Садівництва

Courses tagged with "Садівництва"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 5. ECTS: 5.
Викладач: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В. Л. Симиренка.
Анотація: Основним завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців знання і навички з технологій виробництва плодів і ягід. У процесі викладання дисципліни висвітлюється стан та перспективи розвитку плодівництва; значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових та ягідних культур. Розглядається фізіологія стійкості садових рослин до факторів зовнішнього середовища та закономірності їх плодоношення. Програмою передбачається вивчення способів розмноження, структури плодового розсадника та технології вирощування саджанців, закладання плодових насаджень, систем утримання та обробітку ґрунту в садах, удобрення та зрошення насаджень, формування та обрізування плодових рослин, догляд за врожаєм та інші види робіт у садах, підготовка і технологія збирання врожаю.
Category: 2ВО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Викладач: Андрусик Юрій Юрійович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка
Анотація: Метою курсу є формування знань про біологічні й фізіологічні особливості виноградної рослини, її вимоги до екологічних факторів довкілля, практичне освоєння основних способів розмноження винограду. Особливу увагу приділено набуттю практичних навичок з формування та обрізування кущів, обробітку ґрунту, удобрення, зрошування, захисту рослин від хвороб і шкідників, збору врожаю та післязбиральній доробці у зонах північного  виноградарства (Лісостеп, Полісся) України. Отримані теоретичні знання та практичні навички допоможуть здобувачам успішно створювати інтенсивні насадження столового й технічного винограду.

Category: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4,5.
Автор: Меженський Володимир Миколайович – професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців для роботи у галузі садівництва. Основними завданнями є вивчення особливостей росту, плодоношення й розмноження плодових культур, оволодіння знаннями із створення інтенсивних промислових садів та догляду за ними.
Category: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. 
ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автори: Мазур Борис Миколайович - завідувач кафедри 
садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, к.с.-г.н. доцент;
Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, доктор філософії (PhD).Анотація: Програмою передбачається вивчення плодових та ягідних рослин - їх значення, морфологічних і біологічних особливостей, способів розмноження, підщеп, структури плодового розсадника та технології вирощування саджанців, закладання плодових насаджень, систем утримання та обробітку ґрунту в садах, удобрення та зрошення насаджень, формування і обрізування плодових дерев, догляд за врожаєм та інші види робіт у садах, підготовка і технологія збирання врожаю.
Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 7.
Автор: Андрусик Юрій Юрійович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Курс формує у студентів всебічні знання (компетентності) культури винограду. Розпочинаючи від історії виноградарства й виноробства у світі й закінчуючи найсучаснішими досягненнями у технологіях виробництва садивного матеріалу та ягід винограду. Отримані теоретичні знання та практичні навички допоможуть здобувачам успішно вирощувати садивний матеріал та управляти комерційними насадженнями столового й технічного винограду. Особливий акцент у курсі на особливостях вирощування у зоні північного виноградарства (Лісостеп, Полісся) України.


