Фізики

Courses tagged with "Фізики"

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ECTS: 6 (10).
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики.
Анотація: Теми курсу включають розділи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 4 (10).
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі викладені основи магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атoмного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних робіт і тести та питання для контрольних робіт.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики; Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики;
Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори: Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

NN13`zav

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2. ЄКТС: 10.
Автори: Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики;  Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики, Чорній Віталій Петрович - канд. фіз.-мат. наук, старший викладач кафедри фізики.

Фізика (Теп)

Category: Теп
Рік останньої атестації: 2018к
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 9. Контроль знань: Іспити.
Лектор: Грудинін Борис Олександрович, д-р педаг. наук, доцент кафедри фізики.
Анотація: Метою курсу „Фізика з основами біофізики” для здобувачів освіти спеціальності 163 Біомедична інженерія є засвоєння основ фізики, розуміння фізичної та фізико-хімічної інтерпретації біологічних процесів, оволодіння методами досліджень законів і явищ природи, а також усвідомлення принципів роботи приладів, які широко використовуються в біомедичній інженерії та наукових дослідженнях даної галузі знань.
П23


Category: БМІ

Cпеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2. ECTS: 9.
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021к

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Кожем'яко Ярина Василівна - асистент кафедри фізики.
Викладач: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Залоїло Ігор Анатолійович, доцент кафедри фізики.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Anotation: Purpose of the discipline formation in physical science students thinking, in particular, a proper understanding of the limits of the use of different physical concepts, laws, theories and skills to assess the likelihood of outcomes.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Залоїло Ігор Анатолійович, доцент кафедри фізики.


Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович, професор кафедри фізики.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни „Фізика з основами біофізики” для студентів є засвоєння основ фізики, фізичної та фізико-хімічної інтерпретації біологічних процесів, оволодіння фізичними методами і приладами, які широко використовуються у практиці ветеринарної медицини; навчити впроваджувати у практику сучасні фізичні методи та прилади для забезпечення ефективної діагностики і профілактики хвороб та лікування с/г тварин. Студенти повинні знати основні явища і закони фізики і біофізики, принципи та механізми, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів; сучасні фізичні і біофізичні методи, прилади і апаратуру; вміти: користуватися фізичними положеннями, законами і теорією, застосувати нові методи і прилади.

Підсумковий контроль проводиться у формі контрольних робіт по кожному з модулів та іспиту.

Category: ВВМ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики; Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики; Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Anotation: Purpose of the discipline formation in physical science students thinking, in particular, a proper understanding of the limits of the use of different physical concepts, laws, theories and skills to assess the likelihood of outcomes.

Фізика (БтБ)

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5,5.
Автори: Годлевська Оксана Олександрівна, доцент кафедри фізики, Ільїн Петро Петрович, доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до практичних занять, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Кожем'яко Ярина Василівна - асистент кафедри фізики.
ЕНК розроблений на основі методичних матеріалів д-ра біол. наук, професора Посудіна Ю.І.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2009
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4 (8).
Викладачі: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики; Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки,електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт і завдання для самостійних і контрольних робіт.
Category: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Анотація: Основна мета курсу - навести основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики, розглянути фізичні процеси та механізми, що складають основу життєдіяльності живих організмів. У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Аnotation: Mechanics, kinematics and dynamic of point and hard body. Molecular physics and thermodynamic. Electrostatics. Electric current and electromagnetism. Waves. Optics. Elements of  quantum mechanics. Structure of nuclear. Radiation. Radiation influence on biological objects.

Біофізика (ЗКР)

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2022к