Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.

Автори курсу: зав. кафедрою виробничогоо та інвестиційного менеджменту, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України - Шинкарук Лідія Василівна; д.е.н., доцент, професор каф. - Дєліні Марина Миколаївна.
Анотація: Предметом дисципліни «Інвестиційна політика» є питання сучасних теоретичних і практичних основ формування, реалізації та моніторингу ефективності інвестиційної політики державного, регіонального та підприємницького рівнів, а також методи прийняття інвестиційних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей по розробці, втілення та контролю інвестиційної політики на різних рівнях: підприємства, регіону, держави.


Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори курсу: Шинкарук Лідія Василівна - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом дисципліни «Прийняття управлінських стратегічних рішень» є питання сучасних теоретичних і практичних підходів до прийняття стратегічних рішень, визначення кола проблем їх прийняття в умовах невизначеності та ризику, а також методи прийняття стратегічних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей з процесу прийняття стратегічних рішень, застосування різних методів на кожному етапі процесу та врахування усіх можливих загроз та ризиків на різних рівнях управління: підприємства, регіону, держави.

Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування), 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та  біржова  діяльність. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Розробник: Бутенко Віра Михайлівна - доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії.

Рік останньої атестації: 2021

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей по бізнес-аналізу, моделюванню даних в управлінській діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни «Бізнес-аналіз та моделювання управлінських процесів» полягає у вивченні сучасних методик моделювання даних та бізнес-аналізу управлінських процесів з використанням інформаційних технологій.