Управління земельними ресурсами

Courses tagged with "Управління земельними ресурсами"

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 4.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Тихенко Руслан Вікторович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» є теоретична і практична підготовка студентів до практичної діяльності із виконання геодезичних робіт при землеустрої. Значна увага надається вивченню геодезичних методів проектування і перенесення проектів в натуру (на місцевість) із застосуванням сучасних засобів, з аналізом точності всіх стадій цих робіт.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Купріянчик Ірина Петрівна - доктор економічних наук, професор - лектор; Бутенко Євген Володимирович - доцент, кандидат економічних наук.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Аврамчук Богдан Олегович - старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.

NN20`mod1

Category: ГіЗ

Спеціальність: •193 Геодезія та землеустрій; •015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 4 (Ск). ECTS: 3; 1 (Ск).
Автори: Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами, лектор; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами, веде практичні заняття; Колісник Григорій Миколайович - старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, веде практичні заняття.
Анотація: Управління земельними ресурсами є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою пізнання сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, вивчення методів та механізмів управління. Кожному способу суспільного виробництва, рівню продуктивних сил і виробничих відносин відповідають певна система управління земельними ресурсами, зумовлена панівною формою власності на землю й інші засоби виробництва, а також властиві їм форми землекористування.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри земельного кадастру; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вчення дисципліни "Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні" є отримання студентами базових знань у сфері земельних відносин, їх теоретична підготовка до практичної діяльності, спрямована на засвоєння: теоретичних аспектів (понятійного апарату, завдань, функцій, принципів) формування обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельні ділянки); інституційного забезпечення формування обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельні ділянки; підходів до класифікації територіальних обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельні ділянки, їх особливостей; основ із планування територіальних обмежень у використанні земель; сутності методів проектування меж обмежень, обтяжень у використанні земельних ділянок; методичних підходів стосовно оцінки недоодержаних доходів землекористувачами під дією обмежень у використанні земель та обтяжень прав на земельні ділянки; порядку реєстрації обмежень у використанні земель у Державному земельному кадастрі.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр5-6. ECTS: 9.
Автори:
Бутенко Є.В. - доцент, кандидат економічних наук, лектор, веде практичні заняття.
Купріянчик І.П. - доцент, кандидат економічних наук, лектор, веде практичні заняття.
Колісник Г.М. - старший викладач, веде практичні заняття.
Анотація: "Фотограмметрія та дистанційне зондування" є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників та містить відомості про теорію аналітичної фотограмметрії, розв’язання головних фотограмметричних завдань на основі цифрової обробки фотозображень.
Вивчення фотограмметрії має на меті забезпечити студентів знаннями, умінням і навичками, необхідними для найбільш раціонального виконання землевпорядних дій з використанням матеріалів аерофотознімання, як найбільш повних, інформативно ємних, що дозволяють вирішувати складні задачі землеустрою і земельного кадастру оперативно, з високою точністю і меншими витратами часу і засобів.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Тихенко Руслан Вікторович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: О
сновним завданням вивчення дисципліни є формування знань та володіння нормативно-правовими актами стосовно відповідного вивчення, аналізу та оцінки землевпорядної документації щодо відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для об’єктів державної експертизи.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Тихенко Руслан Вікторович, доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Тихенко Руслан Вікторович – доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Гармонізація економічних інтересів землекористувачів і вимог екологічної безпеки, оцінка рівня антропогенного навантаження як основного фактора розвитку деградаційних процесів, розробка ефективної системи заходів щодо охорони земель відповідно до чинних нормативно-правових актів. Оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками оцінки рівня антропогенного навантаження на земельні ресурси та розробки системи заходів щодо його зменшення з метою забезпечення нормативного стану довкілля та охорони земель.

Category: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Дорош Ольга Степанівна - професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Ключовими аспектами вивчення навчальної дисципліни являється засвоєння студентами теоретичних засад кадастрів нерухомості, набуття теоретичних та практичних знань для вирішення питань формування та функціонування кадастрово-реєстраційних систем, оцінки їх ефективності, удосконаленні операцій із нерухомістю, автоматизацією повторювальних процесів тощо.
Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - кандидат економічних наук, доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Навчальна дисципліна «Контроль за використанням земель» є теоретична та практична підготовка студентів спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» в обсягах, які будуть достатніми для здійснення діяльності, спрямованої на ведення державного контролю за використанням та охороною земель.
Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри земельного кадастру, доктор економічних наук; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Теоретико-методологічне забезпечення ведення моніторингу земель. Структура та зміст системи моніторингу земель національного, регіонального та місцевого рівня. Моніторинг та охорона земель у системі спостережень за станом земель в Україні.
Моніторинг та охорона земель.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Нормування в топографо-геодезичній діяльності та землеустрої
Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Дорош Йосип Мирославович – професор кафедри земельного кадастру; Бутенко Євген Володимирович – доцент кафедри управління земельними ресурсами; Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вивчення курсу є теоретична підготовка студентів до практичної діяльності, спрямованої на здійснення землевпорядного процесу в землевпорядній діяльності щодо відносин, які складаються у цьому процесі та їх суб’єктів (землевпорядно-процесуальні відносини); умов здійснення землевпорядного процесу (провадження, етапи, стадії) та властиві йому принципи; процедури вчинення землевпорядних проваджень.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Барвінський Андрій Валерійович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Дисципліна "Оцінка і прогноз якості земель" є спеціальною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і висвітлює практичні аспекти якісної оцінки структури земельних угідь України на основі запропонованої системи критеріїв, показників і нормативів якості землі та охорони ґрунтів, які необхідно враховувати при здійсненні державного контролю за раціональним використанням земельних ресурсів.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Охорона земель). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами; Купріянчик Ірина Петрівна - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Прогнозування використання земельних ресурсів є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою пізнання сутності і закономірностей майбутнього розвитку та використання земельних ресурсів, вивчення методів та механізмів прогнозування.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Тихенко Руслан Вікторович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Формування теоретичних знань та їх практичне застосування при внутрішньопольовій та внутрішньогосподарській організації землеволодінь, землекористувань: правильне та раціональне розміщення кварталів, кліток, робочих ділянок при організації територій багаторічних насаджень, виноградників, колективних садів; проектуванні полезахисних лісосмуг, розміщення загінок та гуртів худоби, проектування протиерозійних гідротехнічних споруд, при терасування схилів, рекультивації земель, землюванні тощо.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Управління землекористуванням і девелопмент нерухомості.
Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Дорош Ольга Степанівна - професор кафедри управління земельними ресурсами; Купріянчик Ірина Петрівна - професор кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Теоретичні основи управління земельними ресурсами. Методи управління земельними ресурсами. Нормативно-методичні основи управління земельними ресурсами. Правові, організаційно-економічні та землевпорядні механізми управління земельними ресурсами. Організаційні системи і методи іх моделювання при управлінні земельними ресурсами.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Охорона земель). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою курсу є оволодіння загальними теоретичними основами формування екологічно сталих агроландшафтів, освоєння методології і методик оцінки стану і прогнозу агроландшафтів, освоєння технології проектування протиерозійного захисту як „нульового” циклу агроландшафту.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 051 Економіка. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Викладач: Дорош Ольга Степанівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є оволодіння загальними теоретичними і методологічними основами та практичними рекомендаціями використання 3 сучасних інструментів екологічного регулювання, обґрунтування стратегічних напрямів у веденні екологічної політики в сучасних умовах, підготовка здобувачів вищої освіти до вміння самостійно приймати ефективні управлінські рішення пов’язані з охороною навколишнього природного середовища на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і науково їх обґрунтовувати.