Магістри спеціальності Агрономія

Спеціальність 201 «Агрономія»

Освітня програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Випускові кафедри:

Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Тел.: (044) 527-88-17
E-mail: quality_chair@mail.ru
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Бикін Анатолій Вікторович

Ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули
Тел.: (044) 527-81-02
E-mail: grunt_nubip@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Балаєв Анатолій Джалілович

Районування і структура ґрунтового покриву України

Спеціальність: 201 Агрономія (ОПП Агрохімія і ґрунтознавство); 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.

Автори: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.

Анотація: Дисципліна вивчає закономірності просторового поширення ґрунтів і є основою їх обліку та оцінки як природного ресурсу. Основні принципи генетичної класифікації ґрунтів і нові підходи класифікації ґрунтів на еколого-субстанційній основі, критерії иділення таксономічних одиниць генетичної  класифікації і діагностики ґрунтів. Просторова неоднорідність грунтів на земній поверхні і закономірності розміщення гру­нтів у природі. Межі просторової неоднорідності грунтів. Горизонтальна та верти­кальна неоднорідності грунтів.


ОС "Магістр" 
Спеціальність 201 агрономія 
ОП Агрохімія і ґрунтознавство
3 семестр 2 рік навчання 
кількість кредитів ЄКТС 3 

Автор: Бикіна Н.М. доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Анотація: 

Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторних занять є формування у магістра теоретичних знать і практичних вмінь щодо основ регулювання умовами живлення в культиваційних спорудах та за фертигації, факторів формування продуктивності культур закритого ґрунту і їх взаємодію на основі біологічних особливостей культур та технологічних можливостей агропідприємств, створення моделей режимів живлення в закритому ґрунті, управління ними відповідно до біологічних вимог культур протягом періоду вегетації

Спеціальність:  201 Агрономія; ОПП «Агрохімія і ґрунтознавство»;
 ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 4.
Лектор: Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри грунтознавства і охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули
Викладач: Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри грунтознавства і охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули

Анотація: Метою курсу є формування знань про застосування різних технологій меліорацій на порушених землях для поліпшення якості техноземних грунтів в пострекультиваціонний період. Вивчаються такі види і способи меліорацій: геоконструкційні (землювання, глинування, піскування, формування водоупорних і водонасичених горизонтів); культуртехнічні (очищення від самозаростання кущами і деревами, від побутового, будівельного і іншого сміття, а також від інших об'єктів, що ускладнюють використання ділянки за цільовим призначенням); біологічні (фітомеліорація, біоконсервація, мікорізація, сидерація, залуження, заліснення), а також хімічні, гідрологічніі агротехнологічні меліорації.
Види меліорацій і меліоративні роботи застосовують залежно від специфіки інженерного етапу рекультивації порушених земель з урахуванням господарсько-економічних і природних умов конкретного регіону для отримання найкращого еколого-економічного та соціально-естетичного ефектів.

Спеціальність: 201 - агрономія, обов"язкова дисципліна ОПП "Агрохімія і грунтознавтсво"
ОС: Магістр; ЄКТС: Семестр: 2. ECTS:  8

Автор:
Лопушняк Василь Іванович - професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Семенко Лариса Олександрівна  - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.


Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторноих занять є формування у магістра зі спеціальності «Агрономія» освітньої програми «Агрохімія і грунтознавство» теоретичних знать та практичних вмінь організовувати процес підбору сільськогосподарських машин і розраховувати потребу в ресурсах, а також їх завантаженість для забезпечення ефективної роботи агропідприємств. Майбутні фахівці здобудуть вміння оцінювати кліматичні, територіальні, технологічні ризики при веденні рослинництва, а також ефективно здійснювати менеджмент та маркетинг агрохімічних ресурсів з метою забезпечення формування продукції сільськогосподарських культур високої якості протягом їх вегетації і у період її доробки.

Спеціальність: 201 - агрономія, обов"язкова дисципліна ОПП "Агрохімія і грунтознавтсво"
ОС: Магістр; ЄКТС: Семестр: 1-2. ECTS:  11; 

Автор:
Бикін Анатолій Вікторович - професор, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Лопушняк Василь Іванович - професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Семенко Лариса Олександрівна  - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація:
Метою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторних занять є формування у магістра зі спеціальності «Агрономія» освітньої програми «Агрохімія і грунтознавство» теоретичних знать та практичних вмінь щодо методів і засобів агрохімічного забезпечення та обслуговування галузі рослинництва, планування та організації забезпечення агрохімсервісу, тощо. До того ж, майбутній фахівець набуде вмінь контролювати, реалізовувати та застосувати засоби хімізації сільськогосподарського виробництва, а також організовувати ефективні взаємодії між товаровиробниками і організаціями із агрохімсервісу різних форм власності, визначати ефективність агрохімічного сервісу агропідприємств.

Спеціальність: 201 Агрономія. Спеціалізація: Агрохімія і ґрунтознавство. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про періодичний контроль динаміки основних ґрунтових процесів в природних умовах і за антропогенних навантаженнях, прогнозу еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок із метою запобігання чи усунення дії негативних процесів.

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Магістр

ОП: «Агрохімія і ґрунтознавство»

Семестр 1. ЄКТС  3

Автор: Літвінова Олена Анатоліївнадоцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна


Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство: Агрохімсервіс та управління якістю ґрунтів). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Забалуєв Віктор Олексійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Blank16

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія).  ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.

Автори: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Вітвіцький Станіслав Валерійович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.

Анотація: Дисципліна дозволить оволодіти методаим та процедурами оптимізації грунтових режимів, оволодіння системним підходом в оцінці грунтів, їх економічних та соціально-економічних функцій.


Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Олег Володимирович - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Система застосування добрив
Система застосування добрив із основами диференційованого їх внесення

Blank16