Category: СВ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5. Кількість тижнів: 5.
Автор: Андрусик Юрій Юрійович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Метою виробничої практики здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» є закріплення та поглиблення теоретичних знань, що отримані в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін; набуття і удосконалення практичних навичок і умінь із садівництва; а також збір фактичного матеріалу для написання комплексного проєкту з технологічних дисциплін (дипломної роботи).
Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Дисципліна формує у студентів компетентності з біології деревних і трав’янистих декоративних рослин різноманітного використання. Знайомить з їх асортиментом та способами розмноження (насінням, кореневищами, цибулинами, відсадками, живцями, кореневими паростками, щепленням тощо). Програмою курсу «Декоративне садівництво» передбачається вивчення історії декоративного садівництва, розвитку основних його стилів, класифікації декоративних рослин. Акцентується увага на основних елементах (газони, клумби, рабатки, арабески, алеї, лінійні насадження, боксети, живоплоти, бордюри, перголи, солітери, куртини та ін.) головних видів та систем зелених насаджень. Розглядаються технології створення декоративних насаджень та догляду за ними.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Меженський Володимир Миколайович - професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Лекційний курс з дисципліни висвітлює теоретичні основи наукових досліджень і їх застосування на практиці, планування та проведення наукових досліджень в садівництві, застосування статистичних методів та складання плану проведення наукового дослідження з використанням комп’ютерних програм. Лабораторно-практичний курс присвячений вивченню практичному застосування набутих теоретичних знань з планування та проведення дослідів у навчальній лабораторії "Плодоовочевий сад", методики і алгоритму проведення статистичних аналізів дослідних даних: варіаційного, дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів за допомогою програми Microsoft Excel.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 11; 3 (НП); 0,5 (КР).
Автори: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка; Кузьмінець Оксана Миколаївна.
Анотація: Розглядаються питання стану і перспектив розвитку плодівництва; значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур; фізіології стійкості до факторів зовнішнього середовища; закономірностей плодоношення; сучасних технологій вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів і ягід в різних ґрунтово-кліматичних зонах; шляхів та способів покращення якості продукції і заходи щодо її підтримання.
Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7(5). ЄКТС: 5.
Автор: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними методами, формами та методиками всебічного вивчення та оцінювання сортів. Використання їх на практиці дозволить навчитися об’єктивно оцінювати ознаки рослин і за комплексом оцінок вибирати кращі сорти для впровадження у промислові та аматорські сади у конкретних ґрунтово-кліматичних регіонах.
Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автори: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка. Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Основою і джерелом розвитку садівництва є плодові розсадники, рівень і результат роботи яких залежить насамперед від знань і вмінь спеціалістів. Дисципліна формує у студентів компетентності з біологічних основ розмноження плодових, ягідних та горіхових культур, знайомить з основними шляхами вегетативного розмноження, поширеними в комерційному розсадництві. Програмою курсу «Розсадництво» передбачається вивчення структури плодового розсадника, основ його організації, базових технологій вирощування насіннєвих і клонових підщеп, технологічних аспектів виробництва кореневласних та щеплених саджанців. Студент має навчитись виробляти садивний матеріал, який забезпечуватиме швидкоплідність насаджень, високу їх продуктивність та якість вирощеної продукції.
Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Розглядаються питання історії, методів селекції, організації селекційного процесу і сортовипробування плодових і ягідних культур та їх особливості. Метою дисципліни є формування знань з теоретичних основ селекції та її особливостей щодо плодових і ягідних культур. Основне завдання - вивчити теоретичні основи та методи створення нових і поліпшення існуючих сортів. Мета - формування знань з теоретичних основ селекції та її особливостей щодо плодових і ягідних культур. Завдання - вивчити теоретичні основи та методи створення нових і поліпшення існуючих сортів.
Селекція овочевих, плодових і ягідних культур
Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, доктор філософії (PhD).
Анотація: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ягідництво» є формування у майбутніх фахівців спеціальності 201 «Агрономія» знання і навички з технологій виробництва ягід, які є основою харчування населення та сировиною для переробних підприємств.
Category: Агро
Спеціальність: 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Андрусик Юрій Юрійович – доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Курс надає можливість оволодіти теоретичними і практичними основами ампелографії та селекції винограду щодо: методології опису та ідентифікації сортів винограду та підщеп з використанням дискрепторів OIV; знання морфологічних, біологічних та виробничих властивостей столових і технічних сортів поширених в Україні та основних виноградних регіонах світу; основ генетичних досліджень з розробки нових стійких до хвороб та шкідників сортів та підщеп винограду.
Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ESTS: 4.
Автор: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Меженський Володимир Миколайович - професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Мета курсу дати студентам знання з горіхівництва, що стосується основних горіхових культур, насамперед волоського горіха, а також фундука й мигдалю; ознайомити з іншими горіховими рослинами. Характеристика горіхових культур складається з систематичного положення та класифікації; сортового складу; морфологічних, біологічних та екологічних особливостей; основ розмноження; технологій закладення садів, догляду за насадженнями, збирання врожаю та його переробки й характеристики біохімічного складу горіхів.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3 (6).
Автори: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Підготовка високо­квалі­фіко­ваних фахівців з квітникарства, що базується на сучасних досягненнях агрономічної науки і передової світової та вітчизняної виробничої практики. Для досягнення цієї мети фахівець повинен мати глибокі знання з біології, технології вирощування та розмноження квіткових рослин. У системі підготовки фахівців з садівництва та виноградарства квітникарство є їхньою складовою дисципліною.
Бурхливе сучасне садово-паркове, офісне, дачне, житлове приватне та промислове будівництво, всезростаючий інтелектуальний, естетичний рівень населення України потребують високо­квалі­фі­кованих фахівців з квітникарства.
Квітникарство дає можливість задовольнити зростаючі естетичні потреби людей, виховує у зростаючого покоління любов до рідної природи, а також бережне відношення до їх багатств.
Комплексна дисципліна викладається на кафедрах: •садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка; •овочівництва і закритого ґрунту.

Квітникарство відкритого і закритого ґрунту
Category: СВ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Меженський Володимир Миколайович - професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення основ лікарського садівництва та генетичного різноманіття плодових рослин, плоди яких накопичують різноманітні сполуки, включаючи вітаміни й інші біологічно активні речовини. Певні сорти та плодові культури здатні не тільки збагатити харчовий раціон людини, а й бути профілактично-лікувальним засобом, що набуває особливого значення за сучасних умов, коли організм людини перебуває під впливом різноманітних стресорів, потребує розширення регулятивних та адаптивних можливостей.
Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство: Садівництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 7.
Автор: Меженський Володимир Миколайович - професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка; Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Особливості й значення нішевих плодових культур для сучасного садівництва. Систематика і номенклатура плодових рослин. Походження і значення нішевих плодових культур. Біологічні особливості і біохімічний склад плодів. Сортовий склад нішевих плодових культур. Особливості розмноження, агротехніки, збору та переробки плодів.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2022