Технології м'ясних,рибних та морепродуктів

Область Курси відмічена як "Технології м'ясних,рибних та морепродуктів"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначений для отримання детальних знань про склад, природу, будову та перетворення неорганічних і органічних сполук, склад харчової сировини, продуктів її переробки та хімічних перетворень, які протікають при виробництві, зберіганні та в процесі харчування людини, та ознайомлення із сучасними методами досліджень.
Категорія: ГРС

Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю.
Спеціальність:
 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Слободянюк Наталія Михайлівна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Самойліченко Ольга Вікторівна - доцент кафедри стандартизації, сертифікації та управління якістю сільськогосподарської продукції.
Анотація: Курс розроблений як дисципліна вільного вибору студентами НУБіП України, які бажають організовувати свою професійну діяльність з дотриманням вимог міжнародних стандартів. Мета курсу полягає у формуванні знань, вмінь та навиків управління якістю продукції, процесу чи послуги шляхом впровадження міжнародно визнаних систем управління якістю, належного метрологічного забезпечення, сертифікації, аудиту та акредитації організацій будь-якого спрямовування.


Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Лектор: Слободянюк Наталія Михайлівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Антонів Артем Дмитрович, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна "Основи раціонального харчування в системі спортивної підготовки та рухової активності людини" розглядає важливість збалансованого, правильного харчування для підтримки фізичної активності та досягнення спортивних результатів. Студенти отримують знання про необхідність правильного харчування в залежності від виду спорту, інтенсивності тренувань та інших чинників.
Дисципліна спрямована на підготовку фахівців з харчування, дієтологів та тренерів, які працюють у сфері спорту та фізичної активності. Вона допомагає розуміти важливість правильного харчування для оптимізації фізичної підготовки та забезпечення ефективності тренувань і спортивних змагань.
П24
Категорія: ФКС

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECST: 4.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна - к.с.-г.н, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Вивчення курсу дає змогу студентам зрозуміти теоретичні та практичні основи технології переробки риби та інших гідробіонтів, показники якості, безпеки різноманітних видів продуктів, умови зберігання, консервування, пакування рибної продукції, критично підійти до вибору рибної сировини, технологічного процесу виробництва різної продукції. Знання отримані з цієї дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість науково обґрунтовувати і керувати технологічними процесами переробки риби та морепродуктів з метою виробництва високоякісної продукції.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Тищенко Людмила Миколаївна - к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; 

Пилипчук Оксана Станіславівна - к.с.-г.н., асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

Анотація: У курсі розглядаються вітчизняна класифікація молочних та м'ясних продуктів, вимоги до якості сировини та готової продукції відповідно до сучасної нормативної бази, обґрунтовані технологічні режими основних технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів молочних продуктів і м'ясних та ковбасних виробів, основні методи визначення їх якості.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Іванюта Анастасія Олександрівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ вивчення санітарно-гігієнічних вимог до продовольчої сировини і продуктів харчування у процесі виробництва, зберігання, пакування, транспортування та реалізації.
Категорія: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Іванюта Анастасія Олександрівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ вивчення санітарно-гігієнічних вимог до продовольчої сировини і продуктів харчування у процесі виробництва, зберігання, пакування, транспортування та реалізації.
Категорія: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 3 (10).
Розподіл годин: Лекції - 8, Лабораторні заняття - 18, Самостійна робота - 64. Підсумковий контроль: Залік.
Анотація: У курсі розглядаються питання номенклатури продукції з плодів, овочів та ягід, коротка характеристика всього асортименту, що виготовляється з даної сировини, та вимог до готової продукції.
Силабус

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Крижова Ю.П.

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 2 (10).
Розподіл годин: Лекції - 12; Лабораторні заняття - 16; Самостійна робота - 32. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: У курсі розглядаються питання основних технологічних процесів переробки м'ясної сировини та виготовлення з неї готової продукції, характеристика риби, основи виробництва рибних товарів, консервування риби.
Силабус (Потрібно надати посилання на Силабус, розміщений на сторінці кафедри).

