Теорії та історії держави і права

Courses tagged with "Теорії та історії держави і права"

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: У курсі розглядається питання утворення, історичного розвитку світових держав, їх державно-правових інститутів, сучасної держави і права у суспільстві, їхню значимість, прогнозування наступного розвитку цих явищ.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс сприяє формуванню у студентів вміння аналізувати, давати власну оцінку державному та суспільному устрою, розвитку права на українських теренах від найдавніших часів до сьогодення; закладає основи альтернативного юридичного мислення.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: У курсі розглядається система загальнотеоретичних сучасних знань про загальні закономірності та особливості виникнення, становлення, розвитку різних типів і форм держави та права, а також державно-правових інститутів і суспільно-політичних систем, що функціонували на території України, в їхній історичній конкретності та хронологічній послідовності. 

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс сприяє формуванню у студентів вміння аналізувати, давати власну оцінку тим чи іншим концепціям, вченням, поглядам вітчизняних мислителів та вчених протягом всього історичного розвитку України від найдавніших часів до сьогодення; закладає основи альтернативного юридичного мислення.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс сприяє формуванню у студентів вміння аналізувати, давати власну оцінку тим чи іншим концепціям, вченням, поглядам вітчизняних мислителів та вчених; закладає основи альтернативного юридичного мислення.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Спеціаліст (Зао). Семестр: 9-10. ECTS: 3.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2014

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018к

Юридичний факультет базового закладу, міжкафедральна навчальна лабораторія "Мукачівський аграрний коледж", ННІ неперервної освіти і туризму
Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Дисципліна "Теорія держави і права" є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною. Частина 1 спрямована на засвоєння студентами загальних учень про державу і право, теорії держави, засад громадянського суспільства та правової держави, а також загальнотеоретичної характеристики позитивного (юридичного) права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Юридичний факультет базового закладу, міжкафедральна навчальна лабораторія "Мукачівський аграрний коледж", ННІ неперервної освіти і туризму
Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Теорія держави і права є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною, що вивчає право та його джерела, ґрунтуючись на правових доктринах, цінностях і принципах на основі людиноцентризму. Навчальна дисципліна «Теорія держави і права. Ч2» допоможе студентам з’ясувати поняття та правову природу зовнішніх форма (формальних джерел) права та нормотворчості, механізму реалізації права, механізму правового впливу та державного примусу у сучасному суспільстві; розширити поняттєво-категоріального апарат теорії держави і права; виробити власне розуміння і цілісний погляд на державно-правову дійсність.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Качур Віра Олегівна - доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Навчальна дисципліна "Теорія держави і права" є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною. Частина 1 спрямована на засвоєння студентами загальних учень про державу і право, теорії держави, засад громадянського суспільства та правової держави, а також загальнотеоретичної характеристики позитивного (юридичного) права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувачка кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Навчальна дисципліна "Теорія держави і права" є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною. Частина 2 спрямована на засвоєння студентами теоретичних знань про зовнішні форми (формальні джерела) об'єктивного юридичного права, механізмів реалізації права, правового регулювання та державного примусу.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.

Викладач: Чомахашвілі Олена Шотаєвна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Анотація. Юридична деонтологія має на меті ознайомити студентів зі специфікою професійної діяльності юриста, розкрити деонтологічні вимоги, які висуваються до спеціаліста, показати шляхи удосконалення і розвитку його особистості, в тому числі і з використанням ІКТ. Особлива увага приділяється розгляду моральних проблем в процесі здійснення правосуддя й адвокатської практики, а також норми-вимоги поведінки юристів у різних сферах соціальної діяльності. Майбутні юристи повинні засвоїти суть етичних категорій; головні етичні категорії, закріплені у міжнародному та національному законодавстві;деонтологічні засади здійснення окремих видів юридичної діяльності. Необхідно навчитись відмежовувати різні види юридичної діяльності та практики; складати професіограми основних юридичних професій; застосувати на практиці головні вимоги професійної культури та юридичного етикету. Окрема увага приділяється культурі спілкування у соціальних мережах, а саме написанню постів та коментарів.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: 

Khomiachenko Svitlana, PhD in law, docent of theory and history of law department


Анотація:

This discipline is a fundamental, humanitarian, scientific discipline, which is closely intertwined with both the science of law and a state, and with historical science. Knowledge of the history of the formation, functioning and development of a state and law of different countries of the world in different historical epochs is not only a prerequisite for proper understanding of them, but also becomes a professional duty of a lawyer, which is necessary for a profound analysis of complex state-legal phenomena of the present. To acquire knowledge in discipline "History of State and Law of Foreign Countries" will enable professionals-lawyers to use them in their practical work in the process of work in public administration, local self-government, law enforcement structures and justice.

Category: Право

Specialty: 081 «Law».  Educational Degree: Bachelor.

Term: 2. ECTS: 3

Author: Yarosh Anna – Assistant Professor at the Department of Theory and History of State and Law

Course annotation: This discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the legal consciousness and professional culture of future lawyers. The purpose of the discipline is to form knowledge about the deontological aspects of legal activity and the ability to use the acquired knowledge in professional legal activity.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 3 (6).
Автор: Поліщук Наталія Романівна - асистент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 3 (6).
Автор: Поліщук Наталія Романівна - асистент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2015