Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Courses tagged with "Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Економічна ефективність капіталовкладень в енергетиці. Господарський механізм. Планування праці та заробітної плати в енергетиці. Прибуток, рентабельність, фінансова діяльність в електриці. Енергетичне планування. Відновлення витрати основних доходів.
Протокол №5 від 04.10.2017.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність : 151 Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології

ОС : Магістр. Семестр: 3. ЕСТS: 3.

Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д-р  екон. наук,  професор, професор  кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Економічна ефективність процесів автоматизації як економічна категорія. Методика визначення економічної ефективності автоматизованих процесів.Показники економічної ефективності  автоматизованих процесів, Методи розрахунку питомих показників витрат енергії і матеріалоресурсів. Послідовність розрахунку економічної ефективності наукових розробок. Показники оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Розрахунок економічної ефективності  автоматизації технологічних процесів.


Category: АКіТ

Спеціальності: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (ГРС); 1 (Тур). ЄКТС: 6 (ГРС); 5 (Тур).
Автор: Басюк Дарія Іванівна - завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, професор.

NN19`10prez`zav

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни "Організація готельного господарства” є засвоєння студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку; сприйняття ними готельного господарства як невід’ємної частини комплексного туристичного обслуговування; оволодіння знаннями і вміннями технології та організації готельного бізнесу та сучасних підходів та вимог у сфері гостинності.

Рік останньої атестації: 2020

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.

Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Дисципліна сприяє забезпечує наступні освітні компетенції, знання та уміння: набуття теоретичних і практичних знань щодо концепції закладів ресторанного господарства; принципів моделювання процесів виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів; стандартів процесу обслуговування споживачів; принципів складання виробничої програми, плану-меню, планового меню закладу ресторанного господарства та окремих виробничих цехів; вміння організовувати ефективну роботу складського господарства, забезпечувати раціональний технологічний процес виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства; вміння здійснювати інжиніринг та реінжиніринг меню, карти вин, напоїв; вміння організовувати обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів.


Category: ГРС

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4.  ЄКТС: 4.

Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

У результаті вивчення дисципліни студент набуває фахових компетентностей: здатність до організації та проведення технологічного процесів виробництва якісних і безпечних харчових продуктів, обслуговування споживачів; оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами; уміння використовувати фундаментальні, професійно-профільовані знання і практичні навички для розроблення нових та удосконалення існуючих ресторанних технологій; здатність проектувати та діагностувати технологічний процес виробництва продукції та її реалізації і складати  необхідну нормативну документацію; уміння  розробляти пропозиції щодо впровадження інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів; здатність визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач, пов’язаних з технологією харчової продукції та організацією її реалізації у ресторанному бізнесі завдяки розумінню їхніх основ та проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

 

 


Category: ГРС

Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.

Лектор: Москвічова Олена Сергіївна,  к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

Анотація:  Характерною особливістю закладів готельно-ресторанного бізнесу є можливість надавати велику кількість нових послуг і продукції, а це вимагає постійного оновлення устаткування. Висока культура обслуговування і конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу знаходиться у органічному взаємозв’язку з високою професійною підготовкою і технічною грамотністю працівників цієї галузі та базується на використанні різноманітного за принципом дії і конструктивним виконанням устаткування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійне устаткування, що забезпечує роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування готельного комплексу, основи раціональної експлуатації обладнання. Дисципліна орієнтується на формування комплексу необхідних знань, які дозволять спеціалісту кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації обладнання готельно-ресторанного комплексу, організовувати ремонт і реконструкцію окремих видів обладнання.


Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладач: Шкварун Любов Ігорівна, старший викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: В умовах сервісизації глобальної економіки серед всього різноманіття видів послуг одне з визначних місць в останні десятиліття належить розвитку міжнародного туризму. У його становленні ключову роль завжди відігравав культурний вимір, який став найважливішим фактором початкового етапу розвитку міжнародного туризму.  Організація культурно-дозвіллєвої діяльності - є невідємною складовою у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.  В реаліях сьогодення культура дозвілля набуває нового звучання.  Адже культурна глобалізація, швидке формування єдиного комунікативного простору, інформатизація суспільства тощо – все це значно розширює можливості сфери дозвілля, пропонуючи нові форми та практики його організації.

П20

Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна, к. с.-г. наук, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії та методології організації санітарного режиму та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у закладах готельно- ресторанного господарства згідно з вимогами державного санітарного законодавства.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

ОС: Бакалавр.  Семестр: 6.  ECTS: 4.  
 Лектор: Басюк Д.І. - завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу 

Category: Тур

"Організація анімаційної діяльності"

 Спеціальність: 242«Туризм»

ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Лектор: Басюк Дар՚ я Іванівна - д.е.н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельно - ресторанного бізнесу і консалтингу.

Асистент: Шкварун Любов Ігорівна- старший викладач кафедри туристичного та готельно - ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Новий напрямок туристської діяльності – анімація – сьогодні набуває активного розвитку по всьому світі як адекватний засіб у конкурентній боротьбі між подібними за рівнем сервісу й облаштуванням інтер’єрів готелями і туристськими комплексами.  Одним з шляхів відродження та стабілізації внутрішнього і в’їзного туризму в нашій державі сьогодні можна впевнено назвати розвиток рекреаційної анімації. Саме тому виникає гостра потреба в кваліфікованих спеціалістах, підготовка яких базується на сучасній філософії відпочинку, на принципах і цінностях активного ентузіазму. В зв’язку з цим, питання професійної підготовки спеціалістів-аніматорів досить актуальне для системи туристської освіти в Україні.


Category: Тур

Спеціальність:  242 «Туризм». 
ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ECTS: 5.
Лектор: д.е.н., завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу Басюк Дарія Іванівна

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Бардаш Сергій Володимирович - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

П20

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

NN20`mod2

Category: Тур

Cпеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Самсонова Вікторія Володимирівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

П20

Category: Тур

Спецільність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку й оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави. Тому, оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань управління туристичними організаціями та набуття практичних вмінь і навичок для побудови системи маркетинг – менеджменту таких організацій, яка б забезпечила їх ефективне функціонування у конкурентному та мінливому середовищі господарювання є актуальним сьогоденням в навчальному процесі.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 8.
Автор: Басюк Дарія Іванівна - завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, професор.

NN19`12prez`zav

Category: Тур