Ґрунтознавства та охорони ґрунтів

Область Курси відмічена як "Ґрунтознавства та охорони ґрунтів"

візитка3.1.png

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5; 1 (Навчальна практика).
Автори: Балаєв Анатолій Джалілович - доктор с.-г. наук, професор; Карабач Катерина Сергіївна - кандидат с.-г. наук., доцент  кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули,
Анотація: Навчальний курс спрямований на вивчення ґрунтів, як середовище росту лісових культур, походження, розвиток, будову, склад, властивості, географічне поширення та раціональне використання у лісівництві.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7 (І семестр - 4, ІІ семестр  - 2, навчальна практика - 1).
Лектор: Балаєв Анатолій Джалілович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули.
Викладач: Піковська Олена Володимирівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули.
Анотація: Курс знайомить із ґрунтом як середовищем росту та розвитку рослин, його складом, мінералами та гірськими породами, які формують ґрунти і використовуються як меліоранти та добрива. Формує у студентів знання про гранулометричний склад ґрунтів, його фізичні, водні та повітряні властивості, їх регулювання. Вивчає закономірності розташування ґрунтів на території України та особливості їх використання у садово-парковому господарстві.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бережняк Михайло Федорович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: дисципліна «Агрофізика» обумовлює надання студентам осмислення та професійних знань стосовно проходження в ґрунтах і сільськогосподарських посівах фізичних, фізико-хімічних та біофізичних процесів, що в кінцевому результаті формують продуктивність агроценозів.


Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 6; 1 (Навчальна практика).

Автори: Забалуєв Віктор Олексійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, доктор с.-г. наук; Тонха Оксана Леонідівна, професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, доктор с.-г. наук; Карабач Катерина Сергіївна - доцент  кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, кандидат с.-г. наук.

Анотація: Навчальний курс спрямований на вивчення ґрунтового вкриття, як середовища росту сільськогосподарських культур, а також як місця існування живих організмів, вивчення будови та основних властивостей ґрунтів, їх мінералогічного складу, закономірностей географічного поширення ґрунтів, пізнання основних елементарних природних процесів ґрунтоутворення.Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестри: 8; 3 (Ск). ЄКТС: 5.
Лектор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: У даному курсі пропонується ознайомлення із різними типами карт, картографічними проекціями, масштабами, умовними знаками карт. Особлива увага даної дисципліни приділяється проведенню польового картографування і створенню карти ґрунтів та агрохімічних картограм.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. Спеціалізація: Агрохімія і ґрунтознавство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про фізичні основи, фактори ерозії грунтів, їх класифікацію, природу, закономірність та запобігання деградаційних процесів в грунтах у обсязі, необхідному для використовування в обраній професії.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (8АіГ). ЄКТС: 4.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація:
Курс формує у студентів цілісне уявлення про збалансоване екологічно безпечне землекористування, знайомить із сучасними технологіями використання різних земель і ґрунтів з метою забезпечення їх захисту від деградаційних процесів та досягнення розширеного відтворення родючості ґрунтів.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 3 (6).
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Annotation: This course is an introductory designed course for the Bachelor student, which provides the basic concepts of all aspects of geology. 

Ґрунтознавство з основами геології.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ЄКТС: 3 (6).
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.
Ґрунтознавство з основами геології.
Категорія: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про фізичні процеси, що відбуваються у ґрунтах та рослинах, вплив зміни фізичних факторів на процеси життєдіяльності рослин у обсязі, необхідному для подальшого вивчення професійних дисциплін та використання в обраній професії.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс формує відповідну компетенцію фахівців, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Cадівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 6,5.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс знайомить студентів із принципами агровиробничого групування ґрунтів, властивостями ґрунтів, що враховуються при цьому, таксономічними одиницями класифікації, методами його діагностики, станом ґрунтового вкриття. Курс розкриває питання щодо захисту ґрунтів від різних видів деградації та заходи з охорони і відновлення родючості ґрунтів, а також вчить враховувати агровиробничі групи ґрунтів у плануванні агротехнічних заходів.

