Фінансів

Courses tagged with "Фінансів"

Спеціальність: 281 Публічне управління і адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Тітенко Зоя Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів.
Анотація: Метою курсу є формування і поглиблення знань студентів з питань сутності й ролі державних фінансів у розвитку економічної та соціальної інфраструктури адміністративно-тереторіальних одиниць, а також власне механізму його відтворення. Дисципліна «Державні фінанси і контроль» дає можливість майбутньому спеціалісту об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в країні; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів; визначити заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дієвих важелів економічної політики держави; оцінювати ефективність використання бюджетних коштів.


Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2021

Предмет - Регіональні та місцеві фінанси

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Бакалавр Семестр: ЄКТС: 4

Автор: Негода Юлія Володимирівна – доцент кафедри фінансів.

Анотація: Студенти отримують знання стосовно теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування регіональних та місцевих фінансів, а також особливостей формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні в Україні.  


Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Мета курсу: з’ясування економічної природи податків, їх суті, функцій, об’єктивності в ринкових умовах; розкриття змісту податкової політики, податкової системи, податкового механізму та їх складових, вивчення практичного механізму застосування окремих податків та зборів, освоєння вимог до заповнення податкової звітності та механізму обчислення податків.

Доступ: Закритий.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2020

Дисципліна " Управління публічними фінансами"
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування”
ОС Магістр (заочна форма навчання)
Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Олійник Лариса Анатоліївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни “Управління публічними фінансами” є набуття слухачами загальних та фахових компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.

Category: ПУА

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Навроцький Ярослав Федорович - кандидат економічних наук, старший викладач.
Анотація: Дисципліна “Фінанси” є складовою частиною дисциплін циклу професійної та практичної підготовки нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації.
Фінанси – наука, яка вивчає економічні відносини, які виникають в процесі формування, розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв’язку з формуванням грошових накопичень у суб’єктів господарювання і держави та використанням їх для фінансування потреб суспільного відтворення та соціальних потреб всього суспільства.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Титарчук І.М.
Викладач: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Мрачковська Надія Костянтинівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Курс дає можливість ознайомитись з фінансовою наукою, структурою фінансової системи, її сферами та ланками, усвідомити необхідність існування фінансів, навчитися застосовувати фінансові інструменти для створення додаткового  інвестиційного доходу, а також ознайомитися з теоретичними та практичними аспектами кредитута кредитних відносин у суспільстві.

Фінанси

Category: ПТБД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Тітенко Зоя Миколаївна - старший викладач кафедри фінансів.
Анотація: Курс розглядає теоретичні та практичні основи адміністрування податків та зборів, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу сприяє кращому розумінню функціональних аспектів діяльності податкових органів та мотивів поведінки платників податків, набуттю досвіду та усвідомленню основних методів оподаткування. Рівень знань з цієї дисципліни визначає професійну компетентність студента до практичної діяльності.


Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 "Accounting and taxation".
ОС: Bachelor. 
Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Сова Олена Юріївна,
канд. екон. наук, доц.,
доцент кафедри фінансів.

Abstract. The purpose of the course is the formation of a system of fundamental knowledge about the set of financial relations, which express the distribution and redistribution of the value of gross domestic product at the macro and micro levels.

The main tasks of studying the discipline are:  to give students a bachelor's degree program a correct understanding of the laws in the field of financial relations of the state, business entities and the population and to reveal ways to use these laws in the practice of financial work; to show the possible directions of the impact of finance on social progress and the role of finance in the economic restructuring of society in the development of market relations; to identify a set of measures to ensure the use of finance as one of the effective levers of economic policy.


