Фінансів

Courses tagged with "Фінансів"

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 0.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Доступ: Закритий.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2017к

Державні фінанси і контроль 

Спеціальність: Публічне управління і адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Лектор: Тітенко Зоя Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів.

Викладач: Тітенко Зоя Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів.

Анотація: Метою курсу є формування і поглиблення знань студентів з питань сутності й ролі державних фінансів у розвитку економічної та соціальної інфраструктури адміністративно-тереторіальних одиниць, а також власне механізму його відтворення. Дисципліна «Державні фінанси і контроль» дає можливість майбутньому спеціалісту об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в країні; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів; визначити заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дієвих важелів економічної політики держави; оцінювати ефективність використання бюджетних коштів.
Category: ПУА

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Навроцький Ярослав Федорович - кандидат економічних наук, старший викладач.
Анотація: Дисципліна “Фінанси” є складовою частиною дисциплін циклу професійної та практичної підготовки нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації.
Фінанси – наука, яка вивчає економічні відносини, які виникають в процесі формування, розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв’язку з формуванням грошових накопичень у суб’єктів господарювання і держави та використанням їх для фінансування потреб суспільного відтворення та соціальних потреб всього суспільства.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Титарчук І.М.
Викладач: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Мрачковська Надія Костянтинівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Курс дає можливість ознайомитись з фінансовою наукою, структурою фінансової системи, її сферами та ланками, усвідомити необхідність існування фінансів, навчитися застосовувати фінансові інструменти для створення додаткового  інвестиційного доходу, а також ознайомитися з теоретичними та практичними аспектами кредитута кредитних відносин у суспільстві.

Фінанси

Category: БД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 3 (Ск). ECTS: 2; 3 (Ск).
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Доступ: Закритий.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автори: Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів, Олійник Лариса Анатолівна - доцент кафедри фінансів.

Category: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Тітенко Зоя Миколаївна - старший викладач кафедри фінансів.
Анотація: Курс розглядає теоретичні та практичні основи адміністрування податків та зборів, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу сприяє кращому розумінню функціональних аспектів діяльності податкових органів та мотивів поведінки платників податків, набуттю досвіду та усвідомленню основних методів оподаткування. Рівень знань з цієї дисципліни визначає професійну компетентність студента до практичної діяльності.


Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри фінансів; Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: В програмі дисципліни «Бюджетна система» розглянуто принципи побудови бюджету та бюджетної системи України, структуру доходів і видатків бюджету, досліджено сутність, зміст і призначення державного та місцевих бюджетів, приділено увагу видатковій частині бюджету у різних галузях і сферах. Все це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин. А це в свою чергу зумовлює необхідність прийняття рішучих заходів щодо забезпечення виконання можливостей бюджету для подолання інфляційних процесів шляхом запровадження обмежень на приріст бюджетних видатків, консолідації переважної частини державних витрат у складі бюджету, стабілізації податкової системи, управління бюджетним процесом.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр Семестр: 6; 3 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів. 

Викладач: Біляк Юлія Вікторівна - доцент кафедри фінансів.

Анотація: Курс охоплює теорію та проблематику оперативного планування. Оперативне планування охоплює поточну діяльність підприємства, здійснюється в формі бюджетування. Дисципліна має прикладний характер: розглядаються всі етапи складання бюджету агровиробничого підприємства, бюджет формування та розподілу фінансових ресурсів по категоріям, бюджет доходів та витрат, бюджет собівартості та продаж, плану руху грошових коштів, складання прогнозного фінансового звіту.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування),  071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) ОС: Бакалавр. Семестр: 7ECTS: 4.
Автори: Давиденко Надія Миколаївна - завідувач кафедри фінансів; Скрипник Галина Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні засади інвестиційної діяльності; форми та види інвестицій; фінансове забезпечення підприємництва через  залучення інвестиційних ресурсів та ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр (скорочений термін навчання). Семестр: 3. ECTS5.
Автор: Олійник Лариса Анатоліївна - доцент кафедри фінансів.

Анотація:  Один з найважливіших викликів сьогодення - формування спроможних громад та ефективного самоврядування. Для виконання своїх завдань місцева влада повинна мати достатні фінансові та матеріальні ресурси, а також право самостійного управління і розпорядження ними. Фінансовою базою органів місцевого самоврядування та значним фактором регіонального розвитку є місцеві бюджети. Цей курс фокусується на сутності, складових та засадах організації місцевих фінансів. Значну увагу відведено  процесам формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, системі бюджетного вирівнювання, структурі місцевого бюджету, особливостям формування місцевих бюджетів в тому числі в об’єднаних територіальних громадах, порядку застосування програмно-цільового методу, бюджетному процесі, методах управління місцевими фінансами, світовому досвіді організації місцевих фінансів.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 2 (Ск). ECTS: 5; 6 (Ск).
Автор: Долженко Інна Іванівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 10.
Автори:Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів; Олійник Лариса Анатолівна - доцент кафедри фінансів.

blank20

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа і страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 1 (Ск). ECTS: 5.
Автори: Файчук Ольга Валеріївна
Викладач: Лемішко Олена Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.
Анотація: Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому. Належне функціонування фінансового механізму неможливе без відповідно підготовлених фахівців, які були б обізнані з теоретичними та практичними аспектами організації фінансової діяльності.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів
Анотація: курс розглядає теоретичні основи та практичні проблеми фінансової діяльності підприємств приватної, колективної, комунальної, державної власності та з іноземними інвестиціями різної форми організації бізнесу (АТ, ТОВ, ТДВ, ПП, кооперативів, організацій, благодійних фондів та інших). Висвітлюється механізм формування стартового капіталу, фінансування за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, реорганізації, фінансового контролінгу, зовнішньоекономічної діяльності та фінансового планування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Біляк Юлія Вікторівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Фінансовий контролінг є принципово новою концепцією в управлінні підприємством, яка здатна забезпечити підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства і ефективного його розвитку шляхом формування об’єктивної інформації про витрати та доходи, що дає змогу приймати оптимальні управлінські рішення.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 072 "Finance, banking and insurance".
ОС: Bachelor.
Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Сова Олена Юріївна,
канд. екон. наук, доц., доцент кафедри фінансів;
Негода Юлія Володимирівна,
канд. екон. наук, доц., доцент кафедри фінансів.
Abstract. Course goal is the formation of knowledge on the budget system and its construction: in theoretical terms to form knowledge in Public and Local finances; in terms of application - lay the basic knowledge on budget cycle and budget indicators assessment.

The course aim is to provide students with the tools, and the skills to use these tools, to understand the underlying concepts and practical tradeoffs entailed in the methods and sources of government revenue and forms of government expenditure, deficit funding; to see into terms of local and public debt.

П20

Category: ФіК

Спеціальність: 051 "Economics (Economics of Enterprises)".
ОС: Bachelor.
Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Сова Олена Юріївна,
канд. екон. наук, доц., доцент кафедри фінансів.
Abstract. The purpose of studying the discipline - obtaining by students the fundamental theoretical and practical knowledge on the organization of financial activity of enterprises, features of formation of the financial resources, mastering of methods of an estimation of a financial condition of the enterprises and financial planning at the enterprises.
Tasks: to study the essence and functions of finances of the enterprises, acquaintance with features of financial resources of the enterprises and sources of their formation, the organization of finances of the enterprises, mastering of methods of financial planning, an estimation of a financial condition of the enterprises, studying of features of reorganization of the enterprises.

Category: ФіК

Specialty: 072 Finance, banking and insurance. QL: Bachelor. Semester: 3. ECTS: 5.
Author: Dr. Oleksandr Labenko.

Category: ФіК