Категорія: Спільні (Агро&СВ)
Рік останньої атестації: 2019

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність 201 «Агрономія» Освітня програма Агрохімія і ґрунтознавство Орієнтація освітньої програми освітньо-професійна Форма навчання денна Термін навчання (обсяг кредитів ЄКТС) 1 рік і 4 місяці (90) На основі ОС «Бакалавр» Освітній ступінь «Магістр» К, Кваліфікація магістр з агрономії

Категорія: АіҐ
Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів.
Спеціальність:
201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Тонха Оксана Леонідівна - доктор с.-г. наук, професор (50%); Шеметун Катерина Ігорівна (35%); Забалуєв Віктор Олексійович (15%).
Категорія: АіҐ

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 2.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про періодичний контроль динаміки основних ґрунтових процесів в природних умовах і за антропогенних навантаженнях, прогнозу еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок із метою запобігання чи усунення дії негативних процесів.

Моніторинг і паспортизація ґрунтових ресурсів.

Категорія: АіҐ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Вітвіцький Станіслав Валерійович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Дисципліна дозволить оволодіти методами та процедурами оптимізації ґрунтових режимів, системним підходом в оцінці ґрунтів, їх економічних та соціально-економічних функцій.
НП20
Категорія: АіҐ

Районування і структура ґрунтового покриву України

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Дисципліна вивчає зако­но­мір­ності просто­ро­вого поширення ґрунтів і є основою їх обліку та оцінки як природного ресурсу. Основні принципи генетич­ної класи­фі­кації ґрунтів і нові підходи класи­фі­кації ґрунтів на еколого-суб­стан­ційній основі, критерії виділення таксо­но­мічних одиниць гене­тичної класи­фі­кації і діаг­нос­тики ґрунтів. Просторова неоднорід­ність грунтів на земній поверхні і законо­мір­ності розмі­щення гру­нтів у природі. Межі просто­ро­вої неодно­рід­ності грунтів. Горизон­тальна та верти­кальна неодно­рід­ності грунтів.
Категорія: АіҐ
Спеціальність: 201 Агрономія ((Агрохімія і ґрунтознавство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Метою даного курсу є поглиблене оволодіння теоретичними основами біології та хімії ґрунтів, вивчення найважливіших мікробіологічних процесів, які відбуваються в природі, і зокрема, в ґрунті та при переробці сільськогосподарської сировини. Навчитися цілеспрямовано управляти функціональною активністю мікроорганізмів на користь людини; використовувати та коригувати мікробіні процеси в грунтах, практично впливати на окремі біологічні групи мікроорганізмів з метою управління мікробіологічними процесами для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур. Оволодіти методикою виділення та характеристикою грунтового розчину, дослідження сполук азоту в грунті, фосфору, калію, сірки і мікроелементи в різних ґрунтах та їх характеристика, участь в ґрунтових процесах.
Категорія: АіҐ
Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.
Анотація: В результаті вивчення дисципліни, буде вивчено принципи генетичної класифікації ґрунтів і нові підходи класифікації ґрунтів на еколого-субстанційній основі, значення анізотропії за фізичними показниками у вертикальному й горизонтальному напрямках, як основи утворення ґрунтових профілів, які різняться залежно від вектору за режимами, обмінними й міграційними процесами.
Категорія: АПА
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Основною метою курсу є формування світогляду про ґрунтовий покрив як компонент біосфери Землі, основної складової ландшафтів, фізичне середовище і життєвий простір для існування людства, головний і незамінний засіб виробництва в сільському господарстві. Дисципліна розкриває різні підходи до класифікації ґрунтів у Європі, Америці, Канаді, всесвітній реферативній базі WRB. Отже, метою вивчення дисципліни є підготовка висококваліфікованих ґрунтознавців, аспірантів у галузі охорони ґрунтів та земель.
Категорія: 201 Агрономія