Магістри спеціальності Агрономія

Спеціальність 201 «Агрономія»

Освітня програма «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

Випускова кафедра:

Генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського
Тел.: (044) 527-86-26
E-mail: breedingdepartment@gmail.com
В.о. завідувача кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Макарчук Олександр Сергійович

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 3; ЄКТС: 6

Автор: Вдовіченко Жанна Вікторівна ­­– доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 3; ЄКТС: 5

Автор: Зінченко Олеся Анатоліївна­­– старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 7

Автор: Роїк Микола Володимирович ­­– професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 1; ЄКТС: 5

Автор: Вдовіченко Жанна Вікторівна ­­– доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: В курсі висвітлено основні питання методики та організації науково-дослідної діяльності в сучасних генетичних дослідженнях. На курсі розглядається ряд важливих питань: вибір напряму та послідовність наукових досліджень; дослідницькі принципи науки; методи наукового пізнання; місце та роль системного підходу в науковому пізнанні; наукове мислення в організації та проведенні наукових досліджень; основи теоретичних та експериментальних досліджень; планування  генетичного експерименту й аналіз його результатів; наукові колективи та школи, особистість вченого; технологія наукової діяльності; звітність наукових досліджень; етика наукових досліджень.

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 5

Автори: Роїк Микола Володимирович – професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Зінченко Олеся Анатоліївна – старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: Вивчаються питання наукових основ спеціальної селекції та насінництва гетерозисних гібридів польових культур. Суть гетерозису та фактори, що його обумовлюють, типи гетерозису та способи його вимірювання, основні завдання селекції польових культур на гетерозис, загальну схему селекції гетерозисних гібридів, основні етапи селекційної роботи, практичне використання ефекту міжлінійного гетерозису в селекції кукурудзи, соняшника, цукрового буряка, сорго, виробництво гібридного насіння на основі генної чоловічої стерильності і ЦЧС, самостерильності. Розглядаються особливості насінництва гетерозисних гібридів польових культур, використання міжсортового гетерозису в селекції польових культур та основні етапи селекційної роботи, їх суть, методи селекції.


Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 1; ЄКТС: 4

Автори: Роїк Микола Володимирович – професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Зінченко Олеся Анатоліївна – старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: Розглядаються питання організації дослідницької роботи та формування методологічних засад і оволодіння практичними прийомами проведення наукового дослідження, використання методики організації і проведення польових, вегетаційних лізимитричних і лабораторних досліджень. Вивчаються особливості методів закладання дослідів в селекції, генетиці і насінництві та методи статистичного аналізу отриманих результатів досліджень.


Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 5

Автор: Ковалишина Ганна Миколаївна – професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: Розглядаються питання з основ формування фенотипу рослин унаслідок впливу факторів зовнішнього середовища та успадкування ознак. Як змінюються закономірності успадкування, які відбуваються відхилення у організмів при дії різних абіотичних факторів довкілля. Які зміни відбуваються при дії мутагенних факторів. Висвітлюються питання сучасного уявлення про дискретність та цілісність спадковості – гени та форми мінливості під впливом природних та штучних факторів довкілля, вплив екологічних факторів на спадковість, популяційно-еволюційні процеси, використання тих чи інших екологічних факторів  у селекції.

 


Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Ковалишина Ганна Миколаївна - професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Дмитренко Юлія Михайлівна - асистент кафедри генетики, селекції та насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить студентам скористатися в селекції імунітету досягнення досягнення, які стосуються взаємозалежних рослин і патологій, генетичних рівнів, а також рівнів взаємовідносин рослин-господарств з патогеном середовища. Дозвольте майбутньому спеціалістам вирішити проблеми зі створенням комплексу іменних сортів проти шкідливих організмів.

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Ткачик Світлана Олександрівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення особливостей національної системи реєстрації прав на сорти рослин, етапів науково-технічної експертизи сортів рослин (формальна експертиза та кваліфікаційна експертиза). Теоретичний та практичний курс дисципліни дасть змогу освоїти нормативно-правові документи, що регламентують реєстрацію та обіг сортів рослин, інструкції та правила, які регулюють експертизу назви, новизни; методики проведення кваліфікаційної експертизи на придатність до поширення та на відмінність, однорідність та стабільність.

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Башкірова Наталія Вікторівна - доцент кафедри селекції і генетики.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам глибокі знання зі спеціальної генетики сільськогосподарських культур, яка є теоретичною основою спеціальної селекції, насінництва, для застосування знань з генетичних механізмів контролю ознак при складані селекційних схем для прискорення одержання нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і ґрунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Зінченко Олеся Анатолівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.

Blank18