Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Courses tagged with "Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Розглянуто міжнародний туризм як соціокультурний феномен та окрема галузь світової економіки. Розкрито діяльність міжнародних туристичних організацій, особливості статистики міжнародного туризму, становлення основних форм його розвитку.
Показані чинники розвитку міжнародного туристичного ринку та


Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Локутова Олена Анатоліївна - доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму.

Blank18

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECST: 5.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна -  доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм (Туризм). ОС:Бакалавр. Семестр:3. ЄКТС:6.
Автор: Бардаш Сергій Володимирович - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 5, 6. ECTS: 6.
Викладач: Левицька Інна Ванадіївна - професор, завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із специфікою функціонування туристичної індустрії, з методами аналізу попиту; вивченням основ методики формування турів із врахуванням ситуації на ринку; отримання необхідних практичних навичок для комплектування і вибору туристичних послуг.

Category: Тур

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Самсонова Вікторія Володимирівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнес у і консалтингу.

Category: Дор

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: У курсі розглянуті теоретико-методичні засади та оснобливості організації інформаційно-консультаційної діяльності, її кадрового забезпечення, оцінювання ефективності наданих послуг. Студент одержить практичні навичкі щодо впровадження інновацій шляхом створення дорадчих служб, консалтингових фірм.

blank20

Category: Дор

Cпеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Дор
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Локутова Олена Анатоліївна, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

np15~8lek~1prez

Category: Дор

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: У курсі розглядаються теоретико-методичні засади та основні технології планування інформаційно-консультаційних програм. Студенти одержать практичні навички виявлення потреб клієнтів, планування, розробки та оцінювання консалтингових програм.

blank20

Category: Дор

Cпеціальність: Дорадництво. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Дор
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Blank15`2prez

Category: Дор

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор, завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу.

Category: Дор
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

ОС: Магістр. Семестр: 1 ECTS: 8.

Лектор: Басюк Дарія Іванівна,  д.е.н., завідувач кафедри туристичного та готельно- ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Сучасні науково-праксеологічні підходи до генезису поняття, структури та механізмів управління туристичними дестинаціями різного масштабу на засадах стійкого розвитку. Основи формування дестинацій, принципи, функції та механізми управління ними, основні аспекти конкурентоспроможності туристичних дестинацій різних рівнів в умовах забезпечення їх сталого розвитку, особливості управління маркетингом туристичних дестинацій. Прикладні аспекти кращих світових та вітчизняних практик формування та управління розвитком туристичних дестинацій.


Category: УТГРБ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»,

Спеціалізація: «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.

Лектор: Гопкало Лариса Михайлівна  -  к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами знань та вмінь з управління інноваційним розвитком в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі, а саме знань: про теорію і практику пошуку інноваційних ідей та їх впровадження в підприємствах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в сучасних соціально-економічних умовах; понятійного апарату в галузі управління інноваціями; про нелінійність економічного і інноваційного розвитку підприємств і життєциклічні закономірності розвитку туристичної сфери загалом і підприємств зокрема; еволюційної концепції інноваційного розвитку туристичних та готельно-ресторанних підприємств; змісту і складових національної інноваційної системи; про механізми та інструменти управління інноваціями в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі; про управління інноваціями для отримання органічного бізнес-зростання; про інноваційний потенціал підприємства; про стратегії інноваційного розвитку підприємств; про особливості інноваційної інфраструктури в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі; щодо інструментів і методичних положень вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинників його формування в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.


Category: УТГРБ

Спеціальність: 073  «Менеджмент»

 Спеціалізація «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»

ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Лектор: Мосіюк Стефанія Іванівна,  к.е..н., доцент кафедри туристичного та готельно–ресторанного бізнесу і консалтингу

Анотація:  В сучасних умовах, як науковий базис, що обумовлює стратегічний розвиток України в доступній для огляду перспективі, виступає концепція розвитку туристської діяльності як комплексної діяльності, заснованої на використанні ініціативи, економічної самостійності та інноваційних можливостей бізнес – суб’єктів національного ринку і його територіально галузевих складових. Механізмом, здатним ініціювати широкий розвиток туристської індустрії, активізувати діяльність у ній та  забезпечити досягнення   результативності в динамічних умовах ринкової кон’юнктури, є впровадження в управлінську практику принципів і методів стратегічного маркетингу.


Category: УТГРБ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

ОС: Магістр. Семестр: 2.  ECTS: 7.

Лектор: Москвічова Олена Сергіївна,  к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація:  Revenue менеджмент - це технологія формування цінової політики на основі прогнозування попиту, спрямована на забезпечення високої прибутковості. Основне завдання даної технології в сфері гостинності – досягнення оптимального співвідношення між попитом на послуги і відповідною пропозицією. Метою вивчення навчальної дисципліни «Revenue менеджмент» є формування у майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи знань щодо проведення заходів з оптимізації системи управління попитом та доходами готелів і ресторанів.


Category: УТГРБ

Спеціальність: 073 Менеджмент (•Дорадництво; •Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 5.
Лектор: Самсонова Вікторія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Організація ефективного надання дорадчих послуг у різних сферах суспільного життя передбачає врахування специфіки HR-менеджменту. Сучасний дорадник повинен володіти достатнім рівнем знань з управління персоналом, уміти їх застосовувати у процесі розробки та реалізації необхідних дорадчих послуг.

П20


Category: УТГРБ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»

ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 7

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна,  д.е. н., професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

Анотація: Дисципліна «Управління якістю послуг в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі» передбачає  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, створення і впровадження систем управління якістю (СУЯ), принципів ефективного їх функціонування, методів контролю та оцінювання рівня якості, уміння й навичок застосування загальнотеоретичних засад для розв’язання конкретних завдань щодо контролю, забезпечення, підвищення та управління якістю  послуг в готелях і ресторанах. Здобувачі вищої освіти навчаться системно підходити до аналізу діяльності закладів туристичного, готельного і ресторанного господарства, розвиваючи навички розв’язання проблем підвищення якості обслуговування.


Category: УТГРБ