Статистики та економічного аналізу

Courses tagged with "Статистики та економічного аналізу"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Собченко Тетяна Степанівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємств туризму. Розглядаються питання значення аналізу в управлінні, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності туристичних підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Category: Тур

У частині "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У частині "Статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу економічної інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна - асистент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Сучасні умови функціонування економічних систем характеризуються невизначеністю, динамічністю, появою нових зв'язків, що призводить до істотних ризиків прийняття управлінських рішень. У цих умовах формування обґрунтованих управлінських рішень неможливе без застосування кількісних методів аналізу, основу яких становить економетрика. Економетричні методи дозволяють визначити ключові змінні, досліджувати природу їх впливу, провести аналіз механізмів економічних процесів, розробити прогноз, визначити найбільш імовірні сценарії розвитку досліджуваної економічної системи.


Category: Марк
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 075 Маркетинг; 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2. ECTS: 4.
Автор: Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Статистика» є опанування студентами ґрунтовних професійних знань і практичних навичок з методики і форм, видів і способів проведення статистичного спостереження, розробки та аналізу статистичних даних з урахуванням особливостей аграрного сектору економіки, сприяння формуванню економічного мислення адаптованого до вимог ринкової економіки.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кирилюк Ольга Федорівна – доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних знань аналізу господарської зовнішньоекономічної діяльності, набуття практичних навичок визначення та використання резервів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, оцінювання ступеня фінансових та операційних ризиків і обгрунтування внутрішніх механізмів управління ними з метою зміцнення ринкових позицій підприємств на міжнародних ринках.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

 Спеціальності: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор:
Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У курсі розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням стохастичної складової. Подано основи економетричного моделювання з використанням прикладного пакету програм EXCEL.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автори: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Богданюк Олена Володимирівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Specialties: 071 Accounting and taxation.

 073 "Management", 075 "Marketing"

Degree: Bachelor. Semester:  

ECTS: 3

AuthorsPhD, Assosiate Professor  Oksana Makarchuk, Department of Statistic and Economic Analysis.

PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Specialties: 073 Menegment (Menegment). Degree: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 3.
Developer: PhD, Assosiate Professor Olena Bogdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: "ANALYSIS of FOREIGN TRADE ACTIVITIES" is one of the main components of the cycle of disciplines, all of which are aimed at providing professional training and auditing educational qualification of "Bachelor".

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2018
Specialties: 073 Management; 075 Marketing. Degree: Bachelor. Semester: 2. ECTS: 5.
Authors:  PhD, Associate Professor Liudmyla Galaieva (Probability), Department of Economy Cybernetics; PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk (Statistics) , Department of Statistic and Economic Analysis.

Annotation: The section "Probability Theory" deals with such concepts as a random variable, a random event, their probable characteristics, relationships between random variables. The section "Statistics" refers to the mathematical methods of processing and analyzing information to assess the main statistical features and relationships between indicators to be studied.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2,5.
Автор: Лазаришина Інна Дмитрівна, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: АМ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Дисципліна присвячена основам отримання результатів, які ґрунтуються на статистичному виведенні. В якості практичної складової при аналізі даних використовується мова R. Вивчення дисципліни дає можливість проводити первинний статистичний аналіз даних, висувати гіпотези та оцінювати їх на основі зібраних даних, здійснювати дисперсійний та кореляційно-регресійний аналіз, прогнозувати бізнес-процеси.

Category: МЗЕД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.

ВикладачіКуць Тетяна Валеріївна - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП, Шиш Анатолій Миколайович  - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП, Рябенко Леся Михайлівна - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП.
Анотація: Дисципліна «Економічний аналіз» відноситься до навчальних дисциплін, вивчення яких забезпечує майбутніх фахівців теорією і методологією дослідження економічних явищ, процесів, результатів, які становлять зміст діяльності підприємства і є передумовою розробки, прийняття та підтримки управлінських рішень.


Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 6.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Для здійснення біржової діяльності важливе значення має статистична і аналітична інформація. Існує нагальна необхідність в опануванні методик розрахунку ключових біржових показників та їх статистичного аналізу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Category: ПТБД

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Лектор: Микицей Тереза Дмитрівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Викладач: Собченко Тетяна Степанівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємства. Розглядаються питання значення економічного аналізу в управлінні виробництвом, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність:051 Економіка (Економіка підприємства); •Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Музиченко Андрій Олександрович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: ЕП

Картинки по запросу статистика

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3  ECTS: 6

Автор: Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8(4). ECTS: 5.
Автор: Воляк Леся Романівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати розуміння ризику господарської діяльності і здатність приймати адекватні рішення в ризиковому середовищі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння новітніх знань та узагальнення світової практики щодо управління ризиками, застосування методів якісного аналізу господарських ризиків, виконання кількісної оцінки господарських ризиків, ідентифікація основних складових системи управління ризиками в бухгалтерському обліку, розроблення методики управління ризиками на підприємстві шляхом здійснення вибору інструментів оптимізації ризикових ситуацій.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Богданюк Олена Володимирівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019