Управління та освітніх технологій

Courses tagged with "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: У курсі розглядаються питання законодавчої бази трудових відносин; проблеми соціального партнерства та сучасні механізми запобігання трудовим конфліктам.

Category: УП
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи і реабілітації, Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок з питань побудови та функціонування автоматизованих інформаційних систем для управління персоналом підприємств та організацій з використанням сучасних комп'ютерних, телекомунікаційних засобів і розвинених інструментальних засобів, а також на оволодіння практичними навичками вибору та використання АІС для управління персоналом (HRM-систем), аналіз ринку професійного програмного забезпечення для HR-менеджерів та розроблення моделей бізнес-процесів управління персоналом.

Category: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Михайліченко Микола Васильович - професор кафедри управління та освітніх технологій, Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізмів управління організацією, необхідні для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин. Завдання дисципліни: вивчення основних теоретичних положень аудиту, сконцентрувавши увагу на особливостях кадрового аудиту; оволодіння професійними термінами та поняттями аудиторської діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин; з’ясування сутності аудиту персоналу, його об’єкта та суб’єктів; засвоєння інформації, що характеризує дотримання законодавства в сфері праці, її оцінка та аналіз; формування особливостей діагностичної роботи в системі управління персоналом; вивчення організації та методик процесу аудиту та його оформлення; набуття практичних навичок щодо планування та організації аудиту, виконання окремих аудиторських процедур.

Blank19

Category: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Рудик Ярослав Михайлович, Білан Людмила Леонідівна - доценти кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та аналіз проблем документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також кадрового (спеціального) діловодства. Вивчення сучасних типових документів, технологій їх оформлення і рекомендацій щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.

Category: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Балановська Тетяна Іванівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Category: УП
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Балановська Тетяна Іванівна, професор кафедри
управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Category: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та аналіз проблем відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження.

blank20

Category: УП

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Курс з педагогіки. Дисципліна складається з двох курсів, які викладаються кафедрами психології і управління та освітніх технологій:

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами.
Анотація:  Методика навчання розглядається як галузь педагогічної науки, що досліджує освітній процес та розкриває закономірні зв’язки між трьома невід’ємно пов’язаними між собою структурними елементами навчання: навчальним предметом (об’єкт пізнання), викладанням (діяльність викладача) та учінням (діяльність учнів, студентів) для того, щоб на підставі виявлених закономірностей розробити вимоги до змісту навчального предмета, викладання та учіння.

Category: ЕКО
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: ВБР

Спеціальність: 204 Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 3 (СТН). ЄКТС: 3.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2016