Статистики та економічного аналізу

Область Курси відмічена як "Статистики та економічного аналізу"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Собченко Тетяна Степанівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємств туризму. Розглядаються питання значення аналізу в управлінні, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності туристичних підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Категорія: Тур

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна - асистент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Сучасні умови функціонування економічних систем характеризуються невизначеністю, динамічністю, появою нових зв'язків, що призводить до істотних ризиків прийняття управлінських рішень. У цих умовах формування обґрунтованих управлінських рішень неможливе без застосування кількісних методів аналізу, основу яких становить економетрика. Економетричні методи дозволяють визначити ключові змінні, досліджувати природу їх впливу, провести аналіз механізмів економічних процесів, розробити прогноз, визначити найбільш імовірні сценарії розвитку досліджуваної економічної системи.


Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг, 073 Менеджмент. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 3,2. ECTS: 4.

Автор: Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Анотація: Метою вивчення дисципліни «Статистика» є опанування студентами ґрунтовних професійних знань і практичних навичок з методики і форм, видів і способів проведення статистичного спостереження, розробки та аналізу статистичних даних з урахуванням особливостей аграрного сектору економіки, сприяння формуванню економічного мислення адаптованого до вимог ринкової економіки.


Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кирилюк Ольга Федорівна – доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних знань аналізу господарської зовнішньоекономічної діяльності, набуття практичних навичок визначення та використання резервів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, оцінювання ступеня фінансових та операційних ризиків і обгрунтування внутрішніх механізмів управління ними з метою зміцнення ринкових позицій підприємств на міжнародних ринках.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

 Спеціальності: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор:
Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У курсі розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням стохастичної складової. Подано основи економетричного моделювання з використанням прикладного пакету програм EXCEL.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автори: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Богданюк Олена Володимирівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Макарчук Оксана Григорівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Specialties: 073 Menegment (Menegment). Degree: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 3.
Developer: PhD, Assosiate Professor Olena Bogdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: "ANALYSIS of FOREIGN TRADE ACTIVITIES" is one of the main components of the cycle of disciplines, all of which are aimed at providing professional training and auditing educational qualification of "Bachelor".

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Богданюк Олена Володимирівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
NN13~1mod

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2,5.
Автор: Лазаришина Інна Дмитрівна, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Дисципліна присвячена основам отримання результатів, які ґрунтуються на статистичному виведенні. В якості практичної складової при аналізі даних використовується мова R. Вивчення дисципліни дає можливість проводити первинний статистичний аналіз даних, висувати гіпотези та оцінювати їх на основі зібраних даних, здійснювати дисперсійний та кореляційно-регресійний аналіз, прогнозувати бізнес-процеси.

Категорія: МЗЕД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.

ВикладачіКуць Тетяна Валеріївна - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП, Шиш Анатолій Миколайович  - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП, Рябенко Леся Михайлівна - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП.
Анотація: Дисципліна «Економічний аналіз» відноситься до навчальних дисциплін, вивчення яких забезпечує майбутніх фахівців теорією і методологією дослідження економічних явищ, процесів, результатів, які становлять зміст діяльності підприємства і є передумовою розробки, прийняття та підтримки управлінських рішень.


Категорія: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Для здійснення біржової діяльності важливе значення має статистична і аналітична інформація. Існує нагальна необхідність в опануванні методик розрахунку ключових біржових показників та їх статистичного аналізу для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

Категорія: БД

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 5 .
Лектор: Микицей Тереза Дмитрівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Викладач: Собченко Тетяна Степанівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємства. Розглядаються питання значення економічного аналізу в управлінні виробництвом, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність:051 Економіка (Економіка підприємства); •Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Музиченко Андрій Олександрович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Категорія: ЕП

Картинки по запросу статистика

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3  ECTS: 6

Автор: Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Богданюк Олена Володимирівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Категорія: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Шиш Анатолій Миколайович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Викладачі: Куць Т.В., Собченко Т.С. - доценти кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Теоретичні, методичні та організаційні основи аналізу господарської діяльності економічних суб’єктів. Аналітична оцінка бізнес-процесів економічного суб’єкта та їх ресурсного забезпечення. Фінансовий аналіз результатів господарської діяльності економічного суб’єкта.

Категорія: ОіА

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування базових знань студентів щодо  і практичних навичок з основ ймовірносно-статистичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, застосування математичних методів в економіці.

Категорія: ОіА
Рік останньої атестації: 2019