Сільськогосподарських машин

Courses tagged with "Сільськогосподарських машин"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Теслюк Віктор Васильович - д-р с.-г. наук, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: Навчальна дисципліна «Сільськогосподарські машини та машиновикористання в рослинництві» направлена формування в студентів системи теоретичних і практичних знань: призначення, техніко-економічна характеристика, будова, налаштування та особливості сільськогосподарських машин та машиновикористання в рослинництві.

Category: 2ВО

Спеціальність: •073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Теслюк Віктор Васильович - доктор с.-г. наук, професор кафедри с.г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація:
У курсі розглядаються питання технічного забезпечення технологій вирощування рослинницької продукції; призначення, будова, техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарської техніки та машиновикористання в рослинництві. Програмою передбачено проведення аналізу сучасних світових машин, особливості їх застосування для механізації процесів в рослинництві, підготовка машин до роботи та оцінка якості їх роботи.

Category: Марк

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Смолінський Станіслав Вікторович - доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: у курсі розглядаються питання технічного забезпечення виробництва продукції рослинництва та ефективного застосування сільськогосподарських машин і енергетичних засобів, призначення, загальної будови, процесу роботи та основних технологічних регулювань основних типів сільськогосподарських машин.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Мартишко Віктор Миколайович - доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: У курсі розглянуто питання галузі механізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, які необхідні для високоефективного використання технічних засобів механізації в процесі вирощування плодів і ягід.

Category: СВ

Спеціальність:  015 Професійна освіта (015.37 «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»).
Семестр: 8. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Теслюк Віктор Васильович - доктор с.-г. наук, професор кафедри с.г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: 
Даною дисципліною розглядаються питання технічного забезпечення технологій вирощування рослинницької продукції; призначення, будова, техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарської техніки та машиновикористання в рослинництві. Програмою передбачено вивчення, аналіз та використання сучасних світових сільськогосподарських машин, особливості їх застосування для механізації процесів в рослинництві, підготовка машин до роботи та оцінка якості їх роботи.

Category: ПО

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Вечера Олег Миколайович - старший викладач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

Анотація: У курсі розглядаються питання організації та засобів механізації виробничих процесів у рослинництві, їх особливостей, призначення, загальної будови та техніко-економічних показників  сільськогосподарських машин.


Category: ОіА

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (5).
Автор: Теслюк Віктор Васильович - доктор с.-г. наук, професор кафедри с.г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка; Вечера Олег Миколайович - старший викладач кафедри с.г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація:
У курсі розглядаються питання технічного забезпечення технологій вирощування рослинницької продукції; призначення, будова, техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарської техніки та машиновикористання в рослинництві. Програмою передбачено проведення аналізу сучасних світових машин, особливості їх застосування для механізації процесів в рослинництві, підготовка машин до роботи та оцінка якості їх роботи.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Теслюк Віктор Васильович - професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування». ОС – Бакалавр.Семестр – 6 (шостий). ЄКТС - 3 

Лектор – Волянський Михайло Станіславович, доцент

Дисципліна відноситься до циклу спеціальної (фахової) підготовки. Обов’язкові компоненти ОПП

Мета – дати майбутнім фахівцям глибокі знання з будови, теорії робочих процесів та правил експлуатації гідроприводів, що необхідні для високоефективного використання сільськогосподарської техніки, якісного обслуговування і ремонту, цілеспрямованого вдосконалення.

студент повинен

     з н а т и: будову та принцип дії гідропристроїв, сфери використання та умови застосування об’ємного і динамічного гідроприводів, принципи їх роботи, загальні вимоги до експлуатації і технічного обслуговування, методи розрахунку основних параметрів, напрями вдосконалення гідроприводів та їх гідропристроїв;

     у м і т и: читати і складати принципові схеми гідроприводів сільськогосподарської техніки, дотримуватися експлуатаційних вимог, виявляти причини несправностей та усувати їх, підбирати гідропристрої до певного типу гідропривода і визначати оптимальні режими його роботи.
Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 12.
Автор:
 Курка Віталій Петрович - к.т.н., доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація:
Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ і основних методів проектування конкурентоспроможних ресурсоощадних сільськогосподарських машин, технологічного обладнання та механізованих процесів. А також отримання навичок з розрахунків, проектування та конструювання машин з використанням сучасних методик та комп’ютерних програм, що дозволить підвищити технічний рівень машин.


Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: •133 Галузеве машинобудування; •208 Агроінжнерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Аніскевич Леонід Володимирович - професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

Category: ГМаш

Спеціальність: Агроінженерія.

ОС: Магістр.  

Семестр: 5. ЄКТС: 1,5.

Студент отримує знання з вибору оптимальних технологічних операцій механізованого обробітку ґрунту – основного прийому сільськогосподарського виробництва,  вирощування та збирання сільськогосподарських культур, знаходить шляхи підвищення продуктивності сільськогоспо­дарських машин, надійності виконання технологічного процесу та мінімізації питомих енергетичних витрат. Розкриваються шляхи усунення переущільнення та руйнування структури ґрунту ходовими системами сільськогосподарських агрегатів, зменшення втрат сільськогосподарської продукції, збереження навколишнього середовища.


Category: АІ

Спеціальність – 208 «Агроінженерія»

ОС – Бакалавр. Семестр – 6. ЄКТС - 5

Лектор – Волянський Михайло Станіславович, доцент

Анотація: дати майбутнім фахівцям глибокі знання з будови, теорії робочих процесів та правил експлуатації гідро-пневмоприводів, що необхідні для високоефективного використання сільсько-господарської техніки, якісного обслуговування і ремонту, цілеспрямованого вдосконалення.


Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія
ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕСТС: 2

Лектор: Аніскевич Леонід Володимирович, д.т.н., професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

Викладач: Росомаха Юрій Олександрович, к.т.н., асистент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

Анотація: основи управління виробництвом продукції рослинництва в оптимальному режимі шляхом аналізу місцевизначеної інформації про агробіологічний стан поля і застосування на підставі цього змінних (в просторі та часі) норм внесення технологічних матеріалів у відповідності до унікальних особливостей кожної елементарної ділянки поля при збереженні навколишнього середовища.


Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-6). ЄКТС: 5 (12).
Автори: Сівак Ігор Миколайович, Гуменюк Юрій Олегович - доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація:
Розглядаються основи з будови, конструкції та наладки на конкретні умови роботи сільськогосподарських машин для високоефективного їх використання.

П20

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-6). ЄКТС: 5 (12).
Лектори: Войтюк Дмитро Григорович - професор кафедри с.г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка; Мартишко Віктор Миколайович - доцент кафедри с.г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Викладач: Гуменюк Юрій Олегович - доцент кафедри с.г. машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії робочих процесів і технологічної наладки с.г. машин для високоефективного їх використання, проведення досліджень спрямованих на вдосконалення існуючих і створення нових машин.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (4-6); 4 (3-4) (Ск). ЄКТС: 2 (10); 3 (6) (Ск).
Автори: Мартишко Віктор Миколайович, Гуменюк Юрій Олегович - доценти кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії робочих процесів і технологічної наладки с.г. машин для високоефективного їх використання, проведення досліджень спрямованих на вдосконалення існуючих і створення нових машин.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: ?. ОС: ?. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Човнюк Юрій Васильович

NN16~5 lek prak

Category: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автор: Вечера Олег Миколайович - старший викладач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

NN5~lek prak

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Теслюк Віктор Васильович - завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

NN16~lek, prak

Category: ТТ