Фітопатології

Courses tagged with "Фітопатології"


Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автори: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Дерменко Олег Петрович - доцент.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2012

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр.

Семестр: 8 (7-8). ECTS: 3 (6).

Автор: Піковський Мирослав Йосипович – доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Анотація: У курсі розглядаються ареали, діагностичні ознаки та шкідливість хвороб картоплі, овочевих, плодово-ягідних культур і винограду; морфологічні та біологічні особливості збудників захворювань; вплив біотичних і абіотичних факторів на розвиток хвороб; спеціалізація та джерела резервування інфекційного матеріалу патогенів; інтегровані системи захисту культур від хвороб, що ґрунтуються на використанні різних способів і методів

Category: ЗКР

ОС «Бакалавр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

ECTS: 5

Автор: Башта О.В.

Анотація: Програма передбачає ознайомити студентів з наукою про хвороби рослин, вивчити особливості хворої рослини, причини, що викликають хворобу, вплив екологічних умов на їх розвиток. Значна увага звертається на діагностику хвороб, екологію патогенів, їх систематику, морфологічні і біологічні особливості, а також методи захисту рослин від хвороб


Category: ЗКР

ОС «Бакалавр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

ECTS: 3

Автор: Волощук Наталія Михайлівна

Анотація: Дисципліна вивчає морфологію і фізіологію мікроорганізмів. Класифікацію, екологію та генетику мікроорганізмів, методи виділення і культивування мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів у біологічному кругообігу речовин, вплив на мікроби факторів навколишнього середовища. Мікроорганізми рослин. Антагонізм мікроорганізмів


Category: ЗКР

ОС «Бакалавр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

ECTS: 4

Автори: Башта О.В, Волощук Н.М.

Анотація: Дисципліна «Хвороби лікарських рослин» вивчає хвороби лікарських рослин, протікання патологічного процесу в рослині, характеризує основних збудників хвороб лікарських рослин, умови їх розвитку, методи захисту від них


Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. 

ОС: Бакалавр. Дисципліна: Основи наукових досліджень в захисті рослин.  ECTS: 6.

Автор: Гентош Д.Т.

Анотація: Викладено теоретичний курс та лабораторні заняття із «Методології та організації наукових  досліджень у захисті  рослин». Висвітлені сучасні методи планування експерименту, спостережень і обліків, підготовки земельної ділянки, постановки та проведення досліду, особливості статистичної обробки отриманих результатів досліджень

Автор: Пасічник Л.П.

II частина. Анотація: Дисципліна "Основи наукових досліджень в захисті рослин" дає можливість самостійно опанувати теоретичний курс, ово­ло­діти на­у­ко­вим ме­то­дом зас­во­єн­ня нав­чаль­но­го ма­те­рі­а­лу, освоїти статистичні методи перевірки гіпотез; обраховувати основні показники кількісної та якісної мінливості; набути навичок графічного зображення розподілу цих ознак; оволодіти методами дисперсійного аналізу експериментальних даних одно- і багатофакторного  дослідів; методами кореляційного і регресійного аналізів кількісних і якісних відмін між явищами, що вивчаються в досліді; визначенню причинно-слідчих зв’язків, які викликають ці відміни; методами пробіт-аналізу тощо.

Category: ЗКР

ОС Бакалавр Спеціальність 202 Захист та карантин рослин 

Кредити ЄКТС 4

Автор: Глим’язний Володимир Анатолійович кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

 Анотація: Імунітет рослин є однією з основних профілюючих дисциплін у  підготовці фахівців із захисту рослин.  Дисципліна всебічно вивчає типи та особливості паразитизму фітопатогенних мікроорганізмів, їх спеціалізацію та мінливість, загальну характеристику та особливості взаємовідносин шкідників з рослинами, форми та механізми стійкості рослин до шкідливих організмів, селекцію рослин на стійкість до шкідливих організмів.

