Ґрунтознавства та охорони ґрунтів

Courses tagged with "Ґрунтознавства та охорони ґрунтів"

візитка3.1.png

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS: 5; 1 (Навчальна практика).
Автори: Балаєв Анатолій Джалілович - завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, доктор с.-г. наук, професор; Карабач Катерина Сергіївна - доцент  кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, кандидат с.-г. наук.
Анотація: Навчальний курс спрямований на вивчення ґрунтів, як середовище росту лісових культур, походження, розвиток, будову, склад, властивості, географічне поширення та раціональне використання у лісівництві.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7 (І семестр - 4, ІІ семестр  - 2, навчальна практика - 1).
Лектор: Балаєв Анатолій Джалілович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули.
Викладач: Піковська Олена Володимирівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули.
Анотація: Курс знайомить із ґрунтом як середовищем росту та розвитку рослин, його складом, мінералами та гірськими породами, які формують ґрунти і використовуються як меліоранти та добрива. Формує у студентів знання про гранулометричний склад ґрунтів, його фізичні, водні та повітряні властивості, їх регулювання. Вивчає закономірності розташування ґрунтів на території України та особливості їх використання у садово-парковому господарстві.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2021

Screenshot_4.png

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 7; 1 (Навчальна практика).
Автори: Забалуєв Віктор Олексійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, доктор с.-г. наук; Карабач Катерина Сергіївна - доцент  кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, кандидат с.-г. наук.
Анотація: Навчальний курс спрямований на вивчення ґрунтового вкриття, як середовища росту сільськогосподарських культур, а також як місця існування живих організмів, вивчення будови та основних властивостей ґрунтів, їх мінералогічного складу, закономірностей географічного поширення ґрунтів, пізнання основних елементарних природних процесів ґрунтоутворення.Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бережняк Михайло Федорович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Дисципліна «Агрофізика» призначена надати студентам осмислення та основні поняття про проходження в ґрунтах і рослинах фізичних, фізико-хімічних та біофізичних процесів, що в кінцевому результаті формують продуктивність агроценозів.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестри: 8; 3 (Ск). ЄКТС: 5.
Лектор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: У даному курсі пропонується ознайомлення із різними типами карт, картографічними проекціями, масштабами, умовними знаками карт. Особлива увага даної дисципліни приділяється проведенню польового картографування і створенню карти ґрунтів та агрохімічних картограм.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. Спеціалізація: Агрохімія і ґрунтознавство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про фізичні основи, фактори ерозії грунтів, їх класифікацію, природу, закономірність та запобігання деградаційних процесів в грунтах у обсязі, необхідному для використовування в обраній професії.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація:
Курс формує у студентів цілісне уявлення про збалансоване екологічно безпечне землекористування, знайомить із сучасними технологіями використання різних земель і ґрунтів з метою забезпечення їх захисту від деградаційних процесів та досягнення розширеного відтворення родючості ґрунтів.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 4 (7).
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Annotation: This course is an introductory designed course for the Bachelor student, which provides the basic concepts of all aspects of geology. 

Ґрунтознавство з основами геології

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.5.
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про фізичні процеси, що відбуваються у ґрунтах та рослинах, вплив зміни фізичних факторів на процеси життєдіяльності рослин у обсязі, необхідному для подальшого вивчення професійних дисциплін та використання в обраній професії.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс формує відповідну компетенцію фахівців, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Cадівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 6,5.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс знайомить студентів із принципами агровиробничого групування ґрунтів, властивостями ґрунтів, що враховуються при цьому, таксономічними одиницями класифікації, методами його діагностики, станом ґрунтового вкриття. Курс розкриває питання щодо захисту ґрунтів від різних видів деградації та заходи з охорони і відновлення родючості ґрунтів, а також вчить враховувати агровиробничі групи ґрунтів у плануванні агротехнічних заходів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія;

Освітня програма: Агрохімія і ґрунтознавство

ОС: Магістр

Семестр: 2

ЄКТС: 5

Автори: 

Тонха Оксана Леонідівна - доктор с.-г. наук, професор (50%)

Шеметун Катерина Ігорівна (35%)

Забалуєв Віктор Олексійович (15%)

 


Category: АіҐ

Районування і структура ґрунтового покриву України

Спеціальність: 201 Агрономія (ОПП Агрохімія і ґрунтознавство); 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.

Автори: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.

Анотація: Дисципліна вивчає закономірності просторового поширення ґрунтів і є основою їх обліку та оцінки як природного ресурсу. Основні принципи генетичної класифікації ґрунтів і нові підходи класифікації ґрунтів на еколого-субстанційній основі, критерії иділення таксономічних одиниць генетичної  класифікації і діагностики ґрунтів. Просторова неоднорідність грунтів на земній поверхні і закономірності розміщення гру­нтів у природі. Межі просторової неоднорідності грунтів. Горизонтальна та верти­кальна неоднорідності грунтів.


Category: АіҐ

Спеціальність:  201 Агрономія; ОПП «Агрохімія і ґрунтознавство»;
 ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 4.
Лектор: Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри грунтознавства і охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули
Викладач: Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри грунтознавства і охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули

Анотація: Метою курсу є формування знань про застосування різних технологій меліорацій на порушених землях для поліпшення якості техноземних грунтів в пострекультиваціонний період. Вивчаються такі види і способи меліорацій: геоконструкційні (землювання, глинування, піскування, формування водоупорних і водонасичених горизонтів); культуртехнічні (очищення від самозаростання кущами і деревами, від побутового, будівельного і іншого сміття, а також від інших об'єктів, що ускладнюють використання ділянки за цільовим призначенням); біологічні (фітомеліорація, біоконсервація, мікорізація, сидерація, залуження, заліснення), а також хімічні, гідрологічніі агротехнологічні меліорації.
Види меліорацій і меліоративні роботи застосовують залежно від специфіки інженерного етапу рекультивації порушених земель з урахуванням господарсько-економічних і природних умов конкретного регіону для отримання найкращого еколого-економічного та соціально-естетичного ефектів.

Category: АіҐ

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 2.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про періодичний контроль динаміки основних ґрунтових процесів в природних умовах і за антропогенних навантаженнях, прогнозу еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок із метою запобігання чи усунення дії негативних процесів.

Category: АіҐ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Забалуєв Віктор Олексійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Blank16

Category: АіҐ