Садівництва

Courses tagged with "Садівництва"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр:  5. ECTS:  5.
Викладач: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В. Л. Симиренка.
Анотація: Основним завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців знання і навички з технологій виробництва плодів і ягід. У процесі викладання дисципліни висвітлюється стан та перспективи розвитку плодівництва; значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових та ягідних культур. Розглядається фізіологія стійкості садових рослин до факторів зовнішнього середовища та закономірності їх плодоношення. Програмою передбачається вивчення способів розмноження, структури плодового розсадника та технології вирощування саджанців, закладання плодових насаджень, систем утримання та обробітку ґрунту в садах, удобрення та зрошення насаджень, формування та обрізування плодових рослин, догляд за врожаєм та інші види робіт у садах, підготовка і технологія збирання врожаю.

Category: 2ВО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність:•201 Агрономія; Освітня програма: (Агрономія)

ОС: Бакалавр; Семестр: 1; ЄКТС: 4,5

Автор: Меженський Володимир Миколайович – професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка.

Анотація:  Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців для роботи у галузі садівництва. Основними завданнями є вивчення особливостей росту, плодоношення й розмноження плодових культур, оволодіння знаннями із створення інтенсивних промислових садів та догляду за ними.


Category: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автори: Мазур Борис Миколайович - завідувач кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, к.с.-г.н. доцент;
Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, доктор філософії (PhD).

Анотація: Програмою передбачається вивчення плодових та ягідних рослин - їх значення, морфологічних і біологічних особливостей, способів розмноження, підщеп, структури плодового розсадника та технології вирощування саджанців, закладання плодових насаджень, систем утримання та обробітку ґрунту в садах, удобрення та зрошення насаджень, формування і обрізування плодових дерев, догляд за врожаєм та інші види робіт у садах, підготовка і технологія збирання врожаю.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2 (4).
Автори: Кузьмінець Оксана Миколаївна - старший викладач кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка; Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Розглядаються питання історії, методів селекції, організації селекційного процесу і сортовипробування плодових і ягідних культур та їх особливості. Метою дисципліни є формування знань з теоретичних основ селекції та її особливостей щодо плодових і ягідних культур. Основне завдання - вивчити теоретичні основи та методи створення нових і поліпшення існуючих сортів. Мета - формування знань з теоретичних основ селекції та її особливостей щодо плодових і ягідних культур. Завдання - вивчити теоретичні основи та методи створення нових і поліпшення існуючих сортів.

Селекція овочевих, плодових і ягідних культур

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 11; 3 (НП); 0,5 (КР).

Автори: Гаврилюк Олександр Сергійович асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка. Кузьмінець Оксана Миколаївна

Анотація: Розглядаються питання стану і перспектив розвитку плодівництва; значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур; фізіології стійкості до факторів зовнішнього середовища; закономірностей плодоношення; сучасних технологій вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів і ягід в різних ґрунтово-кліматичних зонах; шляхів та способів покращення якості продукції і заходи щодо її підтримання.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 7.


Автор: Андрусик Юрій Юрійович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.


Анотація: Курс формує у студентів всебічні знання (компетентності) культури винограду. Розпочинаючи від історії виноградарства й виноробства у світі й закінчуючи найсучаснішими досягненнями у технологіях виробництва садивного матеріалу та ягід столових й технічних сортів винограду. 

Значну увагу приділено ботанічній класифікації; біології, фізіології та екології виноградної рослини.  З окремим акцентом на особливості розмноження винограду, актуальні методи виробництва садивного матеріалу. Розглядаються основи ампелографії та селекції винограду й сучасні вимоги до підщеп та сортів. 

Отримані теоретичні знання та практичні навички допоможуть випускникам успішно вирощувати садивний матеріал та управляти комерційними насадженнями столового й технічного винограду (формування та обрізування кущів, обробіток ґрунту, удобрення, зрошування, захист рослин від хвороб і шкідників, збір врожаю, післязбиральна доробка та переробка). Особливий акцент у курсі на особливості вирощування винограду в зоні північного виноградарства (Лісостеп, Полісся) України.


Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Дисципліна формує у студентів компетентності з біології деревних і трав’янистих декоративних рослин різноманітного використання. Знайомить з їх асортиментом та способами розмноження (насінням, кореневищами, цибулинами, відсадками, живцями, кореневими паростками, щепленням тощо). Програмою курсу «Декоративне садівництво» передбачається вивчення історії декоративного садівництва, розвитку основних його стилів, класифікації декоративних рослин. Акцентується увага на основних елементах (газони, клумби, рабатки, арабески, алеї, лінійні насадження, боксети, живоплоти, бордюри, перголи, солітери, куртини та ін.) головних видів та систем зелених насаджень. Розглядаються технології створення декоративних насаджень та догляду за ними.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Меженський Володимир Миколайович - професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Лекційний курс з дисципліни висвітлює теоретичні основи наукових досліджень і їх застосування на практиці, планування та проведення наукових досліджень в садівництві, застосування статистичних методів та складання плану проведення наукового дослідження з використанням комп’ютерних програм. Лабораторно-практичний курс присвячений вивченню практичному застосування набутих теоретичних знань з планування та проведення дослідів у навчальній лабораторії "Плодоовочевий сад", методики і алгоритму проведення статистичних аналізів дослідних даних: варіаційного, дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів за допомогою програми Microsoft Excel.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7(5). ЄКТС: 5.