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2024
Автори курсу: Крижова Юлія Петрівна
Контроль якості і безпеки продукції м'ясопереробної галузі.
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Іванюта Анастасія Олександрівна, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: "Контроль якості і безпеки продукції м'ясопереробної галузі" є дисципліною вибіркової складової навчального плану. Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях, що входить до галузі знань 18 Виробництво та технології, освітньо-професійна програма: 181 Харчові технології. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ контролю якості харчових виробництв, вивчення класифікації методів контролю, що використовуються, оволодіння навичками та вміннями виконувати контроль за показниками якості та безпеки сировини, готової продукції та проміжних стадій виробництва.
Категорія: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Контроль якості і безпеки продукції рибопереробної галузі” є дисципліною складової навчального плану. Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях, що входить до галузі знань 18 “Виробництво та технології”, освітньо-професійна програма: 181 “Харчові технології”. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ контролю якості харчових виробництв, вивчення класифікації методів контролю, що використовуються, оволодіння навичками та вміннями виконувати контроль за показниками якості та безпеки сировини, готової продукції та проміжних стадій виробництва.
Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Ємцев Віктор Іванович - д.е.н,.  професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

Категорія: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Ємцев Віктор Іванович - професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: у курсі розглядається комплекс теоретичних знань та прикладних навичок із раціональної організації виробництва на підприємствах рибопереробної галузі, планування  і прийняття управлінських рішень щодо раціонального управління господарською діяльністю підприємств галузі, застосування  методів підвищення результативності виробничих систем та економічної ефективності функціонування  підприємства галузі  в ринкових умовах з метою досягнення визначеної мети.

 Курс забезпечує формування практичних навичок із самостійного здійснення необхідних робіт щодо прогнозування діяльності,  визначення потреби у фінансових ресурсах для створення, розрахунків планових показників діяльності, та оподаткуванню нових підприємницьких структур.


Категорія: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Слободянюк Наталія Михайлівна - к.с-г.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Очколяс Олена Миколаївна - к.т.н., старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Ніколаєнко Микола Станіславович - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020
Промислова екологія закладів ресторанного господарства.
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладач: Устименко Ігор Миколайович - канд. техн. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою викладання дисципліни є опанування студентами екологічних вимог до виробничої діяльності закладів ресторанного господарства та надання студентам цілісного уявлення про вплив викидів на навколишнє середовище і можливість зниження цього впливу за рахунок удосконалення технологій та очисних споруд.
Категорія: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: у курсі наведена загальна класифікація та характеристика органолептичних властивостей таких груп продуктів, як вина, соків та сік-містких напоїв, кави та чаю, хлібо-булочних виробів, м'ясних та рибних продуктів. Розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, впливу сировини на якість, правила дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продуктів вищезазначених груп.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Тищенко Людмила Миколаївна, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями харчових технологій і закономірностями технологічних процесів, а також їх зв’язок з основними положеннями фундаментальних наук і способами інтенсифікації існуючих технологічних процесів.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Лектор: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Крижова Юлія Петрівна , к.т.н., доцент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.
Анотація. У курсі розглядаються питання правильного ведення виробничого обліку та звітності сировини, напівфабрикатів та готової продукції; застосування норм витрат сировини та допоміжних матеріалів в умовах конкретного виробництва; виконання технологічних розрахунків; вміння користуватися затвердженими в промисловості нормативами для оформлення облікової, звітної та технологічної документації.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу підготувати майбутніх фахівців до самостійної ефективної професійної діяльності, навчити проводити розрахунки основної сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції; застосовувати знання в умовах проведення та оптимізації виробничих процесів; приймати раціональні технологічні рішення; аналізувати виробничі ситуації.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 2.
Розподіл годин: Лекції - 9, Лабораторні заняття - 12, Самостійна робота - 39. Підсумковий контроль: Залік.

Силабус

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Очколяс О.М.