Category: ОіА

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри фінансів; Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: В програмі дисципліни «Бюджетна система» розглянуто принципи побудови бюджету та бюджетної системи України, структуру доходів і видатків бюджету, досліджено сутність, зміст і призначення державного та місцевих бюджетів, приділено увагу видатковій частині бюджету у різних галузях і сферах. Все це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин. А це в свою чергу зумовлює необхідність прийняття рішучих заходів щодо забезпечення виконання можливостей бюджету для подолання інфляційних процесів шляхом запровадження обмежень на приріст бюджетних видатків, консолідації переважної частини державних витрат у складі бюджету, стабілізації податкової системи, управління бюджетним процесом.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр Семестр: 6; 3 (Ск). ЄКТС: 5.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів. 

Анотація: Курс охоплює теорію та проблематику оперативного планування. Оперативне планування охоплює поточну діяльність підприємства, здійснюється в формі бюджетування. Дисципліна має прикладний характер: розглядаються всі етапи складання бюджету агровиробничого підприємства, бюджет формування та розподілу фінансових ресурсів по категоріям, бюджет доходів та витрат, бюджет собівартості та продаж, плану руху грошових коштів, складання прогнозного фінансового звіту.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 
ОС: Бакалавр. Курс: 1,  Семестр: 1. ЄКТС: 4.  120 год
Автори: Скрипник Галина Олексіївна - доцент кафедри фінансів, Ільків Лілія Анатоліївна – доцент кафедри економіки

Анотація: курс розглядає теоретичні основи та практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Висвітлює соціальні комунікації у професійному середовищі,  фінансову системи країни як сукупності сфер та ланок різних секторів професійної діяльності фінансистів.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування),  ОС: Бакалавр. Семестр: 7ECTS: 4.
Автори: Давиденко Надія Миколаївна - завідувач кафедри фінансів; Скрипник Галина Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні засади інвестиційної діяльності; форми та види інвестицій; фінансове забезпечення підприємництва через  залучення інвестиційних ресурсів та ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів.

Category: ФіК

ОКР Бакалавр, Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа і страхування"

Викладач: д.е.н., професор кафедри фінансів Негода Юлія Володимирівна

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Лемішко О.О. - професор кафедри фінансів.

Анотація: 


Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS4.
Автори: Олійник Лариса Анатоліївна - доцент кафедри фінансів, Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів
Анотація: Один з найважливіших викликів сьогодення - формування спроможних громад та ефективного самоврядування. Для виконання своїх завдань місцева влада повинна мати достатні фінансові та матеріальні ресурси, а також право самостійного управління і розпорядження ними. Фінансовою базою органів місцевого самоврядування та значним фактором регіонального розвитку є місцеві бюджети. Цей курс фокусується на сутності, складових та засадах організації місцевих фінансів. Значну увагу відведено процесам формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, системі бюджетного вирівнювання, структурі місцевого бюджету, особливостям формування місцевих бюджетів в тому числі в об’єднаних територіальних громадах, порядку застосування програмно-цільового методу, бюджетному процесі, методах управління місцевими фінансами, світовому досвіді організації місцевих фінансів.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 2 (Ск). ECTS: 5; 6 (Ск).
Автор: Долженко Інна Іванівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 10.
Автори:Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів; Олійник Лариса Анатолівна - доцент кафедри фінансів.

blank20

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа і страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 1 (Ск). ECTS: 5.
Автори: Файчук Ольга Валеріївна
Викладач: Лемішко Олена Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.
Анотація: Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому. Належне функціонування фінансового механізму неможливе без відповідно підготовлених фахівців, які були б обізнані з теоретичними та практичними аспектами організації фінансової діяльності.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 

076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Фінанси і кредит) 

ОС 076: Бакалавр. Семестр:7 ЄКТС: 5.

ОС 072: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.

Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: курс розглядає теоретичні основи та практичні проблеми фінансової діяльності підприємств приватної, колективної, комунальної, державної власності та з іноземними інвестиціями різної форми організації бізнесу (АТ, ТОВ, ТДВ, ПП, кооперативів, організацій, благодійних фондів та інших). Висвітлюється механізм формування стартового капіталу, фінансування за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, реорганізації, фінансового контролінгу, зовнішньоекономічної діяльності та фінансового планування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020