Курс створено для підготовки фахівців третього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 205 "Лісове господарство"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: PhD. Семестр: 2. EСTS: 5.
Автори: Токарева Ольга Вікторівна - доцент кафедри лісівництва; Чурілов Андрій Михайлович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: Метою курсу є пізнання закономірностей будови, функціонування і розвитку фітоценозу, як найважливішого біоенергетичного компонента біосфери для подальшого застосування майбутніми фахівцями лісового господарства за обґрунтування та проведення аналізу сучасного стану лісових рослинних угруповань, розробка шляхів поліпшення і раціонального використання їхніх рослинних ресурсів.
Рік останньої атестації: 2018к


Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Анотація: Мета дисципліни полягає в ознайомленні аспірантів наукової спеціальності з сучасними досягненнями у визначенні ролі і місця різних систематичних і функціональних груп гетеротрофних організмів лісових біоценозів у їх системній взаємодії у контексті формування біологічно-стійких і високопродуктивних лісів. При вивченні дисципліни аспірант має опанувати основні біологічні засади ролі і місця гетеротрофних організмів у лісовому біоценозі та вміти застосовувати набуті знання в науковій роботі при дослідженні лісових біоценозів.

Рік останньої атестації: 2021
Автори курсу: Пузріна Наталія Василівна; Гойчук Анатолій Федорович

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Доктор філософії. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Білоус Андрій Михайлович - д-р с.г. наук, професор, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, завідувача кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

П19

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Колесніченко О.В. - завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Курс призначений для формування у слухачів знань про систему озеленення населеного пункту, навичок проектування садово-паркових об'єктів різного функціонального призначення.

Рік останньої атестації: 2015
Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи.
Спеціальності: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: PhD. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Лащенко Андрій Григорович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Наукові основи досліджень садово-паркового господарства.
Спеціальність:
206 Садово-паркове господарство. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Зібцева Ольга Василівна - канд. екон. наук, доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: ...
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Phd. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Колесніченко Олена Валеріївна - професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Автор: Колесніченко Олена Валеріївна - професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Рік останньої атестації: 2017к

“Фітомеліорація” є вивчення впливу деревних видів рослин на поліпшення грунтових умов і довкілля, відновлення порушених деградованих ландшафтів своренням різних видів захисних лісових насаджень, їх просторовим розміщенням в агроландшафтах і урболандшафтах та управління оптимізованими лісоарарними та урболандшафтами.

Спеціальність: 206 Садово-паркове госпо­дар­ство. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Колесніченко О.В. - завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Експлуатація садово-паркових об’єктів є важливою складовою частиною у загальному комплексі містобудування та міського господарства. Включає коло різноманітних за ступенем складності питань пов’язаних із будівництвом садово-паркових об’єктів, створенням, формуванням і утриманням важливої їх складової – декоративних насаджень. Експлуатація садово-паркових об’єктів це складний комплекс заходів, які передбачають вирішення різноманітних задач правового, агротехнічного, естетичного, організаційного, експлуатаційно-господарського, економічного характеру, направлених на створення, формування і утримання садово-паркових об’єктів різноманітного функціонального призначення.

 

Рік останньої атестації: 2014