Фінансів

Courses tagged with "Фінансів"

Specialty: 072 Finance, banking and insurance. QL: Bachelor. Semester: 3. ECTS: 5.
Author: Dr. Oleksandr Labenko.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 "Finance, banking and insurance".
ОС: Bachelor.
Семестр: 5. ЄКТС: 4(5).
Автори: Давиденко Надія Миколаївна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Тітенко Зоя Миколаївна - старший викладач кафедри фінансів.

Blank20`5lek

Category: ФіК
Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".
ОС: Магістр.
Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Давиденко Надія Миколаївна,
завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор;
Сова Олена Юріївна
доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент.


Анотація. Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів цілісного уявлення про сучасну методологію, методи, прийоми і систему показників дослідження фінансового сектору економіки, у тому числі прийнятих у міжнародній статистичній практиці, для проведення прикладного аналізу з метою кількісного обґрунтування управлінських рішень в галузі фінансів та практичних навичок щодо аналізу економічних явищ і процесів у сфері банківської діяльності та страхування.


Спеціальність:. ОС:. Семестр:0. ЄКТС:0.
Автор: Навроцький Ярослав Федорович - старший викладач кафедри фінансів.

Blank16`6lek-

Спеціальність:051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Мрачковська Надія Костянтинівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються питання про сутність і форми прояву фінансів, механізм функціонування фінансових відносин та їх оптимізацію у суспільстві, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Долженко Інна Іванівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Завданням дисципліни є вивчення теоретичних та організаційних засад податкового законодавства і менеджменту; набуття навичок контрольної роботи податкових органів, умінь роз’яснювати положення податкового законодавства, розв’язувати дискусійні питання, подавати пропозиції щодо його вдосконалення.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - к.е.н., доцент кафедри фінансів.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні аспекти проведення податкового контролю в органах ДФС України.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Адміністративний менеджмент ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.

Category: ПЕ

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри фінансів; Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів.
Викладач: Тітенко Зоя Миколаївна - старший викладач кафедри фінансів.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Дисципліна розглядає сутність і еволюцію корпоративного управління, механізм формування та управління корпоративним капіталом, міжнародні стандарти та моделі, особливості української моделі та корпоратизації сільського господарства, розкриває характеристику організаційних структур управління та особливості формування корпоративної культури, надає характеристику основних органів управління корпорацією, права та обов'язки акціонерів та захист прав меншості, розглядає нормативно-правове регулювання корпоративних відносин.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа і страхування (Управління фінансами підприємств). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Біляк Юлія Вікторівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Мета вивчення дисципліни - оволодіння механізмами формування, організації, планування і управління фінансами акціонерних товариств на основі теоретичного і практичного аналізу процесів фінансування і кредитування, узагальнення положень відповідних законодавчих і нормативних документів, а також досвіду фінансово-господарської діяльності провідних зарубіжних і вітчизняних корпорацій.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - к.е.н., доцент кафедри фінансів.
Анотація: В курсі розглянуто теоретичні та практичні особливості оподаткування суб’єктів господарювання - юридичних осіб та фізичних осіб за галузевим підходом.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа і страхування (Фінанси і кредит). МП: Бізнес аналітика в сфері бізнесу; Економіка і підприємництво. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Давиденко Надія Миколаївна - завідувач кафедри фінансів, професор.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри фінансів; Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС:  Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Скрипник Галина Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація:  У курсі розглядаються  сучасні інструменти організації проектного фнансування; техніко-економічне обгрунтування проектів та оцінювання інвестиційних рішень; шляхи упрвління проектними ризиками; різновиди фінансового забезпечення проектів й оптимізації структури джерел фінансування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит: Управління державними фінансами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів, Тітенко Зоя Миколаївна - ст. викладач кафедри фінансів.
Анотація: Проблемність економічного розвитку, відплив національного капіталу за кордон, недостатність власних фінансових ресурсів для здійснення ринкових перетворень та інвестиційних вкладень, фінансування бюджетного дефіциту, проведення соціально-економічних заходів зумовлюють широке застосування класичної форми державного кредиту урядом України.
Автоматично відбувається зростання залежності національної економіки від зовнішніх запозичень, фінансової допомоги міжнародних фінансово-кредитних організацій та урядів інших країн.
Накопичення значного державного боргу, посилення боргового тиску на державний бюджет та економічний розвиток національної економіки, виникнення боргових криз як наслідок неплатоспроможності країни-боржника призводить до переростання національної кризи в міжнародну.
Інтернаціоналізація виробництва, капіталу, збуту, лібералізація міжнародного обміну, посилення відкритості національних економік, з одного боку, та зростання обсягів світової державної заборгованості, з іншого, потребує вдосконалення управління всією фінансовою системою держави, зокрема управління державним боргом.
Управління державним боргом − одне з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важлива умова її фінансової стабільності.
Все це є основою того, що поглиблене вивчення дисципліни “Управління державним боргом” є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з фінансів, банківської справи та страхування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Олійник Лариса Анатоліївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються питання економічного змісту та порядку проведення фінансової санації підприємств; механізми управління фінансовою санацією; вирішення завдань щодо прийняття рішень про санацію; методичні підходи щодо виявлення банкрутства підприємства, складання програми й плану санації; заходи щодо виведення підприємства з фінансової кризи.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Лабенко Олександр Миколайович - доцент кафедри фінансів.

Category: ФіК