 


Category: ЗКР

ОС Бакалавр Спеціальність 202 Захист та карантин рослин  Кредити ЄКТС 4

Автор: Глим’язний Володимир Анатолійович кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

 Анотація: Завчасний прогноз розвитку шкідливих організмів  є підґрунтям для своєчасного проведення заходів захисту. Він попереджає про існуючу загрозу, настання критичних періодів у розвитку хвороб. Прогноз дає змогу планувати обсяги застосування і виробництва фунгіцидів. На підставі прогнозу своєчасно вносяться корективи в районування території щодо використання сортів культур

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 6.
Автор:  Волощук Н.М., Башта О.В.
Анотація: Мета загальної мікології як науки полягає у вивченні морфолого-біологічних властивостей і поширення грибів, їх ролі та значення в житті і господарській діяльності людини.

blank20

Category: ЗКР

соняшник

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ECTS: 3 (6).
Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються питання поширення, симптоматики та шкідливості хвороб зернових злакових, зернобобових, однорічних і багаторічних бобових трав, прядивних, олійних, коренеплідних культур: морфологічних і біологічних особливостей патогенів; впливу біотичних і абіотичних факторів на розвиток захворювань; з’ясування джерел та місць резервування інфекційного матеріалу збудників ; розробки та обґрунтування проведення на високому професійному рівні запобіжних та лікувальних заходів контролю хвороб рослин.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються діагностичні ознаки хвороб квіткових і декоративних культур, морфологічні, біологічні та екологічні властивості їх збудників; умови та закономірності, що сприяють поширенню патогенів та шкідливості захворювань; особливості планування заходів захисту квітково-декоративних рослин від хвороб.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Волощук Н.М., Башта О.В., Дерменко О.П.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОC: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Дерменко Олег Петрович - доцент; Вуєк Антоніна Олександрівна - асистент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є всебічне вивчення хвороб рослин, які спричиняються грибами, вірусами, бактеріями та іншими патогенами; симптоматики окремих хвороб, встановлення ролі факторів навколишнього середовища у розвитку хвороби; ознайомлення із сучасними системами захисту сільськогосподарських культур від хвороб.

Category: ЗКР

Cпеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.
Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань та умінь щодо морфолого-біологічних властивостей грибів, їх поширення, ролі і значення в житті і господарській діяльності людини. Гриби на сьогодні використовуються в біотехнологіях, водночас приносять значну шкоду під час вирощування сільськогосподарських культур, оскільки займають питому вагу  серед збудників хвороб рослин.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Автор: Крючкова Лариса Олексіївна - професор кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань щодо патологічного процесу, етіології хвороб ролі біотичних та абіотичних факторів у їх прояві та розвитку, у з'ясуванні чинників, які стримують поширення патогенів.

Category: ЗКР

ОС «Магістр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Спеціалізація «Захист рослин» ECTS: 3

Автор: Башта О.В.

Анотація: Дисципліна „ Методи створення інфекційних фонів у фітопатології” є однією з основних навчальних дисциплін підготовки фахівців  із захисту рослин, що базується на використанні інфекційних фонів в селекції створення нових сортів сільськогосподарських культур з підвищеною стійкістю проти хвороб.
Основна мета дисципліни „Методи створення інфекційних фонів у фітопатології» є теоретична і практична підготовка студентів по створенню інфекційних фонів у фітопатології. Студент повинен знати напрямки використання штучних і природних інфекційних фонів і вміти їх обґрунтувати


Category: ЗР

ОС «Магістр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Спеціалізація «Захист рослин» ECTS: 4

Автор: Волощук Н.М.

Анотація: Враховуються механізми агроценозу і використання можливостей захисту рослин за допомогою технологічних заходів і створення та впровадження стійких сортів і гібридів, виконання технології їх насінництва, здійснення карантину і прогнозу розвитку шкідливих організмів, використання агротехнічних, біологічних і хімічних заходів з урахуванням їх економічної доцільності


Category: ЗР

ОС «Магістр» Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Спеціалізація «Захист рослин» ECTS: 4

Автори: Башта О.В, Волощук Н.М.

Анотація: Програма передбачає оволодіння студентами знань про фізіолого – біохімічні властивості рослини, які підвищують імунітет рослин до хвороб, а також ознайомитись з методиками вивчення анатомічних, морфологічних, фізіологічних, біохімічних особливостей хворих та здорових рослин з метою визначення стійкості рослин до хвороб

Category: ЗР