Магістри спеціальності Агрономія

Спеціальність 201 «Агрономія»

Освітня програма «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві»

Випускова кафедра:

Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Тел.: (044) 527-88-17
E-mail: quality_chair@mail.ru
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Бикін Анатолій Вікторович

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.

Викладач: Літвінова Олена Анатолівна, к.с.-г.н., доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Бордюжа Ігор Петрович, к.с.-г.н., асистент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Анотація: Навчальна дисципліна має за мету формування кваліфікаційних теоретичних знань, методичних розумінь і практичних навиків агрохімічного обстеження рослинного покриву, з використанням різних методів і засобів дистанційного зондування – мобільних пристроїв спектрального аналізу, наземного сенсорного обладнання, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), супутників.

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

нп16`4zav`128bank

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І.Душечкіна.

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві: Цифрове управління використанням агрохімічних ресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Викладач: Кошель Антон Олександрович, д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних положень, методів і способів одержання геопросторових даних та оволодіння практичними навичками їх оброблення для використання у технологіях прецизійного агровиробництва. Завдання дисципліни полягають у формуванні теоретичних знань і набутті практичних навичок одержання різнорідних геопросторових даних, їх оброблення, геоінформаційного аналізу, використання інструментарію геоінформаційних систем (ГІС) для геопросторового моделювання та використання в агрохімсервісі.
П24

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І.Душечкіна.
Анотація: У курсі розглядаються основні питання агрохімічного супроводу вирощування овочевих, плодових, ягідних культур і винограду. Модулями виокремлені розділи родючості грунту, живлення рослин, особливостей удобрення овочевих і плодово-ягідних культур.

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 7.
Викладач: Грищенко Олег Володимирович, к.с.-г.н., доцент агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Засвоєння дисципліни дозволяє набути теоретичних знань і практичних вмінь по реалізації карт-завдань, які розроблені відповідно до результатів експертизи і комплексної агрохімічної діагностики, з метою управління продуктивністю посівів із врахуванням внутрішньопольової варіабельності місць вирощування рослин та оптимізації використання витратних матеріалів.
П20

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Бикін Анатолій Вікторович, професор, академік НААН, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І. Душечкіна; Бордюжа Ігор Петрович - асистент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І. Душечкіна.
Анотація
Метою навчальної дисципліни є набуття  студентами теоретичних знань і практичних умінь щодо  можливих  напрямків  і  способів  фальсифікації  добрив,  а  також  основних ризиків, пов’язаних із використанням таких добрив.


Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.
Анотація: В результаті вивчення дисципліни, буде вивчено принципи генетичної класифікації ґрунтів і нові підходи класифікації ґрунтів на еколого-субстанційній основі, значення анізотропії за фізичними показниками у вертикальному й горизонтальному напрямках, як основи утворення ґрунтових профілів, які різняться залежно від вектору за режимами, обмінними й міграційними процесами.
Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - 20, Практичні - 20, Самостійна робота - 80. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: ...
Покликання на силабус Силабус

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Метою вивчення теоретичного матеріалу та лабораторного курсу дисципліни є формування у майбутнього фахівця теоретичних знань щодо фізіологічних процесів живлення рослин, методів та методик його діагностики (стратегічної, оперативної, ґрунтової, рослинної, біологічної, функціональної, тощо), а також набуття практичних вмінь щодо планування, організації та реалізації комплексної агрохімічної діагностики живлення сільськогосподарських культур, виділення зон дефіциту макро-, мезо- і мікроелементів в межах поля, вибору найбільш оптимальних способів і технічного забезпечення діагностики різних груп сільськогосподарських культур, застосування сучасного інструментарію цієї сфери агрохімсервісу, уміння обслуговувати і підтримувати функціональну діяльність приладів різних видів діагностики живлення рослин, розробки професійної документації.

NN16`lek`prez