст. викладач кафедри психології.
Анотація: Навчальна дисципліна «Вікова психологія» призначена для ознайомлення студентів з особливостями та закономірностями розвитку психіки людини у різні вікові періоди, а також для розвитку уміння майбутніх психологів ураховувати ці особливості у практиці роботи з клієнтами.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шмаргун Віталій Миколайович - завідувач кафедри психології, професор.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними функціями практичного психолога, вимог до його особистості, організації трудової діяльності.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Яшник Світлана Валеріївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Концепція курсу підпорядкована ідеям гендерного підходу, соціальної та конструктивістської парадигм. У центрі уваги даного навчального курсу є психологічні механізми «створення гендеру» та його вияву у суспільній та приватній сферах, у різних системах відносин; проблеми психологічного благополуччя чоловіків та жінок, а також їх самореалізація, породжена диференціацією та ієрархією гендерних ролей та статусів.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками гештальттерапії.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Костюк Дмитро Андрійович - доцент кафедри психології, Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із системою принципів, методів та процедур планування, проведення й інтерпретації результатів психологічних експериментів, а також з методологією, методами, стратегією та видами наукових досліджень у психології.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Дисципліна «Загальна психологія» базова серед обов’язкових навчальних дисциплін ОП «Психологія», важлива для вивчення інших галузей психології. Під час її вивчення студенти пізнають факти, закономірності, особливості психіки та її явищ, методи їх дослідження.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Костюк Дмитро Андрійович - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із психологічними особливостями взаємодії людини і технічних пристроїв.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології; Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс призначений для формування професійних знань майбутніх психологів щодо сутності та взаємозв’язку основних теоретичних напрямів, підходів, проблем у психології через розгляд їх еволюції.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками казкотерапії.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Зелінська Ярослава Цезарівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студен­тів з особливостями функціонування основних психічних функцій і фізіологічних систем людини у нормі та патології і враховування їх у практиці роботи з пацієнтами.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2022