Автор: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними методами, формами та методиками всебічного вивчення та оцінювання сортів. Використання їх на практиці дозволить навчитися об’єктивно оцінювати ознаки рослин і за комплексом оцінок вибирати кращі сорти для впровадження у промислові та аматорські сади у конкретних ґрунтово-кліматичних регіонах.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Шевчук Наталія Василівна- доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Основою і джерелом розвитку садівництва є плодові розсадники, рівень і результат роботи яких залежить, насамперед, від знань і вмінь спеціалістів. Дисципліна формує у студентів компетентності з біологічних основ розмноження плодових, ягідних та горіхових культур, знайомить з основними шляхами вегетативного розмноження, поширеними в комерційному розсадництві. Програмою курсу «Розсадництво» передбачається вивчення структури плодового розсадника, основ його організації, базових технологій вирощування насіннєвих і клонових підщеп, технологічних аспектів виробництва кореневласних та щеплених саджанців. Студент має навчитись виробляти садивний матеріал, який забезпечуватиме швидкоплідність насаджень, високу їх продуктивність та якість вирощеної продукції.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 "Садівництво та виноградарство"

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3 (6).
Автор: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симимренка.

Анотація.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з квітникарства, що базується на сучасних досягненнях агрономічної науки і передової світової та вітчизняної виробничої практики. Для досягнення цієї мети фахівець повинен мати глибокі знання з біології, технології вирощування та розмноження квіткових рослин. У системі підготовки фахівців з садівництва та виноградарства квітникарство є їхньою складовою дисципліною.

Бурхливе сучасне садово-паркове, офісне, дачне, житлове приватне та промислове будівництво, всезростаючий інтелектуальний, естетичний рівень населення України потребують висококваліфікованих фахівців з квітникарства.

Квітникарство дає можливість задовольнити зростаючі естетичні потреби людей, виховує у зростаючого покоління любов до рідної природи, а також бережне відношення до їх багатств.


Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ESTS: 4.
Автор: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ESTS: 4.
Автор: Мазур Борис Миколайович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.

Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство: Садівництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 7.
Автор: Меженський Володимир Миколайович - професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Особливості й значення нішевих плодових культур для сучасного садівництва. Систематика і номенклатура плодових рослин. Походження і значення нішевих плодових культур. Біологічні особливості і біохімічний склад плодів. Сортовий склад нішевих плодових культур. Особливості розмноження, агротехніки, збору та переробки плодів.

NP17`7lek

Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 10.
Автор: Андрусик Юрій Юрійович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Курс формує у студентів всебічні знання (компетентності) з технологій сталого ви­робництва фруктів, ягід і винограду, що є основою забезпечення населення високоякісними про­дуктами харчування, а переробної промисловості сировиною.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка с.-г. продукції та харчової технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Андрусик Юрій Юрійович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: предметом вивчення навчальної дисципліни «Плодівництво» є формування у майбутніх бакалаврів спеціальності 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка с.-г. продукції та харчової технології) знань і навичок з технологій виробництва плодів, ягід, винограду, які є основою харчування населення та сировиною для переробних підприємств.

Category: ПО

Спеціальність: 202 Захист та карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2 (4).
Викладачі: Мазур Борис Миколайович - завідувач  кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, доцент; Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Програмою передбачається вивчення плодових та ягідних рослин - їх значення, біологічних і морфологічних особливостей, підщеп, способів розмноження, структури плодового розсадника та технології вирощування саджанців, закладання плодових насаджень, систем утримання та обробітку ґрунту в садах, удобрення та зрошення насаджень, формування й обрізування плодових дерев, догляд за врожаєм та інші види робіт у садах, підготовка і технологія збирання врожаю. Мета курсу є здобуття глибоких теоретичних знань та набуття практичних навичок спрямованих на вирішення комплексних завдань з вивчення стану і перспектив розвитку плодівництва; значення, біологічних основ вирощування плодових, горіхоплідних і малопоширених культур; сучасних ефективних технологій вирощування плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах.


Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2,5 (5).
Автори: Андрусик Ю.Ю. - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.

Fruit and vegetables growing: Fruit production

Category: ЗКР