Представлено ЕНК дисциплін освітньо-наукової програми "Агрономія" для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 201 "Агрономія". 

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). Кваліфікація: PhD – доктор філософії з агрономії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Овчарук Олег Васильович – професор кафедри рослинництва.
Анотація: метою дисципліни є сформувати систему знань щодо закономірностей формування стійких агроценозів сільськогосподарських культур, структури та взаємозв’язків складових, компенсаційної здатності рослин; фотосинтетичної діяльності рослин і фітоценозів; шляхів підвищення продуктивності агроценозів; розуміння біоенергетичних процесів, які відбуваються в рослині та агроценозі.

П21


Спеціальність: 201 Агрономія; Освітня програма: Агрономія; Кваліфікація:  PhD – доктор філософії з агрономії

Орієнтація програми: Освітньо-наукова; Освітній ступінь: Доктор філософії; Рівень вищої освіти: Третій освітньо-науковий

Семестр: 3; ЄКТС: 5.

Автор: Гарбар  Леся Анатоліївна – доцент кафедри рослинництва,

Анотація:  метою дисципліни є забезпечення формування навиків та вмінь ефективного ведення дослідницької роботи, планування, організації дослідження та експериментів, узагальнення і аналіз результатів масових спостережень, вміння робити на їх основі науково-обґрунтовані висновки, проводити оцінку гіпотез, що виникають за використання кількісних методів у сфері виробництва продукції рослинницької галузі.

Спеціальність: 201 АгрономіяОсвітня програма: АгрономіяКваліфікація:  PhD – доктор філософії з агрономії

Орієнтація програми: Освітньо-науковаОсвітній ступінь: Доктор філософіїРівень вищої освіти: Третій освітньо-науковий

Семестр:  ЄКТС: 

Автори:

  Демидась  Григорій  Ілліч

завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.
Профіль у Google Академія Скриник Олеся Атанасіївна   доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Профілі: • Google Академія • ResearchGate • SCOPUS

 

У курсі формуються компетенції щодо  теоретичних і практичних знань із таких питань: основні види агрометеорологічних прогнозів, які стосуються впливу агрометеорологічних умов та несприятливих метеорологічних явищ на темпи розвитку сільськогосподарських культур, формування кількості та якості врожаю.

Завдання навчальної дисципліни полягає у поглибленні знань та успішного засвоєння складних програм для наукових менеджерів в області агрометеорології, прогнозування врожайності та агрокліматичного обслуговування.


Спеціальність: 201 Агрономія; Освітній ступінь: Доктор філософії; Рівень вищої освіти: Третій освітньо-науковий

ЄКТС: 5.

Автори: Танчик Семен Петрович – завідувач кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН; Цюк Олексій Анатолійович – професор кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор; Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.

Анотація: метою дисципліни є формування системного світогляду, уявлень, теоретичних знань, практичних умінь і навичок з наукових основ механічних обробітків ґрунту. Сучасні концепції механічного обробітку ґрунту озброюють майбутніх фахівців теоретичними і практичними питаннями із захисту ґрунтів від ерозії, підвищення ефективності меліоративних заходів та удосконалення методів управління продуктивністю сільськогосподарських культур. Завдання навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних і практичних знань із значення та завдання механічного обробітку ґрунту, вплив на його родючість та продуктивність сільськогосподарських культур.

Спеціальність: 201 Агрономія; Освітній ступінь: Доктор філософії; Рівень вищої освіти: Третій освітньо-науковий; ЄКТС: 5.

Автори: Танчик Семен Петрович – завідувач кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН; Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.

Анотація: метою освоєння дисципліни «Сучасні концепції формування сівозмін» є формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних і практичних знань із таких питань: наукові основи формування сівозмін у тому числі і в умовах зміни клімату, науково-обґрунтовані методи регулювання розміщення сільськогосподарських культур у сівозміні, критерії оцінки попередників, у тому числі і з питання алелопатії та синергізму, особливості побудови сівозміні короткої ротації, формування сівозмін за умов органічного землеробства, принципи формування сівозмін за Mini-till і No-till, метод Stacking (подовжені сівозміни), управління балансом вологи, біогенних елементів і біомаси, фітосанітарного стану у агроценозах за оптимізації розміщення культур, зменшення негативних наслідків ерозійних процесів, оптимізації технічної логістики.

ОС:  Доктор філософії; Напрям підготовки: 20 – аграрні науки та продовольство;  Спеціальність: 201 – агрономія; ОНП: Агрономія; Семестр: 2; ECTS: 5.

Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри грунтознавтва та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули. 

Анотація: Метою даного курсу є поглиблене оволодіння теоретичними основами біології та хімії ґрунтів, вивчення найважливіших мікробіологічних процесів, які відбуваються в природі, і зокрема, в ґрунті та при переробці сільськогосподарської сировини. Навчитися цілеспрямовано управляти функціональною активністю мікроорганізмів на користь людини; використовувати та коригувати мікробіні процеси в грунтах, практично впливати на окремі біологічні групи мікроорганізмів з метою управління мікробіологічними процесами для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур. Оволодіти методикою виділення та характеристикою грунтового розчину, дослідження сполук азоту в грунті, фосфору, калію, сірки і мікроелементи в різних ґрунтах та їх характеристика, участь в ґрунтових процесах.

ОС:  Доктор філософії; Напрям підготовки: 20 – аграрні науки та продовольство;  Спеціальність: 201 – агрономія; ОНП: Агрономія; Семестр: 2; ECTS: 5.

Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри грунтознавтва та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули. 

Анотація: основною метою курсу є формування світогляду про ґрунтовий покрив  як компонент біосфери Землі, основної складової ландшафтів, фізичне середовище і життєвий простір для існування людства, головний і незамінний засіб виробництва в сільському господарстві. Дисципліна розкриває різні підходи до класифікації ґрунтів у Європі, Америці, Канаді, всесвітній реферативній базі WRB. Отже, метою вивчення дисципліни є підготовка висококваліфікпваних грунтознавців, аспірантів у галузі охорони грунтів та земель.

Спеціальність: 201 Агрономія. Аспірантура
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Рік останньої атестації: 2016