Публічного управління та менеджменту

Courses tagged with "Публічного управління та менеджменту"

Спеціальніст: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: ???

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2019

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.  
  Лектор:   Олійник володимир Вікторич, д.н. з держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Category: ПУА

  ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.  
  Лектор:   Стецюк Наталія Миколаївна, к.н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності
  Анотація:  У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо історії публічного управління.

Category: ПУА

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Автор: Харченко Людмила Вікторівна, доктор політичних наук, доцент
кафедри Міжнародних відносин та суспільних наук
Анотація курсу: Курс “Політологія” охоплює методологічні основи
розвитку політичної науки, її основні закони та закономірності. Програма
дисципліни орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами
політичних світових та вітчизняних процесів, закономірностей розвитку і
функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Важливим
завданням курсу є вивчення сутності, історії, теорії та методології політичної
діяльності та поведінки, вивчення основних світових політичних шкіл,
концепцій та напрямів. Після засвоєння курсу “Політологія” студент повинен
володіти навичками політичної культури і вміти застосовувати політичні
знання у своїй професійній і громадській діяльності.


Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
П20
Category: ПУА

Спеціальність:281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, професор, в.о. завідувача кафедри кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

П20

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: ПУА

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю; Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво) ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович  - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: Дор

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво; Управління інноваційною діяльністю); . ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - директор ННІ післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: Дор
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність:   281 Публічне управління та адміністрування”
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.  
  Лектор: Ковальова Олена Вікторівна, д.е.н., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Category: ДС

Автор: Витвицька Ольга Данилівна - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.


Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба. ОС: Магiстр.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

np15`6lek

Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба). ОС: Магістр.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Овчар Наталія Петрівна - асистент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття слухачами загальних та фахових компетентностей щодо управління різнобічною комунікацією, налагодження соціальної взаємодії та співробітництва, представлення органів публічної влади та спілкування з представниками інших професійних груп на різних рівнях.

Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОНР:  PhD (доктор філософії). Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою вивчення даної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії комплексу знань з методології наукового дослідження, методів, підходів, прийомів їх проведення з урахуванням особливостей у різних галузях та сферах публічного управління, оволодіння навичками підготовки власних публікацій та дисертаційної роботи.

Category: ДС
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Приліпко Сергій Михайлович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: метою вивчення дисципліни  є надання слухачам ґрунтовної системи знань про методологію наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, вивчення основних етапів і методів наукових досліджень, оволодіння основними прийомами з написання та захисту магістерського дослідження. Завдання полягає у формуванні у слухачів системного уявлення про теоретико-методологічні засади та специфіку організації дослідницької діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, набутті практичних навичок щодо застосування сучасної методології під час написання та захисту магістерської роботи з урахуванням дотримання правил академічної доброчесності.

Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба. ОС: Магiстрiв. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

np15`4lek

Category: ДС